ACTIVITAT 2.1
COMPONENTS D'UN VECTOR

Menú inicial

Menú de la unitat 2
Activitat següent

Definim un sistema de coordenades en el pla, és a dir, un punt origen, i dos eixos perpendiculars. A tot punt P fem correspondre un parell de nombres que són les seves coordenades (x,y); s'escriu P(x,y). Per exemple, A(1,2) i B(4,6).

Aleshores, un vector queda identificat pels dos nombres següents:
- el seu primer component, que és el nombre que s'ha de sumar a la primera coordenada de A per obtenir la primera coordenada de B; en el nostre cas, un 3.
- el seu segon component, que és el nombre que s'ha de sumar a la segona coordenada de A per obtenir la segona coordenada de B; en el nostre cas, un 4.

S'identifica el vector amb els seus components i s'escriu =(3,4). A més a més, dos vectors són iguals si i només si tenen els mateixos components.

Podem escriure A + = B, o bé = B - A, que és una forma molt còmoda d'obtenir els components d'un vector coneguts el seu origen A i el seu extrem B.


ACTIVITAT INTERACTIVA

Mou els punts verds fes les següents construccions:

1) Dibuixa un vector amb origen en el punt A(-1,3) i extrem en el punt B(2,-2). Quins components té el vector ?

2) Situa el punt A en (-3,-2) i després situa B de forma que =(9,5). Quines coordenades té B?

3) Situa el punt B en (-7, 5) i després situa A de forma que =(-8,11). Quines coordenades té A?

Comprova que sempre es verifica
                        = B - A
                         
SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL

Donats els sis vectors


calcula:

 a) els components del vector  b) les coordenades del punt  D c) les coordenades del punt E
 d) els components del vector  e) les coordenades del punt I f ) les coordenades del punt M

FI DE L'ACTIVITAT 2.1
COMPONENTS D'UN VECTOR

Menú inicial

Menú de la unitat 2
Activitat següent