Característiques de l'alumnat de Cicle Superior

 

Inici
Programació
Psicomotricitat
Jocs
Oposicions
Atenció a les NEE
Enllaços

En relació al desenvolupament evolutiu:

Aquí ens trobem amb alumnes amb edats entre 10 i 12 anys, en aquest moment evolutiu, el creixement és molt desigual, mentre que uns creixen molt ràpid, altres ho fan més pausadament. A nivell maduratiu, ens troben amb que la nena es desenvolupa abans que el nen. Gaudeixen agrupant-se en equips per qualsevol motiu.

Es desenvolupa una necessitat per la perfecció, donant-se accions cruels per las diferencies físiques o psíquiques. Afirmen la seva personalitat i es tornen més objectius.

Precisen aprovació i afectivitat. També al final de l'etapa, es veurà una consciència crítica cap al propi cos i la seva imatge. Si es fomenta un clima d'acceptació i confiança, es possible suavitzar els conflictes que pogueren derivar-se, en aquest moment evolutiu.

Tenen perfectament el·laborat el seu esquema corporal. Serà necessari seguir insistint en l'adquisició d'hàbits d'higiene i salut.

Podran realitzar imitacions controlant el moviment tenint capacitat per a percebre a partir de l'entrenament, la qualitat del mateix.

Volen jocs actius de molta coordinació motora i ràpida acció, gaudeixen de l'aplicació de regles complicades que impliquen un esforç mental important.

L'estructuració de les capacitats coordinatives i perceptives haurien de ser definitives en aquest moment d'evolució, però no obstant, es seguiran treballant formes més complexes d'estructuració espaial com: orientació sobre pla.

En aquesta edat, amb una intensitat moderada, es treballa de forma sistemàtica i continua les qualitats físiques bàsiques, el que permetrà augmentar el desenvolupament motor i, per tant, millorar la seva condició física.

Es desperta un fort interès per la tàctica i tècnica, lo que facilita la iniciació esportiva tant en esports col·lectius com individuals. També hem d'aprofitar la popularitat social dels esports donant una visió més crítica amb la finalitat de trobar i valorar els seus valors educatius i positius per sobre dels interessos econòmics i el fanatisme.

 

En relació als blocs de continguts:

En el Cicle Superior en relació als diferents blocs de continguts, trobem que la importància de cadascun en funció de l'edat és el següent: queda definit totalment el bloc de control i consciència corporal amb l'augment del control motor i l'adquisició de postures equilibrades i correctes, percepció espai-temporal precisa i ajustada al màxim i ús correcte de la respiració i la relaxació total i segmentària. L'alumne pren consciència global del seu cos, tant en repòs com en moviment. D'aquesta forma, el treball d'aquest bloc durant aquest cicle serà mínim i, per tant, el grau d'importància serà baix.

Respecte al segon bloc, habilitats coordinatives , el seu grau d'importància ha de ser el mateix que en el segon cicle perquè tant en un com en l'altre, fa falta treballar-lo molt seguint el continguts propis de cadascun. En primer lloc s'hauran de tenir establertes les habilitats motrius bàsiques i a partir d'aquí, començarem a treballar la pràctica dels esports individuals i col·lectius, potenciant les habilitats motrius específiques.

El tercer bloc, junt amb el segon són els més rellevants en aquest cicle, les capacitats condicionals prenen una notable importància degut al fet que aquestes capacitats són bàsiques en l'organització de qualsevol esport, ja que en aquesta edat els nens i nenes realitzen activitats de caràcter esportiu o pre-esportiu. A més, l'estat de maduració orgànica dels nens/es permet començar a realitzar treballs que fins el moment no s'havien pogut portar a terme.

L'expressió corporal haurà de seguir el mateix nivell que tenien al cicle anterior. Només s'anirà perfeccionant i concretant el grau d'expressió de cadascú així com s'anirà aprofundit més en els aspectes de dansa i ball popular.

Respecte a l'últim bloc, el joc , es seguirà la mateixa tònica de cicle mitjà; pot variar respecte a d'anterior en el fet que la/ el mestre/a demani als alumnes que proposin jocs per fer sorgir la seva imaginació o creativitat. Els jocs popular proporcionaran un coneixement sobre la pròpia cultura i comparant-la amb la resta treballant la diversitat. Un altre tipus de jocs que se'ls podrà introduir durant aquets cicles són els sensorials perquè puguin adonar-se dels esforços de les persones discapacitades.

Inici pàgina