ACTIVITAT 3.7
OBTENCIÓ DE VECTORS DE MÒDUL 1 (VECTORS UNITARIS)

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 3
Activitat següent


A continuació explicarem una forma molt senzilla d'obtenir un vector que tingui la mateixa direcció i el mateix sentit que un altre vector, però que tingui mòdul 1.

Si ens donen un vector i el dividim pel seu mòdul (és a dir, el multipliquem per ), obtenim el vector =  que té les mateixes direcció i sentit que , però té mòdul 1:
                                                
Per exemple, si =(3,4), aleshores ||=5, i el vector = =( 3/5,4/5) té mòdul 1, com es pot comprovar fàcilment.

Si ens interessés un vector de mòdul 1, amb la mateixa direcció que , però amb sentit contrari a , n'hi hauria prou amb calcular l'oposat a = , és a dir, el vector = - .

Els vectors de mòdul 1 s'anomenen vectors unitaris o versors.


ACTIVITAT INTERACTIVA

A l'applet de la dreta tens un vector i els vectors unitaris =   i = - amb la mateixa direcció i amb direcció oposada a respectivament.

Obté vectors unitaris i a partir dels següents vectors . Movent l'extrem A del vector , dibuixal's a l'applet i comprova els resultats:

a) = (4 , 3)
e) = (-2 , 2)
b) = (0 , 3)
f ) = (0 , -2)
c) = (-2 , 1)
g) = (4 , -1)
d) = (-3,5 , 0)
h) = (4 , 0)

SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL
Aplicant =   i = -  obté vectors unitaris i a partir dels següents vectors :
a) = (6 , 8) b) = (-2 , 3) c) = (-12 , -5) d) = (7 , -1)
Dibuixa els vectors , i respectius en cada cas.

FI DE L'ACTIVITAT 3.7
OBTENCIÓ VECTORS DE MÒDUL 1 (VECTORS UNITARIS)

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 3
Activitat següent