Característiques de l'alumnat de Cicle Mitjà

 

Inici
Programació
Psicomotricitat
Jocs
Oposicions
Atenció a les NEE
Enllaços

En relació al desenvolupament evolutiu:

En l'àmbit cognitiu l'alumnat es troba en el Període d'Operacions Concretes de Piaget; en el qual els nens/es són capaços de dur a terme operacions simples i complexes gràcies a un pensament analític.

Pel que fa al desenvolupament afectiu i emocional , l'alumnat va adquirint major autonomia, tenen una forta predilecció pels grups del seu mateix sexe, hi ha una gran estabilitat emocional, comença el període d'exteriorització i interès per la vida social.

En relació al desenvolupament motor es desenvolupa la motricitat bàsica i les habilitats coordinatives generals, es tendeix cap al treball motriu més elaborat, interiorització de moviments, inici i introducció del treball més específic i de caràcter qualitatiu.

 

En relació als blocs de continguts:

El bloc de Control i Consciència Corporal perd importància respecte al primer cicle. Això és degut a que els nens/es ja tenen més assimilada l'estructuració del seu esquema corporal. Es pot considerar el període que va entre els vuit i els deu anys com de refinament de les coordinacions corporals. S'estabilitza la dominància manual i posteriorment ocular. Per altra banda, han de produir-se una interiorització d'una correcta respiració i control tònic.

El treball de les Habilitats Coordinatives es centrarà en l'aplicació de les Habilitats Motrius Bàsiques, element fonamental i imprescindible per la posterior adquisició de les Habilitats Motrius Específiques durant el Cicle Superior. D'aquesta forma donarem una vital importància a les bàsiques, que segons la teoria de l'esquema motor, són la base i els patrons de les específiques, i per un treball correcte d'aquestes últimes cal una correcta adquisició de les primeres.

El tercer bloc, el de les Capacitats Condicionals , rebrà major importància en aquest cicle, però menys que al superior. Al Cicle mitjà es pot treballar la resistència aeròbica i la velocitat de reacció, més la flexibilitat que ja treballàvem al Cicle Inicial.

En quant al bloc d' Expressió Corporal , rep rellevància en el nen/a degut a que li anem introduint altres formes de comunicació, expressar sentiments, realitzar accions… de formes diferents; ja que l'alumnat tindrà major capacitat de creació, interpretació, imaginació i producció. També introduirem nous passos de danses i balls populars.

A l'últim bloc de continguts, al Joc hem de potenciar l'espontaneïtat, cooperació i responsabilitat dels nens/es. Per altra banda, durant el cicle anirem potenciant en l'alumnat una sèrie d'actituds, valors i normes que aniran assolint (cooperació, col·laboració, autosuperació, gust per les activitats…). En els jocs, el rendiment i la cooperació augmenten, així com l'obediència a les regles establertes.

Inici pàgina