HOME ICT
SITE'S MAP CURS TIC
   
   
   
 
CURS TIC (ITC) - GLOSSARI DEL CURS

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

LL

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

CURS TIC

A

Accés Directe a Memòria

Accés a memòria sense la intervenció del microprocessador. DMA s’utilitza per a transferir dades directament entre la memòria i un dispositiu perifèric, com per exemple  una unitat de disc.

ASCII.

American Standard Code for Information Interchange. Esquema de codificació que utilitza 7 o 8 bits per assignar valors numèrics a un màxim de 256 caràcters (lletres, nombres, signes de puntuació...). Desenvolupat per estandaritzar la transmissió de dades entre els diferents sistemes de programari i maquinari. Es troba a tots els equips personals.

 
 
 
 

B

Banner

Imatge publicitària vinculada amb la web del patrocinador. Sovint la imatge és un GIF animat.

Bit.

És la unitat més petita d’informació – 0 o 1 - - Nivell Baix o Nivell Alt -

BODY

Cos. A nivell de codi, tot document HTML es divideix en dues parts: el HEAD o encapçalament i el BODY o cos. Només el contingut del cos es mostra a la finestra del navegador. Aquest contingut se situa entre les etiquetes <BODY> i </BODY>

Byte.

El Byte – B - és una unitat d’informació – una paraula - 1 Byte equival a 8 bits, 1024 Bytes són un KiloByte – KB -, 1024 KB són un GigaByte – KG -

Bug

Error d'execució d'un programa imputable a una programació deficient.

Bus Sèrie Universal.
Bus extern en el que es poden connectar i desconnectar fins 127 dispositius sense apagar l’equip.

C

 

 

Caché

Vegeu Memòria cau.

Capçal.

És la part d’una unitat de disc que realment llegeix i/o escriu la informació al disc.

CGI

Mètode estàndard per ampliar la funcionalitat d'un servidor web mitjançant l'execució de programes o seqüències de comandament. Actuen com a resposta a demandes d'un explorador web.

Color HTML

Sistema de codificació de color utilitzat al llenguatge HTML. És el mateix sistema de codificació RGB expressat en format hexadecimal.

Copia de seguretat.

Copia doblada d’una informació vital pel sistema.

 

D

Disc.

Perifèric d’entrada/Sortida amb un o més plats utilitzada per desar informació. Podem trobar de flexibles – 3 ½ ” – i de durs.

DHTML

HTML dinàmic. Extensió del llenguatge HTML que permet incorporar efectes de presentació al text i als objectes d'una pàgina web, incrementant la interactivitat entre la web i l'usuari. Pot ser considerar com una fusió de nou codi HTML, utilització d'estils i programació JavaScript.

Disseny a píxel

Modalitat de disseny que fixa les mides dels elements de la pàgina en píxels, optimitzant-la per a la resolució majoritària entre els usuaris.

Disseny líquid

Modalitat de disseny que pretén obtenir visualitzacions òptimes d'una web en qualsevol resolució de monitor, sense efectuar-ne diferents versions.

DMA

Accés a memòria sense la intervenció del microprocessador. DMA s’utilitza per a transferir dades directament entre la memòria i un dispositiu perifèric, com per exemple  una unitat de disc.

 

E

Editor web

Editor HTML. Programa utilitzat per a la creació i modificació de pàgines web. Els més avançats són del tipus WYSIWYG (What You See Is What You Get) i permeten treballar en un entorn visual alhora que el codi és accessible manualment.

Etiqueta

És una cadena de text que s'utilitza en el llenguatge HTML per identificar el tipus, el format i l'aparença d'un element a una pàgina web. Per exemple H1, HEAD, BODY...

 

F

FAT

- File Allocation Table - Taula d’Assignació d’Arxius. Àrea d’uns disc que desa la informació de quins sectors estan o no ocupats.

Firewall

Sistema de protecció de xarxes que es col·loca per protegir xarxes d'Internet.

Controla normalment la privacitat de les dades i fa un control dels usuaris que accedeixen a la informació.

Flash

Tecnologia desenvolupada per l'empresa Macromedia que permet elaborar continguts tipus animació i elements interactius per incorporar-los a qualsevol pàgina web. Fonamenta el seu potencial en la utilització de la tecnologia vectorial, el que redueix la mida dels arxius facilitant el temps de descàrrega.

Frame

Marc. Cadascuna de les divisions rectangulars de la finestra del navegador establertes per una pàgina de definició de marcs. Cada marc mostra una pàgina HTML diferent.

Frameset

Conjunt de marcs. A la pàgina de definició de marcs, la directiva <FRAMESET> estableix el número i mides dels marcs.

FTP

File Transfre Protocol Protocol de transferència d'arxius. És el protocol que es fa servir per transferir arxius entre màquines a Internet, i concretament per enviar arxius a un servidor web.

