Guia didàctica

TÍTOL: " Una comarca per descobrir"

NIVELL: CM de Primària

ÀREA: Medi

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

Competència social i ciutadana
Diferenciar els pobles de les ciutats i conèixer les principals característiques de la pròpia localitat.
Observar els edificis, carrers i monuments de l'entorn pròxim.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Utilitzar convencions cartogràfiques i saber-les interpretar.
Reflexionar sobre els canvis esdevinguts en l’entorn amb el pas del temps.

Tractament de la informació i competència digital
Buscar recursos a Internet.
Aprendre a consultar informació en una pàgina web i a utilitzar el correu electrònic.
Extreure la informació mitjançant la interpretació combinada de textos i imatges.
Classificar diferents tipus de dades.

Competència en comunicació lingüística
Identificar informacions rellevants en diferents textos i en diferents fonts.
Expressar idees i organitzar informacions de manera eficaç i intel·ligible sobre aspectes geogràfics, històrics, socials i naturals de la comarca.
Respectar les normes bàsiques d'intercanvi lingüístic en les converses col•lectives.
Definir termes i saber argumentar les respostes escrites o orals.
Valorar els refranys, llegendes i les cançons populars com a recursos de la comunicació.

Competència per aprendre a aprendre
Plantejar-se preguntes que puguin ser objecte d'investigació.
Utilitzar habilitats de recollida i tractament de la informació.
Descobrir la utilitat dels mapes conceptuals com a tècniques d'aprenentatge.
Utilitzar esquemes i resums.
Exercitar l'autonomia en la planificació i la realització d'activitats
Exercitar la capacitat de classificar la informació en taules i quadres.
Utilitzar pautes i models que faciliten la feina.
Utilitzar el pensament crític i creatiu per a l'anàlisi de la informació, la resolució de problemes i la presa de decisions.

Competència cultural i artística
Identificar els equipaments de caràcter cultural.
Promoure l'interès pels monuments del nostre entorn.
Valorar el caràcter artístic d'alguns treballs artesanals
Mostrar interès pels monuments de la localitat.
Reflexionar sobre la necessitat de protegir el nostre patrimoni històric.
Valorar les nostres festes i tradicions.

Autonomia i iniciativa personal
Expressar i compartir emocions, sentiments, preferències i experiències personals.
Fomentar la reflexió i l'expressió d'opinions personals.
Dissenyar i aplicar projectes individuals i col·lectius de manera responsable i creativa.
Desenvolupar la creativitat per recollir informació fora de l'escola

Competència matemàtica
Interpretar correctament la xifra que permet diferenciar els pobles de les ciutats pel nombre d'habitants.
Recollir dades i representar-los en un gràfic de barres
Extreure conclusions a partir de senzilles operacions de càlcul.


CONTINGUTS:

Reconeixement de formes de relleu i accidents geogràfics i localització dels més rellevants de l'entorn.

Aplicació de tècniques d'orientació a l'espai. Inici a l'ús i elaboració de plànols i mapes del barri o ciutat.

Realització d'un treball d'investigació mitjançant el treball cooperatiu i l'ús de les TIC.

Identificació dels elements bàsics de l'estructura econòmica i de l'organització social, política i administrativa del municipi i la comarca.

Identificació i descripció d'alguns trets demogràfics i econòmics de l'entorn a partir de l'observació directa de l'entorn proper i de dades i representacions gràfiques.

Reconeixement i utilització dels elements bàsics de l'ordinador i del programari.

Ampliació de l'ús de les funcions del programari bàsic de processador de textos, edició gràfica i de presentació amb textos, dibuixos, imatges i àudio.

Cerca, amb ajudes, a Internet. Reconeixement de les pàgines web.

Ús del correu electrònic i entorns virtuals de comunicació amb ajudes.

Ús de la càmera fotogràfica i iniciació a la càmera de vídeo.


ORGANITZACIÓ I METODOLOGIA

Temporització:
Aquest treball està pensat per dedicar-hi les hores destinades a coneixement del medi social, natural i cultural i les d'informàtica d'un trimestre, complementades amb algunes de llengua destinades bàsicament al treball de textos més alguna de matemàtiques i plàstica.

Metodologia:
Basada en la metodologia de projectes amb un objectiu final prèviament acordat.

El treball està pensat per un grup de 3r. de Primària, que encara té poca pràctica i autonomia en activitats de cerca d'informació, per aquest motiu algunes activitats estan plantejades de manera col·lectiva i amb un treball força dirigit, per posteriorment anar introduint a poc a poc activitats en petit grup. També deixa espai per a què l'alumnat pugui prendre decisions, com triar quin aspecte vol treballar, en diferents moments del procés.

A més de tota la cerca a Internet, durant el projecte es realitzaran sortides per observar i fer recerca directa als paratges, indrets i edificis més emblemàtics de la comarca.

Les fases del treball per a mi més rellevants són la selecció i ordenació de la informació i la comunicació de la mateixa davant del grup.

Sobre les eines utilitzades:

WIKIPÈDIA
HIPERENCICLOPÈDIA
DICCIONARI DÍDAC
GOOGLE MAPS
CERCADOR GOOGLE: Webs i imatges
GOOGLE DOCS: Documents i Presentacions
EDUWIKI
CACOO

Per fer el mural la primera opció que m'he plantejat ha estat el glogster, però al final m'ha semblat excessiu introduir una altra eina i el reservo per més endavant.

Introdueixo els documents google sense insistir, de moment, en la possibilitat de compartir-los, ja que, per raons de seguretat, al centre utilitzem adreces gmail col·lectives i és el tutor qui coneix i controla les contrasenyes.

M'ha semblat interessant introduir el tema de la propietat intel·lectual, per a que s'acostumin des del començament a respectar l'autoria dels continguts.

AVALUACIÓ

Estarà basada en una graella d'autoavaluació senzilla del treball realitzat per part dels alumnes.
Dono molta importància al que siguin conscients del que han fet i del que han après. També s'estimula l'aplicació dels recursos, procediments i eines treballats a altres matèries i situacions de l'aula.

El mestre avaluarà els objectius prèviament establerts com a criteris d'avaluació.