ACTIVITAT 5.9
RETROBEM UN TEOREMA ATRIBUÏT A TALES DE MILET

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 5
Activitat següent

Un dels teoremes més antics que es coneixen s'atribueix a Tales (620-560 aC, aprox.). No és el clàssic teorema de Tales sobre la proporcionalitat dels segments interceptats per un feix de rectes paral·leles, sinó un altre que ben segur que coneixes:
             
Un angle inscrit en una semicircumferència és sempre recte

No sabem exactament quin tipus de demostració va fer Tales d'aquest teorema (ni tan sols si el va demostrar o només enunciar). Nosaltres farem una demostració utilitzant el producte escalar. Concretament, veurem que el producte escalar dels dos vectors i que formen aquest angle inscrit en la semicircumferència és sempre zero; aleshores podrem concloure que els dos vectors i són sempre perpendiculars.

La demostració és molt senzilla:
Descomponem el vector en la suma =+, i el vector en la diferència = -(veure figura).
Si aleshores fem el producte ·, i utilitzem les propietats del producte escalar, tenim
    ·= (+)·( -) =· - ·+ ·+·=2 -2 = ||2 - ||2 = 0   Þ  ^


ACTIVITAT INTERACTIVA

Tens un triangle PQR inscrit en una semicircumferència de radi 10. Els dos vectors i són perpendiculars ja que el seu producte escalar és zero. Pots moure el punt R sobre la circumferència.

1) Situa R en punts amb coordenades enteres, com R(8, 6), R(6, 8) i R(0, 10), i comprova que el producte escalar dels dos vectorsiés sempre zero (per tant, són perpendiculars).

2) Situa desprès R en punts de coordenades no enteres i comprova que aquest producte escalar és zero o un valor molt petit (hauria de ser zero, i si no ho és exactament, és degut als arrodoniments que fa l'applet).

SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL
Utilitzant productes escalars, demostra que les dues diagonals d'un rombe són sempre perpendiculars.

Indicació: fixat en la figura, posa les dues diagonals 1 i2 com a combinació lineal dels vectorsi, calcula el producte escalar 1·2  i comprova que val zero.

Per què aquesta demostració no es pot aplicar a un romboide?

FI DE L'ACTIVITAT 5.9
RETROBEM UN TEOREMA ATRIBUÏT A TALES DE MILET

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 5
Activitat següent