Oposicions

Inici
Programació
Psicomotricitat
Jocs
Oposicions
Activitats
Atenció a les NEE
Enllaços

Temari específic d'Educació Física:

 1. Concepte d'educació física: evolució i desenvolupament de les diferents concepcions. Resum
 2.   L'educació física en el sistema educatiu: objectius i continguts. Evolució i desenvolupament de les funcions atribuïdes al moviment com a element formatiu.
 3.   Anatomia i fisiologia humana implicades en l'activitat física. Patologies relacionades amb l'aparell motor. Avaluació i tractament en el procés educatiu.
 4.   El creixement i el desenvolupament neuromotor, ossi i muscular. Factors endògens i exògens que repercuteixen en el desenvolupament i creixement. Patologies relacionades amb el creixement i l'evolució de la capacitat del moviment. Avaluació i tractament en el procés educatiu. Resum
 5.   La salut i la qualitat de vida. Hàbits i estils de vida saludables en relació a l'activitat física. La cura del cos. Anatomia i autoestima. Resum
 6.   Capacitats físiques bàsiques, la seva evolució i factors que incideixen en el seu desenvolupament. Resum
 7.   Coordinació i equilibri. Concepte i activitats pel seu desenvolupament. Resum
 8.   L'aprenentatge motor. Principals models explicatius de l'aprenentatge motor. El procés d'ensenyament i aprenentatge motor. Mecanismes i factors que intervenen. Resum
 9.   Habilitats, destreses i tasques motrius. Concepte, anàlisis i classificació. Activitats pel seu desenvolupament. Resum
 10.   Evolució de les capacitats motrius en relació amb el desenvolupament evolutiu general. Educació sensomotriu i psicomotriu en les primeres etapes de la infància. Resum
 11.   L'esquema corporal, el procés de lateralització. Desenvolupament de les capacitats perceptives-motrius. Resum
 12.   L'expressió corporal en el desenvolupament de l'àrea d'educació física. Manifestacions expressives associades al moviment corporal. Intervenció educativa.
 13.   El joc com a activitat d'ensenyament i d'aprenentatge en l'àrea d'educació física. Adaptacions metodològiques basades en les característiques dels jocs en l'àrea d'educació física. Resum
 14.   Els esports. Concepte i classificacions. L'esport com a activitat educativa. Esports individuals i col.lectius presents a l'escola: aspectes tècnics i tàctics elementals, la seva didàctica. Resum
 15.   L'educació física i l'esport com a elements sòcio-culturals. Jocs i esports populars, individuals i col.lectius presents en l'escola: aspectes tècnics i tàctics elementals, la seva didàctica. Resum
 16.   Principis de sistemàtica de l'exercici i elements estructurals del moviment. Sistemes de desenvolupament de l'activitat física (analítics, naturals, rítmics,). Resum
 17.   Desenvolupament de les capacitats físiques bàsiques en l'edat escolar. Factors entrenables i no entrenables. L'adaptació a l'esforç físic en els nens i les nenes. Resum
 18.   El desenvolupament de les habilitats. Principis fonamentals de l'entrenament. Adequació de l'entrenament en l'activitat física en els cicles de l'educació primària. Resum
 19.   Recursos i materials didàctics específics de l'àrea d'educació física: classificació i característiques que han de tenir en funció de l'activitat física en la que s'ha d'utilitzar. Utilització dels recursos de la comunitat. Resum
 20.   Organització de grups i tasques. La planificació d'activitats d'ensenyament i aprenentatge en l'àrea d'educació física: models de sessió. Resum
 21.   Alumnes amb nee. Característiques generals dels tipus i graus de les minusvalies: motores, psíquiques, sensorials, en relació a l'activitat física. Resum
 22.   El desenvolupament motor i perceptiu del nen discapacitat. La integració escolar com a resposta educativa. Implicacions en l'àrea d'educació física. Resum
 23. Mètodes d'ensenyament en l'educació física. Adequació als principis metodològics de l'educació primària.  
 24. L'avaluació de l'educació física a l'educació primària. Avaluació del procés d'aprenentatge i del procés d'ensenyament: mecanismes i instruments. Funció dels criteris d'avaluació d'etapa. Resum
 25. La coeducació i la igualtat dels sexes en el context escolar i en l'activitat d'educació física. Estereotips i actituds sexistes en l'educació física. Intervenció educativa. Resum

Inici pàgina


Organització de les oposicions:

* Prova de llengua catalana: Prova oral i escrita
Estan exemptes de la prova de llengua catalana les persones que acrediten el següent:
 • un nivell de català equivalent al certificat de nivell de suficiència de català (C) o superior;
 • haver superat la prova oral i escrita de llengua catalana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionariat docent fetes a Catalunya, convocades pel Departament d'Ensenyament, o haver estat declarat exempt o exempta de fer aquesta prova.

