ACTIVITAT 4.5
PARAL·LELISME DE VECTORS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 4
Activitat següent


Dos vectors amb la mateixa direcció direm que són paral·lels, independentment de que tinguin igual o diferent sentit, o igual o diferent mòdul.
Si agafem dos vectors i amb la mateixa direcció, per tant paral·lels, i els situem amb el mateix origen, veiem que podem passar d'un a l'altre multiplicant per un escalar, és a dir,= k o = k'. Recíprocament, si = k= k', els dos vectors tenen la mateixa direcció i són paral·lels. Per tant, la condició de paral·lelisme de vectors és que es verifiqui:
                                                     = k= k'
Observem que els escalars k i k' són inversos un de l'altre.

Si els components de i són =(a1,a2) i =(b1,b2), aleshores la condició de paral·lelisme és:

                                               (a1,a2)=k(b1,b2)
és a dir:
                                                      a1=kb1
                                                      a2=kb2
aïllant la k de les dues igualtats anteriors i igualant el resultat, s'obté la condició de paral·lelisme de dos vectors donats pels seus components:
                                                    
és a dir, els components han de ser proporcionals.

ACTIVITAT INTERACTIVA

Quins dels següents parells de vectors
=(a1,a2) i =(b1,b2) són paral·lels entre ells?
Mira si es verifica la condició de paral·lelisme
                    
i comprova el resultat a l'applet de la dreta.
         a) =(3,-2) i=(3,-3)

         b) =(4,2)  i=(6,3)

         c) =(-3,4) i=(9,-12)

         d) =(-2,-4) i=(3,7)

SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL

1) Com esbrinaries si dos vectors donats en forma polar són paral·lels?
2) Entre els següents parells de vectors, quins són paral·lels entre ells dos?

a) =345º i=545º

b) =460º i=5240º
c) =645º i=3135º

d) =(-4,4) i=2-45º


FI DE L'ACTIVITAT 4.5
PARAL·LELISME DE VECTORS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 4
Activitat següent