ASSESSORAMENT TIC
CEIP POMPEU FABRA - LLANÇÀ
CURS 2005 - 2006
SESSIÓ
Guió de treball
Documents de suport
Treballs realitzats

Primera

10/10/04

Presentació del Pla de Treball: organització, calendari, activitats.
Conèixer la realitat del Centre en referència a les TIC: maquinari, programari, activitats que s'han realitzat, metodologies...

Pràctica/joc amb el PT

Presentació assessoraments

 Pla de treball

Document de lectura i reflexió

Enquestes

WEB ASSESSORAMENTS

 

 Segona

24/10/05

Anàlisi i modificació, si s'escau, de les competències bàsiques en TIC.
L'ordinador i les tècniques d'expressió escrita: PT, correu, xat, etc.

 Competències bàsiques

Avaluació CB

Lectura i reflexió (1) i (2)

Avaluació CB per cicles

 Tercera

07/11/05

Escriure amb ordinador a l'escola: quan, com i perquè.
L'ordinador i l'aprenentatge de la lecto-escriptura: recursos i implicacions metodològiques.

 

PT per cicles

 Quarta

21/11/05

 Possibilitats de les TIC en l'àrea d'expressió artística (visual i plàstica): quelcom més que dibuixar.  

 

 Cinquena

09/01/06

El currículum de matemàtiques i les eines informàtiques: presentació d'experiències i aplicacions.

Per llegir / Enllaços a webs d'interès

Sèries / Exercici d'exemple

 

 Sisena

16/01/06

El currículum de matemàtiques i les eines informàtiques dins el 3r nivell de concreció.

Les TIC a les "altres" àrees: idiomes, ed. física, música. Seqüenciació d'activitats a realitzar durant un curs.

 

 

 

Setena

30/01/06

La recerca i tractament de la informació aplicada al coneixement del medi natural i social: estratègies, recursos, criteris d'escola.

 


Vuitena

06/02/06

L'ús de les TIC en l'atenció a la diversitat i les NEE: no és feina exclusiva de l'aula d'acollida, d'educació especial o d'audició i llenguatge.

Avaluació provisional assessorament

Web de José Antonio Pérez


Novena

20/02/06

Reflexió i concreció de les eines a utilitzar en les diferents àrees. Maquinari: ordinadors, perifèrics, projector, càmeres digitals... Programari: del Clic a l'EDU365 passant pels CD-ROM i DVD.

http://www.xtec.es/escola/tastam/cat/index.htm
Canvi de data de la propera sessió


Desena

27/03/06

L'ordinador i les tècniques d'expressió escrita: nivell d'exigència, criteris d'escola.
Presentació d'experiències: El treball cooperatiu i el text col·lectiu; escriure per comunicar-se; la revista i la web del centre.
Seqüenciació d'activitats amb el PT.


Canvi data última sessió (8 o 22 de maig)


Onzena

24/04/06

Les TIC a l'escola: proposta de modificació del PEC, PCC i RRI.
La web del centre.
Documents elaborats a l'assessorament.

Planificació i organització de les TIC

Qüestions a plantejar

 

Dotzena

08/05/06

Pla de treball a mig i llarg termini. RESPECTE L'ESTIL DEL CENTRE: Ideari del Centre. PCC de les diferents àrees. Pla estratègic.
RESPECTE ELS RECURSOS: Recursos humans (formació i organització) Recursos informàtics (distribució i horaris). Recursos econòmics (pressupostos)
RESPECTE A LA METODOLOGIA: Referència a la utilització dels recursos informàtics (canvis i mentalitat)

I ara què fem?

Programació general

Revisió graella


Graella general de programació TIC

Tornar a la pàgina principal