Avaluació


AVALUACIÓ DEL MESTRE

 
MOLT BÉ
REGULAR
NO GAIRE BÉ
Utilitza plànols i mapes per a situar-se en l'entorn, localitzar determinats elements i desplaçar-se.      
Reconeix el mapa de la comarca, de Catalunya i de la Península Ibèrica per la seva forma i utilitzant els punts de referència coneguts.      
Reconeix i explica les característiques del medi físic i les formes de vida i activitats humanes.      
Descriu alguns trets demogràfics i econòmics de l'entorn.      
Localitza edificis, monuments i altres elements del patrimoni comarcal natural i cultural.      
Identifica algunes manifestacions culturals de la comarca i valora la seva diversitat i riquesa.      
Obté informació rellevant mitjançant l'observació directa i indirecta.      
Es planteja preguntes sobre els fets i fenòmens observats i investigats.      
Recull dades amb els mitjans i fonts adequats.      
Comunica oralment el que ha observat, cercat i après.      
Comunica gràficament el que ha observat, cercat i après.      
Comunica per escrit el que ha observat, cercat i après.      
Utilitza els recursos TIC de forma eficient.      
Manté una actitud de treball i col·labora amb els seus companys/es de grup.      AUTOAVALUACIÓ DELS ALUMNES

 
MOLT BÉ
REGULAR
NO GAIRE BÉ
MURAL   
TEXT      
IMATGES      
EXPLICACIÓ ORAL      
TREBALL EN EQUIP      
DOCUMENT LLOC TURÍSTIC
TEXT      
IMATGES      
EXPLICACIÓ ORAL      
TREBALL EN EQUIP      
PRESENTACIÓ FOLKLORE
TEXT      
IMATGES      
EXPLICACIÓ ORAL      
TREBALL EN EQUIP      
RESUM EDUWIKI
TEXT      
IMATGES      
EXPLICACIÓ ORAL      


TEXT:

Avalueu molt bé si heu escrit frases curtes i clares i paràgrafs ben ordenats. Si no heu fet faltes d'ortografia i si heu explicat el que us demanaven de manera completa i entenedora.

Avalueu regular si no heu explicat les idees bàsiques del que us demanaven de manera ordenada, si no s'entén prou bé o si us ha faltat algun aspecte.

Avalueu no gaire bé si heu fet el treball incomplet, o amb moltes incorreccions: ja siguin d'ortografia, d'ordre o de presentació.

IMATGES:
Avalueu molt bé si heu triat imatges clares i atraients que expressin bé el lloc o la idea que volíeu explicar i aporten informació complementària al vostre treball.

Avalueu regular si heu utilitzat imatges per acompanyar el text però que no han servit per entendre millor el que volíeu explicar.

Avalueu no gaire bé si les imatges que heu fet servir tenen poca qualitat o no tenen relació amb el tema o el lloc que il·lustren.

EXPLICACIÓ ORAL:
Avalueu molt bé si heu fet una explicació àgil i amena, amb el vocabulari precís, pronunciant correctament i amb el volum adequat.

Avalueu regular si heu explicat les idees, però us ha faltat claredat, o ritme i entonació i l'explicació s'ha fet monòtona.

Avalueu no gaire bé si no us heu sabut explicar, si no se us ha sentit o no se us ha entès.

TREBALL EN EQUIP:
Avalueu molt bé si heu fet la feina junts, col·laborant entre tots, proposant idees i escoltant les dels altres.

Avalueu regular si heu fet la vostra part del treball, però no us heu preocupat d'ajudar als demés i sense fixar-vos en el treball en conjunt.

Avalueu no gaire bé si només heu treballat amb els mestres al costat i quan us han estat a sobre o si us heu distret i heu perdut el temps.