Full d'estil CSS

Fulls d'estil en cascada. Grups d'atributs que controlen l'aparença d'un rang de text determinat en un document HTML. Poden estar vinculats a múltiples documents, de manera que qualsevol modificació del full d'estil afectarà a tots els documents del lloc web que el tinguin.

 
 

G

GIF

Sigles de Graphics Interchange Format, format gràfic d'intercanvi. Un dels dos formats gràfics reconeguts per totes les versions dels navegadors. Està limitat a 256 colors i és adient per a imatges senzilles generades digitalment.

GIF animat

Animació formada per una successió d'imatges (anomenats quadres) en format GIF.

GUI

Sigles de Graphical User Interface, interfície gràfica d'usuari. Conjunt d'elements gràfics (menús, icones, botons, barres, etc.) que permet interactuar amb un programa.

   
 

H

HEAD

Encapçalament. Part inicial d'un document HTML situada, a nivell de codi, entre les etiquetes <HEAD> i </HEAD>. El contingut del HEAD no es mostra a la finestra del navegador

Hipermèdia

Multimèdia aplicada a la xarxa

Hipervincle

Vincle des d'un text, una imatge, un element de la pàgina web. Enllacen elements i arxius i són una de les característiques definitòries de la WWW

HREF

Referència, és a dir, enllaç.

Per exemple, "href=http..." permet especificar un enllaç a una pàgina web.

HTML

Hypertext Markup Language. Llenguatge estàndard utilitzat pels documents de la WWW. Permet inserir etiquetes que indiquen als exploradors com han de mostrar els diferents elements d'una web (text, imatges...) i com han respondre a les accions dels usuaris (hipervincles, accions del ratolí...).

HTTP
Protocol de transferència d'hipertext. Protocol d'Internet que permet als exploradors recuperar informació des dels servidors.

I

IRC

Sigles de Internet Relay Chat. Protocol d'Internet (com HTTP o FTP) que permet la comunicació entre els clients i els servidors de xat. Un client de xat és un programa que permet connectar-se a servidors IRC i conversar per escrit en temps real amb altres usuaris pels diferents canals.

 
 

J

Java

Llenguatge de programació que funciona independentment de la plataforma i del sistema operatiu on es trobi instal·lat. Molts llocs web incorporen programes compilats realitzats amb aquest llenguatge (applets).

JavaScript

Llenguatge de seqüències de comandament. Permet incorporar a les pàgines web interactivitat, missatges personalitzats per l'usuari, efectes visuals... No és un llenguatge de programació pròpiament dit, encara que conté elements comuns a d'altres llenguatges. Es basa en objectes, els seus enllaços són dinàmics i es troba integrat al document HTML.

JPEG

Sigles de Join Photographers Expert Group, grup conjunt de fotògrafs experts. Junt amb GIF, és l'altre format gràfic reconegut per totes les versions dels navegadors. És adient per a fotografies i imatges escanejades a 24 bits (16'7 milions de colors).

JPG
Format gràfic basat en un sistema de compressió amb poques pèrdues. S'utilitza molt per mostrar gràfics a Internet pel poc espai que ocupen les imatges.

 

K

Kb

Diminutiu de KiloByte, és a dir, 1024 bytes.

 
 

L

Linux

Sistema operatiu multiusuari i multiprocés basat en el programari lliure, cada cop més popular.

Algunes versions són de pagament, a canvi de documentació i suport.

 
 

LL

 

 
   
 

M

Mapa d'imatge

Gràfic que conté una o més regions invisibles que poden contenir vincles associats. Un mapa d'imatge del client codifica directament en una pàgina web l'adreça URL de destí de cada zona activa.

Marquesina

Text mòbil inclòs en una pàgina web amb diferents procediments: l'etiqueta <marquee>

Per exemple: (no reconeguda per Netscape), applets de Java, etc.

Memòria cau

Memòria on el navegador emmagatzema còpies de les pàgines visitades i dels seus elements incrustats (imatges, etc.), amb l'objectiu d'accelerar la navegació. Si a la següent visita el navegador no detecta canvis en la pàgina i/o en els elements incrustats, els agafarà de la memòria cau. El funcionament, espai i durada de la memòria cau poden ser configurats per l'usuari.

Memòria intermitja.

Àrea d’emmagatzematge d’una informació fins que el receptor final pugui disposar.

mIRC
Client de xat més utilitzat en l'entorn Windows.

 

N

Nick

Àlias amb què una persona és coneguda en un xat.

   
 

O

Òrfena

Es diu d'una pàgina a la qual no es pot accedir degut a que no hi ha cap vincle que la cridi.

   
 

P

Partició.

Divisió d’un disc dur que funciona com si es tractes d’un disc físic independent.

Particionar.

Dividir d’un disc dur en varies unitats virtuals.

Perl

Llenguatge especialment pensat per a la manipulació de text. S'utilitza molt per fer cgi gràcies a la seva ductilitat.

És un llenguatge interpretat, és a dir, cal un interpret de perl per executar les rutines creades amb ell.

