Projecte Curricular

per a Prevenir Drogodependències

Aquest projecte correspon als continguts desenvolupats en el manual per a Primer Cicle d'ESO: "I tu, sempre fas el que et diuen? (Prevenció de les drogodependències)" de VV.AA. Ed. Octaedro. Barcelona 1998

 1. Introducció

 2. Objetius

 3. Continguts:

 4. Orientacions didàctiques

 5. Sistema d'avaluació

 6. Els autors y autores

Introducció:

Aquest crèdit ha estat pensat, elaborat i experimentat per un equip de professionals de l'ensenyament amb una experiència de diversos anys en el tractament d'aquests temes amb alumnes de Primària i Secundària.
Creiem que aquest crèdit pot ser impartit pel professorat de diverses àrees (Llengua, Ciències de la Naturalesa, Matemàtiques, Ciències Socials, etc...), ja que es tracta d'una proposta totalment interdisciplinar. No requereix per part del professorat un gran nivell d'especialització, sinó més aviat una actitud oberta i dialogant que permeti abordar el tema de manera dinàmica i no directiva.

Un dels aspectes que més importància té en la vida dels adolescents és la seva relació amb els companys i amb el seu grup o colla. És a partir d'aquesta relació amb els iguals que trobaran el seu lloc en el món, que constantment els està oferint, de forma molt atraient, diferents formes d'ésser jove.Es troben una gran diversitat d'ofertes de consum, la posibilitat de provar coses noves, el risc, l'aventura, i tot un ciberespai per als internautes més agosarats.

L'actitud dels adolescents front a l'allau d'ofertes pot ser molt diferent. Mentres que hi ha molts adolescents que es justifiquen constantment amb l'argument de que "tothom ho fa...", altres saben fer front a la pressió de grup quan aquesta suposa un risc massa important. El secret està en saber decidir què convé, i això no sempre és cosa fàcil.

L'objectiu d'aquest crèdit és proporcionar els elements indispensables per a que els alumnes puguin decidir adequadament front a una situació de risc, com pot ser el consum de drogues. No és una decisió fàcil, només ens cal observar quina és l'actitud dels adults front al mateix tema. Més que no pas fer especialistes en drogues, o aprofundir molt en el tema, el que pretenem és possibilitar que els alumnes adoptin una actitud crítica i raonada sobre el tema de les drogues, al mateix temps que adquireixen habilitats i estratègies per a fer front a situacions de risc.

Hem dividit el crèdit en cuatre unitats. Dues d'elles fan referència a unes substàncies concretes: el tabac i l'alcohol, que són les drogues més consumides en la nostra cultura, i que també resulten ser les que més problemes de salud originen. Les altres unitats ajudaran a l'alumnat a conèixer-se millor i a ser conscient de les seves potencialitats i de les seves mancances, i a prendre consciència de quins avantatges i quins inconvenients es poden derivar de les seves decisions.

Les cuatre unitats tenen molts aspectes en comú. Precisament, a fi de remarcar aquesta interrelació, totes elles estan vinculades per un relat, que es va desenvolupant al llarg de tot el crèdit. El que pretenem amb aquest relat és presentar el punt de vista d'un observador imparcial front a algunes de les situacions amb les que, ben segur, també els nostres nois i noies es poden trobar algun dia...

La proposta requereix la participació activa de l'alumnat, atés que el procés d'aprendre a decidir és un entrenament que només és possible des de la pràctica. Volem que l'alumne sigui conscient de que en el tema de les drogues, a diferència de molts altres, sí que haurà de prendre una decisió, i que de la seva elecció en dependrà l'estil de vida que tindrà en el futur.

Objetius

 1. Definir alguns dels conceptes bàsics sobre les drogues i desmitificar alguns tòpics sobre el seu consum i la seva incidència.
 2. Descriure els efectes i les conseqüències del consum de tabac i alcohol, i altres drogues amb incidència possible sobre l'àmbit escolar.
 3. Assenyalar  l'existència de lleis, normes i reglaments sobre determinats consums (tabac, alcohol i altres drogues)
 4. Analitzar dades estadístiques sobre el consum de tabac, alcohol i altres drogues a Catalunya, a Espanya i a Europa.
 5. Desenvolupar estratègies personals a fi d'afavorir l'assertivitat, adquirir seguretat i resistir la pressió de grup.
 6. Analitzar críticament els continguts i les intencions de diferents fonts d'informació, dels missatges publicitaris, prenent consciència de la seva influència sobre el consum.
 7. Manifestar una actitud positiva vers les conductes preventives i saludables en general.
 8. Assenyalar les relacions existents entre el consum de drogues (tabac i alcohol), algunes malalties específiques i la salut en general.
 9. Reconèixer, analitzar i acceptar de forma crítica i raonada la diversitat de conductes relacionades amb el consum i, en particular, el consum de tabac i alcohol.