* Prova de llengua castellana: Prova oral i escrita

Estan exemptes de la prova de llengua castellana les persones que acrediten el següent:

 • tenir un títol universitari, el títol de batxillerat, el títol de tècnic o tècnica especialista (FP2) o el títol de tècnic o tècnica superior, expedit a l'Estat espanyol;
 • tenir el diploma d'espanyol com a llengua estrangera (nivell superior) o el certificat d'aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedits per les escoles oficials d'idiomes;
 • haver superat la prova oral i escrita de llengua castellana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionariat docent fetes a Catalunya o haver estat declarat exempt o exempta de fer aquesta prova o
 • pertànyer a un cos de funcionariat docent de l'Estat espanyol.

* Fase d'oposició:

Les oposicions estan distribuïdes en UNA PROVA ÚNICA amb dues parts no eliminatòries:

Primera Part

Realització d'un tema teòric de l'especialitat. Es triarà un tema entre 3 triats a l'atzar.

Segona Part

Programació didàctica sobre un curs escolar.

Defensa d'una unitat relacionada amb la programació.

S'escull una unitat entre 3 extretes a l'atzar.

Les administracions educatives podran substituir aquest exercici per un informe en el qual es valori el treball realitzat per l'aspirant en l'àmbit docent públic del mateix nivell educatiu al qual opta.

En les especialitats que inclouen habilitats instrumentals o tècniques, en aquesta segona part s'incorporarà la realització d'un exercici de caràcter pràctic. Les administracions educatives en determinaran  les característiques i duració.

Les persones que no volen realitzar la segona part de la prova (programació didàctica), la poden substituir per l'informe de valoració dels seus coneixements relacionats amb la unitat didàctica; presentant dit informe en el mateix acte de presentació. En cap altre moment del procés selectiu es pot lliurar l'informe.

* Fase de concurs:

Les persones que hagin superat la fase d'oposició han d'al·legar en sessió pública, comunicada amb vint-i-quatre hores d'antelació pels tribunals, tots els mèrits que considerin oportuns d'acord amb el procediment pel qual participen i segons els barems que es publiquen a la convocatòria i han de lliurar-ne al tribunal els documents justificatius, juntament amb el full d'autobarem.

Inici pàgina


Programació didàctica:

Una de les proves de les oposicions és fer una programació didàctica, que es tracta de fer per escrit una programació didàctica d'Educació Física d'un cicle en concret. En aquesta programació cal especificar:

 • Objectius
 • Continguts
 • Criteris d'avaluació
 • Metodologia
 • Atenció a l'alumnat amb Necessitats Educatives Especials

A part d'aquests punts que són els que demana el DOGC pots afegir-ne altres com:

 • Anàlisi del context
 • Característiques de l'àrea
 • Característiques de l'alumnat
 • Temporalització de les unitats didàctiques
 • Temes transversals i elements comuns del currículum
 • Relació amb altres àrees
 • Treball de les competències bàsiques

A part de la programació, cal elaborar 6 unitats didàctiques basades en la teva programació. Aquestes unitats han d'incloure:

 • Objectius
 • Continguts
 • Activitats d'ensenyament-aprenentatge
 • Procediments i activitats d'avaluació

A cada unitat de programació també pots incloure aquests altres punts:

 • Justificació
 • Metodologia
 • Ubicació temporal i durada
 • Relació amb els temes transversals
 • Relació amb altres àrees
 • Sessió d'exemple
 • Material i instal·lacions
 • Tractament de les NEE
 • Bibliografia

A l'hora de fer tant la programació com les unitats, tingues en compte que al DOGC especifica una extensió màxima d'uns 60 folis, així que no afegeixis massa palla. Pots fer annexes amb les sessions d'exemple, graelles d'avaluació, inventari del material...

Pots preparar material per fer la teva exposició; i recorda que el temps que tindràs és d'una hora tancat/da sol/a en una aula per preparar-ho tot, i d'una hora i mitja d'exposició. Un cop finalitzat aquest temps et poden fer preguntes durant un quart d'hora.

Inici pàgina


Alguns consells per aprovar:

 • Estigues tranquil/a, no et posis nerviós/a.
 • Confia en tu mateix/a i demostra seguretat.
 • Fes la lletra clara i entenedora.
 • Fes resums de cada tema, amb una introducció i unes conclusions.
 • Fes una introducció que puguis utilitzar en diferents temes.
 • Utilitza esquemes.
 • Pots apuntar-te a una acadèmia per ajudar-te a preparar les oposicions. Et recomano la CEN-EDU i la INDE.
 • Llegeix-te molt bé el DOGC de la teva convocatòria i pensa que allò que demana el DOGC és el que més miren.
 • Basa't en les lleis que s'apliquen actualment i no dubtis en comentar algun article.

Inici pàgina


Marga Mussons

Darrera Actualització: 10/10/2011