Píxel

Terme format abreviant les paraules Picture i Element. Unitat visual mínima (i, per tant, indivisible) que pot representar un monitor. No és una mida física traduïble a centímetres, ja que està en funció de les polzades i la resolució del monitor.

Plantilla

Conjunt de formats predissenyats de text, imatges, gràfics... generats pel mateix programa editor o l'usuari i que s'utilitzen per fer coherent l'aspecte de molts llocs web.

Plug-in

Programa específic que possibilita l'execució i visualització de determinats arxius, ampliant les possibilitats del programa al que s'adjunta. Complementa programes d'edició, tractament de la imatge... i els navegadors.

PNG
Forma gràfic que combina el bitmap i el vectorial.

 

Q

 

 
   
 

R

Resolució del monitor

Número de píxels que mostra un monitor, per exemple, 800 d'amplada i 600 d'alçada (800x600). Un mateix monitor, en funció de les seves característiques i les de la targeta gràfica, pot ser configurat a diferents resolucions.

RGB

Sigles de Red Green Blue, vermell, verd, blau. Mètode de representació de color que assigna valors d'intensitat d'entre 0 i 255 als tres colors primaris, permetent la representació de 16'7 milions de colors (256 al cub).

Rollover

Efecte generat a partir d'un conjunt d'instruccions JavaScript. S'utilitza per aplicar imatges de substitució tipus botó i canvis de color, mida i aparença del text entre d'altres aplicacions.

RTF

Format de text enriquit. Mètode per codificar el format del text i l'estructura d'un document mitjançant el joc de caracters ASCII. Els arxius elaborats amb aquest sistema tenen l'extensió .rtf.

RVA
Traducció castellana de RGB (Rojo Verde Azul).

S

Sans Serif

Tipus de lletra (com Arial) sense prolongacions i d'aparença geomètrica introduïda el darrer segle (XX). Són teòricament més llegibles en els monitors actuals. Alguns, com Verdana, s'han dissenyat especialment per a facilitar la lectura en els monitors.

Seqüència de comandaments

Codi que es pot executar mitjançant un programa que interpreti el llenguatge en el que està escrita la seqüència. No és necessari compilar-les.

Serif

Tipus de lletra (com Times New Roman) amb prolongacions i acabaments que faciliten la lectura, utilitzats tradicionalment en els mitjans escrits. En les resolucions actuals dels monitors són tipus de lletra menys llegibles que els Sans Serif, ja que tenen moltes corbes i les representacions que fan els monitors són reticulars. No obstant, molts usuaris les prefereixen sobre les Sans Serif, més fredes.

Servidor
Equip que ofereix serveis a la xarxa. Executa el programari que respon a peticions del protocol HTTP. També es denomina host.

T

TARGET

Objectiu o destí. En el codi HTML, paràmetre dels vincles que indica on s'ha d'obrir la pàgina on apunta el vincle: al mateix marc, en un marc diferent, en una finestra sense marcs, en una finestra nova, etc.

Taula

Una o més files de cel·les que s'utilitzen per organitzar el disseny d'una pàgina o distribuir dades d'una manera sistemàtica.

TCP/IP

Transmission Control Protocol / Internet Protocol)

Protocol que es fa servir per la comunicació entre ordinadores per Internet i cada cop més en les pròpies xarxes locals.

TITLE
Títol de pàgina que es mostra a la barra de títol del navegador. A nivell de codi se situa al HEAD, entre les etiquetes <TITLE> i </TITLE>. El títol es mostra també a l'afegir la pàgina als preferits i és considerat de màxima rellevància pels bots (aranyes i altres indexadors de la xarxa). No s'ha de confondre amb el títol que posem a l'àrea de continguts, que anirà al BODY.

U

UNIX

Sistema operatiu multiusuari i multitasca utilitzat en estacions de treball.

URL

Sigles de Uniform Resources Locator, localitzador uniforme de recursos. Sistema universal de designació i localització d'un recurs a Internet (protocol, host, directori local). S'utilitza més en el sentit d'adreça d'una pàgina web.

USB.
Bus extern en el que es poden connectar i desconnectar fins 127 dispositius sense apagar l’equip.

 

V

 

 
   
 

W

World Wide Web

Conjunt de documents amb hipervincles residents en servidors HTTP de tot el món.

World Wide Web Consortium

Consorci d'institucions comercials i educatives que s'encarrega de supervisar la investigació i promoure els estàndards a tots els camps relacionats amb la WWW.

X

XML

Extensible Markup Language. És un llenguatge de marques, com l'HTML, però pensat per definir estructures i no per dissenyar pàgines. L'XML s'està convertint en un estàndar per al traspàs de dades i serveix per definir i guardar informació.

   
 

Y

 

 
   
 

Z

Zona activa

Àrea d'un gràfic o una imatge definida gràficament que conté un hipervincle.

   
 
 
DownLoad Plug-in     JordianWeb ® © ™ Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in