Continguts per Unitats didàctiques:

Unitat didàctica 1:

Fum i fumadors

Continguts :

Conceptuals (Fets, conceptes i sistemes conceptuals) Procedimentals (Procediments) Actitudinals (Valors, normes i actituds)
1. El tabac i el tabaquisme. 1.1. Història, composició i efectes fisiològics i psicològics.1.2. Concepte de fumador passiu. 2. Els efectes del tabac en la salut. 3. El consum de drogues a Catalunya, a Espanya i a Europa. 3.1. El consum de tabac. 4. La promoció de la salut a la societat. 4.1. Lleis, normes i reglaments que regulen el consum de drogues. 1. Debat de les raons a favor i en contra del consum de tabac i alcohol. 2. Argumentació i justificació en defensa dels hàbits saludables, i en el respecte als no fumadors. 3. Interpretació d'estadístiques sobre el consum de tabac i alcohol, i també de les seves conseqüències. 1. Actitud positiva front a les conductes preventives i el hàbits saludables. 2. Actitud crítica vers al consum de tabac. 3. Acceptació de la necessitat d'establir unes normes que garanteixin i regulin el respecte als altres.

Unitat didàctica 2:

Què saps de tu mateix/a

Continguts :

Conceptuals (Fets, conceptes i sistemes conceptuals) Procedimentals (Procediments) Actitudinals (Valors, normes i actituds)
1. El coneixement d'un mateix. 1.1. L'autoestima. 2. Les habilitats socials: L'assertivitat. 2.1. Tipus i models d'assertivitat i conductes assertives. 3. El grup: La dinàmica i pressió del grup. 4. La presa de dicisió. 1. Tècniques d'autoconeixement i millora de l'autoestima. 2. Utilització de tècniques assertives per a defensar les pròpies opinions o arguments. 3. Tècniques de relaxació per a fer fronta situacions angoixants. 1. Actitud positiva vers les conductes preventives i els hàbits saludables. 2. Reconèixement de la importància de la pressió de grup per a moficicar actituds de les persones. 3. Avaluació positiva de la pròpia opinió.

Unitat didàctica 3:

L'alcohol a la nostra cultura

Continguts :

Conceptuals (Fets, conceptes i sistemes conceptuals) Procedimentals (Procediments) Actitudinals (Valors, normes i actituds)
1. L'alcohol i el l'alcoholisme. 1.1. Les begudes alcohòliques: història, tipus i graduació. 1.2. Ús, abús i conseqüències del consum d'alcohol. 1.3. Tòpics sobre l'alcohol. 2. El consum de drogues a Catalunya, a Espanya i a Europa. 2.1. El consum d'alcohol. 3. La publicitat i el llenguatge publicitari.3.1. Tabac, alcohol i mitjans de comunicació. 3.2. La publicitat i el llenguatge publicitari. 3.3. Estratègies publicitàries. 1. Debat de les raons a favor i en contra del consum de tabac i alcohol. 2. Argumentació raonada en defensa dels hàbits saludables. 3. Anàlisi dels mitjans de comunicació i de la publicitat positiva i negativa, sobre el consum de tabac i alcohol. 4. Interpretació d'estadístiques sobre el consum de tabac i alcohol, i també de les seves conseqüències. 1. Actitud positiva vers les conductes preventives i els hàbits saludables. 2. Avaluació negativa sobre la realació alcohol-drogues-conducció. 3. Actitud crítica vers el consum de drogues. 4. Consciència de la influència de la pressió de grup i de la publicitat sobre les decisión personals i sobre el consum de begudes  alcohòliques i tabac. 5. Anàlisi dels mitjans de comunicació i de la publicitat positiva i negativa, sobre el consum de tabac i alcohol. 6. Presa de posició front les conductes de risc i el consum de tabac i alcohol.

Unitat didàctica 4:

I tu, què penses fer ?

Continguts :

* Alguns continguts d'aquesta Unitat apareixen repetits amb els d'algunes de les anteriors atesa la pretenció de que aquesta serveixi de síntesi de diversos aspectes de les anteriors.

