GUIA DIDÀCTICA

Estem de festa

1.- OBJECTIUS GENERALS D'AQUESTA WEBQUEST

Aquesta webquest s'adreça a l'alumnat del Cicle Mitjà de Primària i al de Necessitats Educatives Especials. El seu objectiu és donar a conèixer les festes populars catalanes de manera que la seva celebració impliqui la realització d'un treball interdisciplinari per treballar les competències bàsiques a l'aula.

2.- PROGRAMACIÓ

OBJECTIUS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D'AVALUACIÓ CONTINGUTS RÚBRICA
1. Desenvolupar la competència en la llengua catalana com a vehicle de comunicació parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l’expressió, i per a la seva participació en les creacions culturals.
2. Comprendre textos escrits que es donen en l’àmbit escolar i en el context social i cultural proper.
3. Comprendre textos audiovisuals de les tecnologies de la informació i la comunicació, i fer-ne una lectura crítica i creativa.
4. Utilitzar adequadament la biblioteca, els mitjans de comunicació audiovisual i les tecnologies de la informació per obtenir, interpretar i valorar informacions i opinions diferents.
5. Reflexionar sobre la llengua i les normes de l’ús lingüístic, a partir de situacions de comunicació reflexiva, per escriure i parlar de forma adequada, coherent i correcta, i per comprendre textos orals i escrits.
6. Utilitzar la lectura com a font de plaer i enriquiment personal i apropar-se a obres de la tradició literària.
7. Explorar, conèixer i experimentar les possibilitats que ofereix l’experiència artística, la comunicació audiovisual, els materials, les TIC, mitjançant els llenguatges artístics i la realització de projectes expressius i de comunicació.
8. Utilitzar la comunicació audiovisual i les TIC per a la cerca d’informació i conèixer els codis del llenguatge audiovisual per elaborar produccions tant de forma autònoma com en combinació amb altres mitjans i materials.
9. Valorar i gaudir de la interacció en el grup i el cooperativisme, tot participant conjuntament en la planificació de les activitats i de la producció per crear un sentit de comunitat, desenvolupant una relació de confiança en la dinàmica de les activitats i compartint amb els companys i les companyes idees, valoracions i projectes.
CCLAV. Competència lectora.
Comprendre textos, obtenir informació, interpretar i reflexionar sobre la intenció de l'autor.
Comprendre i extreure informació rellevant de textos presentats en
qualsevol mitjà, distingint entre idees principals i secundàries.
Resposta a preguntes a partir del text la resposta de les quals comporta
reelaboració, relació amb els coneixements de cadascú o elaboració
d’inferències.
Continguts document
Lectura, anàlisi i reconeixement dels elements clau de la narració i de relats
audiovisuals adequats a l’edat.
CCLAV. Composició textos escrits i audiovisuals.
Gaudir escrivint.
Conèixer i emprar les regles del sistema de la llengua.
Escriure textos de diferent tipologia a mà i amb ordinador aplicant-hi els
coneixements ortogràfics i textuals treballats.
Escriptura de textos escrits o audiovisuals senzills produïts per narrar i descriure.
Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic
i la puntuació.
Coneixement i ús de l’ortografia de base i de les regles treballades a cicle
inicial. Coneixement i ús progressiu de les lleis ortogràfiques constants (que
no tenen excepcions).
CCA. Comprensió i expressió d'idees i sentiments a través de les arts visuals.
Conèixer les principals tècniques i recursos dels diferents llenguatges.
Realitzar composicions visuals (imatges i objectes), sonores, i
coreogràfiques que representin les nostres idees, emocions i experiències
utilitzant materials i instruments diversos inclosos els recursos de les TIC i
els audiovisuals
Reconeixement de manifestacions culturals, populars i tradicionals de
Catalunya i de la seva imatgeria. Interès per a conèixer i dialogar sobre les
diverses experiències culturals de companys i companyes.
Reportatge fotogràfic i publicació llibre digital
Experimentació i recerca de les possibilitats expressives i plàstiques i de
transformació dels materials; les possibilitats espacials en la intervenció
bidimensional i tridimensional; les accions que permeten els materials i les
tècniques artístiques del passat i del present (fotografia, imatge digital,
animació).
CIMF. Comprensió i ús de processos i eines tecnològiques.
Planificar i manejar solucions tècniques.
Observació de recursos formals del llenguatge audiovisual i la seva funció
expressiva i estètica (enquadrament, planificació i punt de vista).
CMTID. Ús de les TIC i domini dels seus llenguatges específics (textuals, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor).
Fer un ús habitual dels recursos tecnològics.
Produir textos audiovisuals senzills tenint en compte els elements bàsics del
llenguatge audiovisual per expressar idees, emocions, records.
Iniciació a cerques d’informació a Internet, utilització de l’hipertext i dels
enllaços.
CMAA. Control i gestió del propi aprenentatge. Habilitat per gestionar el temps.
Administrar l'esforç, autoavaluar-se i autoregular-se.
Mostrar autonomia progressiva en l'aprenentatge: reflexió en el procés,
organització i planificació del treball, acceptació de l'error, autocorrecció.
Consciència del propi aprenentatge en els processos de la producció,
creació i interpretació artística.
Preparació de la festa
CAIP. Consciència de les pròpies fortaleses, limitacions i interessos personals i esperit de superació.
Conèixer i acceptar les pròpies capacitats i tenir confiança en un mateix.
Avançar amb confiança i satisfacció i respecte en els processos de creació i
producció artística.
 
