PREPARACIÓ D'UN MEDI DE CULTIU PER A LA LLENTIA D'AIGUA (Lemna ssp.).


OBJECTIU.

Mantenir cultius de llenties d'aigua en medi artificial de composició coneguda i en condicions d'esterilitat.

MATERIAL I MÈTODES.

El medi de cultiu utilitzat ha estat el descrit per Stewart (1968). Per preparar el medi de cultiu vam partir de solucions stoc per cada un dels macronutrients així com d'una solució de micronutrients en medi àcid segons les concentracions de la taula següent:

SOLUCIÓ STOCK (g/l) SOLUCIÓ CULTIU (mg/l)
MACRONUTRIENTS
KH2PO4 5.44 34.0
K2HPO4 6.96 26.1
MgSO4.7H2O 49.3 49.3
K2SO4 17.4 17.4
CaCL2.2H2O 14.7 14.7
KNO3 101.1 1011.0
EDTA disòdic 5.0 10.0
MICRONUTRIENTS
ZnCl2 300 0.6
MnCl2.H2O 900 1.8
FeSO4.7H2O 3 0.6
H3BO4 2.86 5.7
CuCl2.7H2O 60 0.12
NH4MoO4.H2O 250 0.5
CoCl2 15 0.03

Un cop preparada la solució de cultiu, es va ajustar el pH d'aquesta a 6.0 amb una solució de NaOH, es van dispensar 100 cc en erlenmeyers de 250 cc, o bé 20 cc en tubs d'assaig; es van tapar i es van esterilitzar en l'autoclau a 121° C durant 20 minuts.


Inici Què és? Material Preparació Experiències Conclusions Bibliografia