ACTIVITAT 2.10
MÉS SOBRE COMBINACIONS LINEALS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 2


En aquesta activitat resoldrem el problema invers al de l'activitat anterior:
expressar un vector com a combinació lineals d'uns altres dos vectors i .
És a dir, trobar dos escalars  i que verifiquin = x+ y

Si coneixem els components dels tres vectors, és a dir,

=(w1,w2), =(a1,a2)  i  =(b1,b2)

per expressar com a combinació lineal de i haurem de resoldre l'equació vectorial

(w1,w2) = x(a1,a2) + y(b1,b2)

Aquesta equació vectorial equival al següent sistema de dues equacions amb dues incògnites
                                               x a1 + y b1 = w1
                                               x a2 + y b2 = w2


ACTIVITAT INTERACTIVA

En aquesta construcció tens el vector expressat com a combinació lineal de i de :
                = x+ y

Expressa els següents vectors com a combinació lineal de i . Resol el problema numèricament i després comprova el resultat usant aquest applet.

1) = (8,2)

2) = (-2,7)

3) = (-8,-5)

4) = (8,-4)
                             SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL


Expressa els següents vectors com a combinació lineal de =(2,-1) i =(2,2). Resol el problema
numèricament i després comprova el resultat utilitzant l'applet de l'activitat interactiva anterior.

a) = (3,5)
b) = (-6,1)
c) = (-4,-7)

FI DE L'ACTIVITAT 2.10
MÉS SOBRE COMBINACIONS LINEALS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 2