A continuació t'oferim unes quantes dades per fer-nos una idea de l'estructura social de Catalunya i d'Espanya. Hi ha dades sobre Renda, Ingressos, Nivell d'estudis, Categoria socioeconòmica, Taxa d'ocupació i d'atur, opinions sobre la desigualtat, immigració, etc.
 

Distribució de la renda
La renda de les famílies és la suma dels ingressos, monetaris i no monetaris, que perceben els membres de la llar, i que la llar té disponibles per fer front a les despeses immediates, a les necessitats futures, o per incrementar el seu patrimoni.

Participació percentual dels dècils -ordenació de les llars de menys a més ingressos i agrupació en grups del 10% de les llars- de renda en l'ingrés total de les llars a Catalunya. 1991.
 
Primer
Segon
Tercer
Quart
Cinquè
Sisè
Setè
Vuitè
Novè
Desè
Índex Gini
2,78
4,59
5,82
6,88
8,20
9,36
10,78
12,66
15,44
23,49
0,31
Font: IDESCAT
 

Ingressos, estudis realitzats i sexe
Espanya. 1995. En milers de pessetes. Mitjana.
 
 
 
Sense estudis i educació primària
Educació primària completa
Batxillerat
FP de grau mig
FP de grau superior
Diplomats universitaris
Llicenciats, enginyers superiors, doctors
Tots els estudis
Homes
2.610
2.511
3.717
3.003
3.330
4.771
6.131
3.032
Dones
1.514
1.671
2,544
1.898
2.142
2.702
3.646
2.036
Font: INE
 
 

Ingressos mitjans anuals per treballador per grups principals CNO-94.
Espanya. 1995. En milers de pessetes.
 
 
 
Directors d'empreses
Professions associades a titulacions de 2on i 3er cicle universitari
Professions associades a titulacions de 1er cicle universitari
Tècnics i professionals de suport
Ocipats de tipus administratiu
Treballadors de serveis de restauració i de serveis personals
Treballadors de serveis de protecció i seguretat
Treballadors de comerços
Treballadors qualificats de la construcció
6.750
4.921
3.625
3.555
2.302
1.905
1.884
1.936
2.347
Treballadors qualificats de mineria, metal·lúrgia, etc.
Treballadors qualificats d'indústries d'arts gràfiques, tèxtil, etc.
Operadors d'instal·lacions industrials
Conductors i operadors de maquinària mòbil
Treballadors no qualificats en serveis
Peons
2.991
1.929
2.976
2.333
1.835
1.586
Font: INE
 

Taxa d'activitat per sexe. Catalunya, 2000.
 
 
Població activa total (%)
Població activa. Homes (%)
Població activa. Dones (%)
53,2
64,3
43,1
Font: IDESCAT
 

Població ocupada per sexe. Catalunya, 2000.
 
 
Taxa d'ocupació. Població total.
Taxa d'ocupació. Homes
Taxa d'ocupació. Dones
48,5
60,3
37,7
Font: IDESCAT
 

Població aturada. Per grups d'edat. Catalunya. 2000
 
 
 
Taxa d'atur (%)
Taxa d'atur. Homes.
Taxa d'atur. 
Dones.
De 16 a 24 anys
17,9
15,8
20,4
De 25 a 54 anys
7,3
4,4
11,1
De 55 anys i més
7,0
6,4
8,2
Total
8,8
6,2
12,4
Font IDESCAT
 

Tipus de contractes. Per sexe. Espanya.Gener del 2001
 
 
 
Total
Homes
Dones
Indefinits
107.158
63.099
44.059
Temporals
1.090.553
631.985
458.568
Temps complet
1.004.313
626.367
377.946
Temps parcial
193.398
68.717
124.681
Font: INE
 

Desigualtats socials. Comparació internacional.
Estudi del CIS sobre la percepció del propi país en relació a la desigualtat.
http://www.cis.es/boletin/4/est4.html
 

Dones i igualtat d'oportunitats.
Estudi del CIS sobre l'opinió dels espanyols.
http://www.cis.es/boletin/2/est2.html
 

Immigració estrangera a Espanya. Any 2000.
 
 
PROCEDÈNCIA DELS RESIDENTS.
Marroc
194.099
Xina
30.958
Equador
28.773
Colòmbia
24.650
Argentina
18.639
Algèria
14.392
Senegal
10.848
Romania 
10.761
Brasil
10.381
Polònia
 9.088
Pakistan
7.411
Nigèria
5.800
Bulgària
4.818
Ucraïna
3.202
Font: Ministerio del Interior
 
 
 

Evolució dels estrangers residents a Espanya. En Milers.
 
 
 
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
Comunitaris
         
205
     
383
516
No comunitaris
         
295
     
418
423
TOTAL
408
361
393
430
461
500
539
610
720
801
939
Font: Ministerio del Interior
 
 

Principals sectors d'activitat de la població immigrada. Espanya, any 2000.
 
 
Alimentació
Comerç menor
Servei domèstic
Agricultura i pesca
Construcció
Hosteleria
Altres

1.580
      0,71%

13.181
5,92%
33.375
14,99%
74.033
33,25%
33.197
14,91%
25.315
11,37%
41.970
18,85%
Font: Ministerio del Interior
 
 

Immigrants irregulars detinguts en pasteres. Espanya.
 
 
 
1999
2000
Pasteres detectades
475
780
Nombre d'immigrants
3.569
14.893
Font: Ministerio del Interior
 

Actituds davant de la immigració.
Estudi del CIS
http://www.cis.es/boletin/7/est3.html
 
 

Índex, Desigualtats socials, Teòrics, Llibres, A l'aula, Links