Consell Comarcal

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les fonts bibliogràfiques consultades han estat:

-Coneguem la comarca: El Baix Penedès, CRP del Baix Penedès, 1991

-Fitxes de l'alumne de Coneguem la comarca, CRP del Baix Penedès,

-Enciclopèdia Catalana

-El Baix Penedès - Transformacions econòmiques i reutilització del'espai - Caixa de Catalunya,1990

-Història Natural dels Països Catalans - Enciclopèdia Catalana.

-Baix Penedès cultural - Diari de Tarragona / Autopistas Grup ACESA

Les principals webs consultades han estat:

-Institut d'Estadística de Catalunya (www.idescat.es)

-Consell Comarcal del Baix Penedès (www.ccbp.altanet.org)

-Les webs de cadascun dels municipis de la comarca.

-La web de la comarca de l'Alt Penedès (www.xtec.es/ceip-cristofor-mestre/altpdes)

Altres documents:

-CD Ribera d'Ebre, CRP de la Ribera d'Ebre, 2001

(inici)