CSC. Relacionar-se amb assertivitat (habilitats socials).
Ser conscients de l'existència de diferents perspectives per analitzar la realitat i comprendre altres punts de vista.
Mostrar respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu alhora de
participar en projectes artístics col·lectius.
Assumir responsabilitats i afavorir dinàmiques de treball cooperatiu i
participatiu en l’elaboració de projectes artístics i culturals.

Taula de competències i criteris d´avaluació elaborada per Guida Al·lès
Objectius, Continguts i criteris d´avaluació del cicle mitjà del decret 142/2007
Font dels descriptors: CIREL + Col·legi Montserrat (Barcelona)


3.- ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES

Els alumnes s'organitzaran en grups de 3 persones.

4.- TEMPORITZACIÓ

El temps que dedicarem a treballar la webquest és de 2 setmanes . En la primera cada grup s'encarregarà de preparar una part de la festa i en la segona, que coincidirà amb la festa en qüestió, es posaran en comú totes les activitats realitzades, es faran fotos i es prepararà un document amb tota la informació recollida per publicar-lo en format digital. Així doncs necessitarem un total de 20 hores de treball a l'aula per poder-la desenvolupar totalment.

De totes maneres aquesta webquest és molt flexible i ens dóna moltes possibilitats. Segons la tipologia de l'alumnat o el temps del que disposem podem optar per treballar-la parcialment en cada celebració, completar-la durant el curs escolar o treballar-la totalment com es proposa inicialment, intercanviant els preparatius de la festa dels grups en cadascuna de les celebracions.

5.- RECURSOS I ESPAI

Per desenvolupar aquesta webquest els alumnes han de tenir uns coneixements mínims d'informàtica:

  • Conèixer i utilitzar un navegador
  • Saber utilitzar un processador de textos

Necessitarem una aula d'informàtica amb els recursos següents:

  • Un ordinador per a cada grup
  • Connexió a internet
  • Programari necessari per a desenvolupar les diferents activitats: navegador, editor de text, Flash i Calameo
  • Impressora

I també un espai alternatiu on els alumnes puguin escriure, dibuixar, retallar...


6.- SUGGERIMENT

Si voleu compartir l'èxit de la vostra festa envieu l'enllaç del vostre llibre digital al correu: mlluelle@xtec.cat

Els autors estarem encantats de recollir i difondre, en aquesta webquest, cadascuna de les vostres aportacions.

Moltes gràcies!