ACTIVITAT 4.6
ALINEACIÓ DE PUNTS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 4
Activitat següent


Els vectors també poden servir per comprovar si tres o més punts A, B, C, D, ..., estan alineats, és a dir, si existeix una recta que passa per tots ells.
Nosaltres només considerarem el cas de tres punts A, B i C, podent-se generalitzar tot el que direm a més de tres punts.

Si A, B i C estan alineats, aleshores els vectors i tenen la mateixa direcció, és a dir són paral·lels. I si A, B i C no estan alineats, aleshores aquests vectors i no són paral·lels. Per tant, la condició que han de verificar A, B i C per tal que estiguin alineats és que els vectors i siguin paral·lels (recordem que i són paral·lels si tenen els components proporcionals).

Si les coordenades de A, B i C són A(a1,a2), B(b1,b2) i C(c1,c2), aleshores
                                              = (b1 - a1, b2 - a2)
                                               = (c1 - a1, c2 - a2)
i la condició de paral·lelisme entre i és:
                                                 


ACTIVITAT INTERACTIVA

Quines de les següents ternes de punts
A(a1,a2), B(b1,b2) i C(c1,c2) estan alineades? Esbrina-ho amb la condició de paral·lelisme entre
i , és a dir, veient si es verifica
               
Comprova-ho després a l'applet de la dreta.

a) A(-1,0), B(5,3) i C(2,-4)

b) A(-5,-2), B(-1,0) i C(7,4)

c) A(5,-3), B(1,3) i C(-2,6)

d) A(4,2), B(7,3) i C(-5,-1)
                                        
SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL


a) Com esbrinaries si quatre punts A(a1,a2), B(b1,b2), C(c1,c2) i D(d1,d2) estan alineats?

b) Esbrina si els quatre punts A(-4,-2), B(-1,-1), C(5,1) i D(11,3) estan alineats.

c) I els cinc punts A(9,-4), B(6,-2), C(0,2), D(-3,4) i E(-5,6)?

FI DE L'ACTIVITAT 4.6
ALINEACIÓ DE PUNTS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 4
Activitat següent