ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
 
 
 
 
Objectius didàctics

Observar formes, objectes i conjunts d’objectes i abstreure’n les organitzacions dels diferents elements que en configuren la representació.

Interpretar les imatges en funció de les formes que proposen i de la posició de l’observador a l’hora de percebre-les.

Determinar la posició de l’observador, el seu punt de vista, per tal d’aconseguir un resultat concret, segons els propòsits plantejats.

Identificar els procediments tècnics del procés.

Identificar i transcriure els elements conceptuals (punt, línia i pla) així com la forma i la dimensió a l’hora de representar objectes senzills.

Manipular en les perspectives, els elements propis de la sintaxi d’aquest sistema per tal d’explorar els diferents resultats a obtenir.

Valorar els canvis que es poden produir quan es modifiquen els diferents elements que intervenen en la perspectiva.

Valorar la precisió en els traçats d’aquest ordre.

Ser conscient de la importància dels sistemes de representació com a mitjà tècnic i artístic en la comunicació d’idees.

Pendent de revisar d'acord amb la LOCE o la llei que la substitueixi.