Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Avaluació dels transtorns de la personalitat en l'adolescència
Autoria: Núria Pont Bonet
Modalitat: A
Característiques: El treball "Avaluació dels trastorns de la personalitat en l’adolescència" conté 157 pàgines, amb 24 taules, 2 gràfiques, annexos amb material utilitzat per l’elaboració del treball i correcció de la prova IA-TP amb versió informatitzada EXCEL.
Orientació del treball: El treball d’investigació permet l’avaluació dels trastorns de la personalitat contemplats en l’Eix II del DSM-IV, coherents amb l’estructura de personalitat normal adolescent.
L’IA-TP . Inventari d’Adjectius per l’Avaluació dels Trastorns de la Personalitat està pensat per ser aplicat a adolescents normals i pot ser de gran utilitat per els EAPs, psicopedagogs, tutors i professionals d’altres Departaments o institucions que tinguin una intervenció directe amb nois i noies de 15 a 18 anys.
Temes i/o Identificadors: Estructura de la personalitat; trastorns de la personalitat del DSM-IV; adjectius autodescriptors,; ítems convergents, ítems discriminants; fases de construcció de la prova, estandardització; validesa de contingut; fiabilitat; estabilitat temporal; validesa de constructe; validesa concurrent; validesa discriminant
Nivell: Educació Secundària Obligatòria; Educació Secundària Post-obligatòria
Resum: El treball de recerca s’ha concretat en l’elaboració d’un llistat d’adjectius autodescriptors de la personalitat, IA-TP. Inventari d’Adjectius per l’Avaluació dels Trastorns de la Personalitat en l’adolescència, pensat per avaluar els possibles trastorns de personalitat en adolescents que formen part d’una població normal i sana, i que per tant són susceptibles de presentar necessitats educatives específiques que comportin una administració de recursos i una atenció adients a les necessitats que presentin.
Aquest instrument està pensat per a obtenir una informació sobre la vulnerabilitat o major disposició cap a algun tipus de trastorn de personalitat, estudiats en l’Eix II del DSM-IV, coherent amb l’estructura de personalitat estudiada, a partir de l’estudi de trets de personalitat normals en adolescents que gaudeixen d’una autonomia personal que els permet estar escolaritzats en centre docents ordinaris.
L’IA-TP consta de 146 adjectius distints autodescriptors de la personalitat, distribuïts en nou escales que avaluen els vuit tipus bàsics de personalitat bàsics estudiats per en Millon, Esc1.Introvertida, Esc2. Inhibida, Esc3.Cooperativa, Esc4.Sociable, Esc5.Confiada, Esc6, Convincent, Esc7.Respectuosa, Esc8.Sensitiva i l’Esc9.Clínica que permet avaluar la intensitat i desproporció de les autoavalucions la qual cosa ens posa sobre avís de l’estat emocional i mental d’aquella persona en la situació actual.