ACTIVITAT 2.9
PRODUCTES PER ESCALARES I COMBINACIONS LINEALS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 2
Activitat següent

El producte d'un escalar m per un vector = (u1,u2) també és molt fàcil de fer quan es treballa amb components: es multiplica cada component de per m
                                    
m = m(u1,u2) = (mu1,mu2)
Així, en la figura, tens realitzats els dos productes:
                              2= 2 (-3 , 1) = (2(-3) , 2·1) = (-6 , 2)
                             = (4 , 2) = ( 4 , 2) = (-2 , -1)

I la combinació lineal dels vectors=(u1,u2) i =(v1,v2) construïda amb els escalars m i n respectivament és el vector
                   = m+n = m(u1,u2) + n(v1,v2)
                       = (mu1,mu2)+(nv1,nv2)
= (mu1+nv1,mu2+nv2)
En la part inferior de figura tens la combinació lineal
                        = 2= (-6 , 2) + (2 , 1) = (-4 , 3)


ACTIVITAT INTERACTIVA

Movent els punts verds dibuixa els següents vectors fixant-te en els seus components:

1) = 4 + 3

2) = 4 -

3) = -3 +

4) = -2 - 3

5) = 1,8 + 1,75

6) = -4 - 1,5

7) = 4,5

8) = -3
                             SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL

 

Et donen els vectors

Aplicant la regla del paral·lelogram dibuixa en un full quadriculat els vectors = 3+ 2,= - 2+,
= - 4- 1,5 i  = 2- 3. Calcula també els components dels vectors ,, i .

FI DE L'ACTIVITAT 2.9
PRODUCTES PER ESCALARES I COMBINACIONS LINEALS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 2
Activitat següent