ACTIVITAT 3.1
MÒDUL D'UN VECTOR

Menú inicial

Menú de la unitat 3
Activitat següent

Recordem que el mòdul d'un vector és la longitud del segment orientat corresponent. El mòdul d'un vector és un nombre sempre positiu i només el vector nul té mòdul zero.

El mòdul del vectors'expressa ||. Així, per exemple, podem escriure
||=3, ||=4 i ||=5 per indicar que , i tenen mòdul 3, 4 i 5 respectivament .

Coneixent els components d'un vector=(v1,v2), podem calcular el seu mòdul || aplicant el teorema de Pitàgoras:
                                                    ||2 = v12+v22
                                               
Aquest procediment per calcular el mòdul es pot aplicar tant si els components de són positives, cas de la figura, com si són negatives.


ACTIVITAT INTERACTIVA

Aquest vector té mòdul 4, que pots variar movent el punt verd, i direcció i sentit que no pots variar. És a dir, no pots variar l'angle de 70,25º que forma amb el semieix OX positiu (que és l'argument, i en l'activitat següent l'estudiarem).

1) Construeix vectors amb mateixa direcció i sentit, però amb els següents mòduls:
     a) Mòdul 5             b) Mòdul 3
     c) Mòdul 0,7          d) Mòdul 6,6

2) Pots aconseguir que el seu mòdul sigui -2 o qualsevol quantitat negativa?

3) Pots aconseguir que el seu mòdul valgui zero?

4) On estan situats els extrems de tots els vectors que tenen la mateixa direcció i sentit si els dibuixem amb el mateix origen?
                      SOLUCIÓPROPOSTA DE TREBALL

Dibuixa en un mateix pla coordenat els següents vectors i calcula el seu mòdul:

= (3,4)
= (-12,5)
= (-6,-6)
= (8,-6)
= (0,5)
= (-7,0)
= (0,-4)
= (1,0)

FI DE L'ACTIVITAT 3.1
MÒDUL D'UN VECTOR

Menú inicial

Menú de la unitat 3
Activitat següent