PRESENTACIÓ

Escoltar el sons i el silenci, produir-los i representar-los gràficament, enregistrar-los i manipular-los de diverses formes. Tot això forma part de la sensibilització musical que volem oferir a l'alumnat des de la nostra àrea de coneixement.

EL NOSTRE ESPAI

Tant el nostre professorat com els nostres alumnes disposen de les eines necessàries -tradicionals o de nova creació- per dur a terme diversos projectes docents.

Cliqueu per visitar el nostre àlbum web

1r CICLE

OBJECTIUS GENERALS

·   Aconseguir que l'alumnat tingui un nivell de coneixement del  llenguatge musical que permeti llegir una partitura, identificar els elements bàsics d'aquesta i seguir una audició amb el suport de la partitura.

 

·   Conèixer, analitzar i reconèixer en una partitura i en una audició musicals els elements bàsics de la composició musical  (ritme, melodia i harmonia).

 

·   Conèixer què és el so, les seves qualitats i identificar aquestes en una partitura i en una audició.

 

·   Conèixer els diferents tipus de textura musical i identificar-los tant  en una partitura  com a través de l'audició musical.

 

·   Conèixer els diferents instruments musicals. Identificar-los visual i auditivament   i treballar la seva classificació.

 

·   Conèixer la veu. Les seves característiques, els tipus de veus i la seva classificació. Identificar auditivament els diferents tipus de veus.

 

·   Ser capaç d'escriure música amb un programa d'edició de partitures  i  crear partitures senzilles posant en pràctica els elements del llenguatge estudiats a l'aula.

 

·   Ser capaç d'interpretar amb la flauta i amb instrumental Orff  partitures de diferent dificultat.

2n CICLE

OBJECTIUS GENERALS

·   Fomentar la interacció amb altres àmbits i matèries d'ESO i Batxillerat com ara la Física, la Tecnologia, la Informàtica i la Llengua anglesa.

 

·   Integrar l'alumnat nouvingut amb l’alumnat autòcton a través de la tecnologia informàtica relacionada amb l’anàlisi i la síntesi de so.

 

·   Proporcionar una igualtat de possibilitats real mercès a la utilització de programari lliure de fàcil accés.

 

·  Afavorir la capacitat d’abstracció gràcies a la pràctica basada en instruments virtuals modulars i a les diferents formes de representació visual del fet sonor.

El so: un punt de partença

A diferència de les eines i els mètodes tradicionals, que parteixen de la teoria musical, dels instruments i de la notació tradicional, aquest projecte parteix directament del so: un element que tots reconeixem sense necessitat de formació prèvia.

 

És el so allò que més interessa en un primer moment, per tal d'analitzar-lo, qüestionar-lo i modificar-lo digitalment.

 

Serà a partir d'aquesta aproximació que s'establirà una reflexió sobre els elements que l'integren, les característiques fonamentals -tant a nivell acústic com psicològic- i la forma com podria produir-se un so anàleg amb instruments tradicionals -sigui quina sigui la cultura de la qual provenen.

Programari

Utilitzem bàsicament dos programes editors i mescladors de so (Audacity i Cool Edit) i també una gran quantitat de sintetitzadors virtuals per tal d'adquirir els coneixements tècnics imprescindibles.

Cliqueu per engrandir les imatges

Amrik 02

Dency

Tarek

Jaskaran

Hala

Adalberto

Gabriel

Lisa

Treballs realitzats

a 2n cicle d'ESO

Clicant a les icones podreu escoltar, en format mp3, algunes mostres dels treballs sonors realitzats pel professorat i pels alumnes del centre.

Mix

Mixdown

Dansa Mix

Mixdown Veu 01

Mixdown Veu 02

Amrik 01

Alis

Salahddin

Rocio

Aitor

Tornar a l'inici

INS Joan Coromines - Ctra. de la Bordeta, 39-41

08014 Barcelona - Tel. 93.424.19.01