ERTIS, Espai de Recursos per al Treball Interdisciplinari a la Secundària
 
 
 
 
Les competències bàsiques i la interdisciplinarietat

Les competències bàsiques contemplen i preveuen el treball interdisciplinari. Presentem aquí les principals referències en la documentació disponible.

Sense alterar les disposicions de caràcter general que defineixen les distribucions horàries entre les àrees, els centres poden reforçar la dedicació a l’adquisició de les competències bàsiques mitjançant:
. El tractament de les competències de manera transversal des de les diferents àrees del currículum.
. La realització de treballs interdisciplinaris en els diferents cicles
. La dedicació d’hores de les de lliure disposició a treballar de manera específica aquests aspectes

L’atenció a les competències bàsiques s’ha d’assegurar, no tan sols en llengua o en matemàtiques, sinó en totes les àrees i, per tant, és responsabilitat de tot el professorat. El seu assoliment, analitzat globalment pel conjunt de totes les àrees, ha d’esdevenir el criteri de superació de l’etapa per part de l’alumnat.
En el marc del seu projecte curricular, els centres han de precisar els objectius que garanteixen l’assoliment de les competències bàsiques i determinar l’atenció que cal donar, des de cada una de les àrees, a les competències que tenen un caràcter més transversal.

Tot i que determinades àrees contribueixen en mes grau a obtenir les capacitats fonamentals de l’ensenyament obligatori, s’ha de procurar l’aprenentatge de les competències bàsiques des de totes les àrees i, per tant, des d’aquesta perspectiva, l’avaluació, com a observació i diagnòstic del progrés dels aprenentatges de l’alumnat, necessita la integració de les aportacions de tot el professorat que imparteix docència a un mateix alumne o alumna. Aquesta necessitat justifica també la limitació en el nombre de professors diferents que ha de tenir un determinat alumne o alumna. Un nombre excessiu de participants en una junta d’avaluació dificulta la realització de la integració de parers.

Al costat de l’educació del gaudi per la lectura, s’han de perfeccionar les capacitats de comprensió i d’expressió lingüística a través dels bons models d’escriptura. Cal deduir de la lectura les convencions literàries i practicar el comentari d’obra i de text, fent de la literatura un mitjà per aconseguir un aprenentatge interdisciplinari.

En coherència amb els objectius globals de l’etapa, i la necessitat d’assolir les competències bàsiques, cal que l’alumnat realitzi activitats lligades a situacions reals on hagi d’identificar problemes, on calgui obtenir i seleccionar informació de les fonts en què habitualment es troba disponible, on es potenciï la reflexió sobre els processos i estratègies, al costat del treball més mecànic d’aplicació de procediments a problemes o exercicis de càlcul, treball que també és necessari però que no pot constituir l’única vivència matemàtica de l’alumnat en el centre.

El crèdit de síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge que comporten un treball interdisciplinari que afavoreix la ntegració de coneixements i de la feina en equip, tant per part de l’alumnat com del professorat. Aquestes activitats estan concebudes per avaluar si s’han aconseguit, i fins a quin punt, els objectius establerts pel centre en la seva programació i, en particular, els objectius establerts en les diverses àrees curriculars. Durant el crèdit de síntesi, l’alumnat haurà de demostrar prou capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.
L’equip de professors programarà un seguit d’activitats interdisciplinàries relacionades amb diferents àrees del currículum comú de l’alumnat. No és necessari que en cada crèdit de síntesi hi hagi activitats associades a totes i cadascuna de les àrees. En canvi, és essencial que les diferents activitats siguin significatives per al tema que es treballa i que no constitueixin un seguit de propostes deslligades, sinó un tot coherent. Amb aquestes activitats es pretén provocar una sèrie de situacions en què l’alumnat aplicarà, de manera pràctica, coneixements i habilitats adquirits durant un llarg període d’aprenentatge, per tal de trobar solucions als problemes plantejats. Es farà una avaluació integrada de l’assoliment dels objectius de les diferents activitats desenvolupades en el crèdit de síntesi, tant les de treball individual com les de treball en equip.

Properament en aquesta mateixa pàgina hi trobareu més ressenyes i referències exhaustives.

Pendent de revisió i ampliació