ACTIVITAT 4.7
ACTIVITATS SOBRE PARAL·LELOGRAMS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 4
Activitat següent


Els paral·lelograms són un tipus de polígons on es poden aplicar els vectors per calcular alguns dels seus elements (vèrtexs, costats, diagonals, punt mitjà,...) coneixent-ne d'altres. Per exemple:

1) Si d'un paral·lelogram ABCD ens donen tres vèrtexs consecutius D, A i B, i ens demanen l'altre vèrtex C, el podem calcular fent una de les translacions:
                                               C = D + = D +
                                               C = B + = B +

on hem utilitzat el fet que = i = per ser ABCD un paral·lelogram (recordem que =B–A i que =D–A).

2) També en les mateixes condicions anteriors, es a dir coneguts tres vèrtexs consecutius D, A i B, podem obtenir el centre M del paral·lelogram (que també és la intersecció de les diagonals) com a punt mitjà del segment BD, i després obtenir C com a simètric de A respecte de C.

3) Si d'un paral·lelogram ABCD ens donen dos vèrtexs consecutius A i B, i el seu centre M, podem obtenir els altres dos vèrtexs C i D com a simètrics respectius de A i de B respecte de M.


ACTIVITAT INTERACTIVA

D'un paral·lelogram ABCD coneixem els tres vèrtexs A(1,-2), B(6,1) i D(-6,3). Calculeu el quart vèrtexs C i el punt M intersecció de les diagonals.

Comproveu el resultat a l'applet de la dreta.

SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL
Demostreu que els punts mitjans P, Q, R i S dels costats d'un quadrilàter qualsevol ABCD són sempre els vèrtexs d'un paral·lelogram.
Indicació: demostreu que ==  i que == .

FI DE L'ACTIVITAT 4.7
ACTIVITATS SOBRE PARAL·LELOGRAMS

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 4
Activitat següent