Especificacions del Projecte. Maqueta Funicular (SADEX)


Objectiu del projecte

Automatitzar el funcionament d’una maqueta d’un funicular, amb les següents fases:

 • A nivell de hardware realitzar el muntatge d’una maqueta d’un funicular amb el material del mecano de l’aula de Tecnologia
 • Afegir-li els element de control necessaris per a la seva automatització : Finals de Cursa, Leds, Regleta de connexions
 • A nivell de software s'haurà de confeccionar un programa de control en el entorn LOGO que automatitzi el funcionament de la maqueta a través del sistema de captació i control SADEX
 • Inter connectar la maqueta amb el SADEX i fer corresponent posta en marxa del sistema
En una pantalla específica es presenta la descripció de les diferents etapes del funcionament del funicular, i en un altre es presenta una animació contínua lligant les diferents etapes
 

Material i equipament

 • Equip de Captació i Control SADEX
 • PC amb W’95/98
 • Material divers de mecano per a muntar la maqueta ..... (amb motor 6V)
 • Material elèctric i electrònic
 • Finals de Cursa (2)
 • Leds de 5 mm (2 verds, 1 groc, 1 vermell)
 • Resistència protectora leds (150 ohms)
 • Regleta inter connexionat
 • Interruptors (aturada emergència, aturada normal)
 • Cables, soldador, estany, ...
 • Pila de petaca (alimentar potència del motor)


Descripció del projecte i funcionament

El projecte del sistema a automatitzar haurà de complir amb les següents especificacions de funcionament:
 

 • Haurà de tenir dues modalitats de funcionament
  • Mode Automàtic : una vegada posat en marxa, el sistema funcionarà totalment automàtic i autònom, 
  • Mode Manual : el sistema requerirà de la intervenció d’un operador de cara a confirmar la continuació de la marxa després de cada inversió de sentit de funcionament
 • Tant en mode manual com en mode automàtic, serà precisa la intervenció d’un operador, de cara a confirmar la continuació de la marxa després d’una aturada per alguna alarma
 • La forma d’interacció de l’operari amb el sistema, serà via la sonda de so (donant una palmellada per a confirmar les diferents opcions)
 • El sistema haurà d’invertir el sentit de funcionament dels vagons cada vegada que s’arribi a un final de cursa (tant en manual com en automàtic). Hi haurà un temps mort abans de començar en sentit contrari, per a simular la baixada i pujada de passatgers
 • Aquest temps port començarà a comptar des del moment en que la cèl·lula fotoelèctrica no detecti moviment de persones (simulat amb la sonda de llum). SI mentre s’està comptant el temps es detecta alguna persona, s’haurà de reiniciar el comptador de temps
 • Les alarmes que s’hauran de contemplar seran :
  • Aturada d’Emergència (interruptor N.C.)
  • Ambivalència en finals de cursa
  • Tèrmic de motor (simulat amb sonda de temperatura)
 • De cara a l’arrencada inicial, si el funicular no està en una de les dues posicions de final de cursa, s’haurà d’indicar al sistema el sentit de funcionament amb que es vol iniciar el moviment (via un entrada digital)
 • Al posar en marxa el programa de control se li especificarà (com a paràmetres) les següents dades
  • Temps (en segons) del temps mort entre inversions de sentit
  • Valor del nivell de so (en dB) pel damunt del qual es considera que s’ha rebut una ordre (una palmellada)
  • Valor de la lluminositat (en Lux) per sota de la qual es considera que la cèl·lula fotoelèctrica està tallada (hi ha persones)
 • Es considerarà una alarma de tèrmic del motor quan la temperatura (simulada per la sonda de temperatura) sobrepassi en 2 º C la temperatura ambient (presa com a referència a l’arrencada del programa)
 • L’aturada ordenada (no per aturada d’emergència) s’indicarà al sistema a través d’un interruptor (N.O.). Aquesta aturada es processarà al final del moviment en curs, al arribar al final de cursa.
 • Tots el moviments es senyalitzaran amb 4 leds
  • Verd fix de baixada de vagó esquerra
  • Groc
   • Fix : temps mort (pujada i baixada de passatgers)
   • Intermitent : temps exhaurit, esperant confirmació de marxa de l’operador (sols en funcionament manual)
  • Vermell
   • Fix : Alarma (es) present
   • Intermitent : Alarma ja desapareguda, pendent de confirmació de re inici de marxa
  • Verd fix de baixada de vagó dret
Tornar al Menú Principal