ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
 
 
 
 
Objectius d'etapa que cobreix

OBJECTIUS GENERALS D'ETAPA

Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic, valorant les seves causes i les seves implicacions sobre la persona, la societat i l’entorn físic.

Interpretar i produir missatges amb propietat, autonomia i creativitat, utilitzant codis artístics, científics i tècnics, articulant-los a fi d’enriquir les pròpies possibilitats de comunicació i reflexionar sobre els processos implicats en el seu ús.

Identificar problemes en els diversos camps del coneixement i elaborar estratègies per resoldre’ls, mitjançant procediments intuïtius, de raonament lògic i d’experimentació, bo i reflexionant sobre el procés seguit i el resultat obtingut.

Obtenir, seleccionar, tractar i comunicar informació utilitzant les fonts en què habitualment es troba disponible, i les metodologies i els instruments tecnològics apropiats, procedint de forma organitzada, autònoma i crítica.

Comprendre l’aplicació, en l’àmbit professional, dels coneixements adquirits com a preparació i orientació de la futura integració al món natural.

OBJECTIUS TERMINALS


Observar formes i imatges, o conjunts d’unes i altres, i treure’n els elements propis del llenguatge visual i plàstic.

Estudiar i preparar formes, tot seleccionant-ne punts de vista i enquadraments,
a fi de crear conjunts interessants per ésser representats.

Realitzar composicions bi i tridimensionals de formes.

Analitzar i interpretar imatges, tot copsant les relacions pròpies de sintaxi visual.

Aplicar i interpretar textos gràfics realitzats a escala o amb signes o codis convencionals.

Interpretar i representar correctament formes per mitjà de la geometria plana i descriptiva.

Aplicar tècniques en la producció d’imatges, amb domini i acabats suficients que permetin interpretar-les amb correcció.

Nota: Els objectius terminals assenyalats amb negreta són els específics, els altres
es treballen però de forma tangencial.

Pendent de revisar d'acord amb la LOCE o la llei que la substitueixi
.