Conceptuals (Fets, conceptes i sistemes conceptuals) Procedimentals (Procediments) Actitudinals (Valors, normes i actituds)
1. L'oci. Equilibri entre oci, estudi i obligacions. 2. Coneixement de les diferents propostes d'oci que tenim al nostre abast. 3. Avantatges i inconvenients que poden tenir l'elecció i la planificació del nostre oci. 4. La pressió del grup. 5. La presa de decisió. 1. L'organització i planificació del temps lliure. 2. Debat de les raons a favor i en contra del consum de tabac i alcohol. 3. Contrast entre la normativa legal i el risc real del consum de drogues. 4. Argumentació raonada en defensa dels hàbits saludables. 5. Anàlisi dels mitjans de comunicació i de la publicitat positiva i negativa, sobre el consum de tabac i alcohol. 1. Actitud positiva vers les conductes preventives i els hàbits saludables. 2. Actitud crítica vers el consum de drogues. 3. Avaluació de la importància i repercusions que pot tenir l'organització de l'oci. 4. Consciència de la influència de la pressió de grup i de la publicitat sobre les decisions personals i sobre el consum de begudes alcohòliques i tabac. 5. Presa de posició front les conductes de risc i el consum de tabac i alcohol.

Orientacions didàctiques

Les tres primeres unitats s'inicien amb un petit qüestionari autocorrectiu que en servirà per avaluar els coneixements i actituds prèvies de l'alumnat i, al mateix temps, d'introducció a la unitat. El relat que apareix a l'inici de cada unitat ens serà útil per a centrar el tema i per a tenir una visió objectiva de la qüestió a treballar.

La narració és el fil conductor del crèdit, que ens permet d'abordar els diferents temes amb un llenguatge atractiu i comprensible per als alumnes. La resta d'activitats són de molt diversa índole. N'hi ha que estan pensades per a ser realitzades sobre la marxa a la pròpia classe, acomplint la funció de permetre un treball equilibrat entre continguts procedimentals i continguts conceptuals al llarg de cada sessió. Altres activitats estan pensades per a que l'alumne les realitzi fora de l'aula, individualment o, moltes vegades, en petits grups.

Amb les activitats fora l'aula, hem pensat que afavíem que l'alumne interaccioni amb el medi exterior al centre escolar, particularment la família i el seu entorn més proper (municipi...).

Les activitats, tant les que es desenvolupen a la classe com a casa, haurien de quedar recollides en un quadern específic per a aquest crèdit. També s'hauria de suggerir a l'alumne que posi en aquest quadern les anotacions complementàries que cregui convenients, els apunts de les ampliacions que pugui fer el professor/a o altres qüestions que puguessin sorgir a classe.

En moltes ocasions, les activitats a realitzar a classe tenen respostes en el corresponent Solucionari acumulat al final del llibre. En aquest cas, l'alumnat hauria de fer l'activitat en el quadern i, a posteriori, individual o col·lectivament, contrastar-ho amb el que es diu en el Solucionari. S'ha de tenir present que, de vegades, aquestes respostes que aportem no pretenen ser tancades o unívoques, sinó obertes a la reflexió, al comentari o la discusió.

En cada unitat s'ofereix un ampli ventall d'activitats, de manera que el professor pot seleccionar les que considera més adequades, tenint en compte que això no arribi a afectar el conjunt de la unitat.

Les tres primeres unitats didàctiques contenen un Qüestionari d'Autoavaluació, amb respostes al Solucionari. Igualment, es proposen Activitats d'Ampliació i de Reforç a fi de facilitar el tractament de la diversitat.

L'última unitat és una síntesi de tot el crèdit, de manera que ens permet avaluar les actituds dels alumnes front a la problemàtica del consum de tabac i alcohol, i la seva capacitat per a trobar alternatives saludables.

Seria bo recordar aquí les breus Consideracions Metodològiques que hem fet anteriorment

Sistema d'avaluació

Creiem que l'avaluació d'aquest crèdit s'ha de centrar en tres aspectes:

Els autors i autores :

Joaquim CABRA

Prof. de Secundària, Psicopedagogia

Isidre MARÍAS

Prof. de Secundària, Filosofia

Mª Cruz MOLINA

Prof. Universitària d'Educació per a la Salut i Metgessa

Xavier SARASÍBAR

Tècnic Municipal en Educació per a la Salut, Psicòleg

Assumpció SAVALL

Prof. de Secundària, Biologia

¿ Col·laboració ?                                           ¿ Consultes ?

Algunas WEBs que nos pueden ser de utilidad