Convocatòria anual de les proves per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l'alumnat que no l'hagi obtingut en finalitzar l'etapa esmentada.
   
  1.- Requisits
 

Per a poder participar en aquestes proves, les persones interessades han de complir els tres requisits següents:

a) Tenir divuit anys o complir-los dins l'any natural de realització de les proves.

L'edat requerida es podrà rebaixar fins als setze anys per l'alumnat que tingui contracte laboral que li impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari, o que es trobi en procés d'obtenció d'un permís de treball o que sigui esportista d'alt rendiment. En aquest darrer cas, caldrà presentar una certificació del Consell Català de l'Esport (av. dels Països Catalans, 12. 08950 - Esplugues de Llobregat), que acrediti que aquests esportistes figuren en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

b) Haver finalitzat l'educació educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació positiva. A aquest efectes es comptabilitzaran com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos.

c) Haver finalitzat l'educació secundària obligatòria durant un dels dos cursos anteriors al qual accedeix a les proves.

   
  2.- Inscripció
 

Els interessats han de sol·licitar la participació a la prova durant els 10 primers dies lectius del mes de febrer, a la secretaria del centre on van estar matriculats de 4t d'ESO per última vegada, d'acord amb el model que es reprodueix a l'annex I d'aquesta Resolució.

L'alumnat es pot examinar de les matèries pendents de qualificació positiva que faci constar a la sol·licitud.

L'alumnat menor de 18 anys previst al punt 1.a) ha de presentar dins el termini d'inscripció, juntament amb l'imprès de sol·licitud, la documentació que acrediti la seva condició de contractat laboral o d'esportista d'alt rendiment.

Deu dies hàbils després de tancar-se el període d'inscripció, el centre publicarà al tauler d'anuncis el calendari de les proves, la relació dels sol·licitants admesos, amb les matèries objecte de les proves, i la relació d'aspirants exclosos, i indicarà el motiu d'exclusió. En aquests anuncis públics, les persones no s'identifiquen nominalment sinó amb el número del document d'identitat aportat. Els aspirants exclosos poden presentar reclamació davant la direcció del centre durant els tres dies hàbils posteriors a la publicació de les llistes.

   

3.- Data de realització

Es realitzaran durant el mes de març.

   
 

4.- Desenvolupament de la prova

a) L'alumnat ha de portar el dia de la realització de la prova l'original del DNI, targeta de residència, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial en vigor.

b) Els/Les participants poden portar diccionaris i/o calculadora, si escau.

c) El temps mínim per a la realització de la prova és de 60 minuts per a cada matèria.

  5.- Criteris d'avaluació de cada àrea
   
  LLENGUA CATALANA
  LLENGUA CASTELLANA
  LLENGUA ANGLESA
  MATEMÀTIQUES
  SOCIALS
  NATURALS
 
  INFORMÀTICA
  PLÀSTICA
  EDUCACIÓ FÍSICA
  MÚSICA