Característiques de l'alumnat de Cicle Inicial

 

Inici
Programació
Psicomotricitat
Jocs
Oposicions
Atenció a les NEE
Enllaços

En relació al desenvolupament evolutiu:

Aquí ens trobem amb alumnes amb edats entre 6 i 8 anys, en aquest moment evolutiu, el creixement és harmònic de pes i talla. És l'etapa en que es comença a definir la lateralitat, es cansen ràpidament i no són d'estranyar els desequilibris en la coordinació Es una etapa de gran desenvoltura, espontaneïtat i gràcia en els moviments. Època de consolidació de les habilitats motrius bàsiques.

És el període de desenvolupament en el que l'alumnat es troba en l'estadi de les operacions concretes, en el qual és capaç de construir explicacions atomistes. El tot es explicat per la composició de les parts. És capaç d'una descentralització, no estan limitats únicament pel seu punt de vista. Encara raona basant-se en enunciats verbals, per tant, necessita recolzar-se en els objectes reals. Època de gran egocentrisme.

Solen agrupar-se i expressar el desig de jugar d'una manera espontània. Aprenen jocs col·lectius i reglats. Hi ha una indiferència al sexe, amb estabilitat emocional i cerquen l'aprovació de l'adult.

En el procés d'ensenyament aprenentatge hem de tenir en compte :

•  Importància del treball dels jocs d'imaginació i expressió lliure. Activitats atentes al desenvolupament de l'esquema corporal, en quant permeten una desenvoltura global del cos, així com a afirmar la realitat.

•  Potenciar i reforçar el desenvolupament d'activitats que ens porten de l'expressió lliure l'expressió socialitzada i la comunicació: jocs funcionals.

•  Adaptació de les sessions a les condicions materials i d'espai i de temps.

•  Desenvolupar els processos d'interiorització del/la nen/a.

•  Etapa educativa caracteritzada per la globalització en l'aprenentatge.

Interessa el treball dels aspectes cognitius: desenvolupament perceptivo - motor.

 

En relació als blocs de continguts:

Analitzem els principis de desenvolupament psicomotriu dels alumnes d'aquestes edats i l'estructura lògica de l'àrea d'educació física. Així, en el cicle inicial es on més incidència tindrem amb el bloc de control i consciència corporal, el cos és el primer medi de relació que tenim amb el món que ens envolta, és un medi d'expressió i comunicació. L'alt percentatge és degut a que l'alumnat d'aquestes edats segueix el seu desenvolupament físic físic i per tant, la mestra ha de proposar el màxim d'experiències perquè els alumnes puguin experimentar tasques que els permetin diferenciar i contrastar postures, formes de respiració i relaxació, coneixement i percepció de les parts del cos, etc. Respecte al segon bloc, habilitats coordinatives , en aquest cicle és l'etapa de consolidació d'aspectes perceptius que impliquen l'espai pròxim. S'hauran de treballar les habilitats motrius bàsiques, desplaçaments, girs, salts, llançaments, recepcions i equilibris, amb activitats que generin el màxim nombre de respostes motrius valides o no.

El tercer bloc, és el menys rellevant en aquest cicle, les capacitats condicionals no són adequades per treballar-les específicament, ja que les característiques del desenvolupament psicomotriu de l'alumnat d'aquestes edats no són adients. Em de tenint en compte però, el fet que les capacitats condicionats son presents en totes les activitats.

Pel que fa a l'expressió corporal s'han de treballar àmpliament, la exploració expressiva del cos (expressió d'emocions i sentiments), així com les percepcions espai temporals. Respecte a l'últim bloc, el joc , es treballaran els jocs sensorials, dramàtics i simbòlics, de cooperació del propi país.

Inici pàgina