ACTIVITAT 5.8
PROJECCIÓ D'UN VECTOR SOBRE UN ALTRE

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 5
Activitat següent

Recordem que geomètricament el producte escalar de dos vectors és el producte del mòdul d'un d'ells per la projecció de l'altre sobre ell (projecció amb signe, és a dir, negativa si el seu sentit és oposat al del primer vector):
                                               ·= |||a

Per altra banda, podem calcular el producte escalar a partir dels components:
                                  ·= (a1,a2)·(b1,b2) = a1b1+ a2b2

Igualant obtenim                    |||a = a1b1+ a2b2

d'on podem aïllar la projecció de sobre :  
De forma similar obtindríem la projecció de sobre


ACTIVITAT INTERACTIVA

Calcula les següents projeccions(amb signe i perpendicularment) i comprova el resultat a l'applet de la dreta:

1) Del vector (1,5) sobre el vector (4,1).

2) Del vector (4,1) sobre el vector (1,5).

3) Del vector (-3,1) sobre el vector (2,2).

4) Del vector (2,2) sobre el vector (-3,1).

5) Del vector (1,2) sobre el vector (4,-2).

6) Del vector (2,1) sobre el vector (4,2).

7) Del vector (-4,-2) sobre el vector (2,1).
                      SOLUCIÓ


PROPOSTA DE TREBALL
Hem vist que dona la projecció (amb signe) de sobre . Si volem el vector projecció de sobre , hem de multiplicar la projecció anterior per un vector unitari que tingui la direcció i el sentit del vector . Com que aquest vector és , activitat 3.7, el vector projecció desobre ve donat per:
                                
Aplica aquest procediment per calcular el vector projecció de sobre en els tres casos següents:
a) = (1,5)  i = (4,1)
b) = (-3,1)  i = (2,2)
c) = (2,1)  i = (4,2)

FI DE L'ACTIVITAT 5.8
PROJECCIÓ D'UN VECTOR SOBRE UN ALTRE

Menú inicial
Activitat anterior

Menú de la unitat 5
Activitat següent