Golf

Inici
Programació
Psicomotricitat
Jocs
Oposicions
Atenció a les NEE
Enllaços


EL JOC DEL GOLF

Consistix a jugar una bola, amb el menor nombre de colps possibles, des del lloc d'eixida (tee) fins a ficar-la en el forat, que està en el Green, en cada un dels 18 clots del camp, conforme a les Reglas de golf.

Bàsicament hi ha dos maneres de jugar:

A) Matx Play, en el que un jugador o un bàndol (equip de 2 jugadors) juga contra un altre, clot per clot. Els clots poden guanyar-se, empatar-se o perdre's. El partit (que consistix en una volta estipulada, que pràcticament són els 18 clots de camp) ho guanya qui ha guanyat el nombre més gran de clots i s'acaba quan un jugador o un ban porta un avantatge sobre l'altre superior al nombre de clots que queden per jugar. Si s'empata i ha d'haver-hi un guanyador, es van jugant clots fins a desempatar. En esta modalitat es pot concedir al contrari o competidor, un colp, un clot i inclús el partit. No s'usa Targeta, per a anotar el resultat de cada clot. En realitat "Un jugador juga contra l'altre".

B) Stroke Play, se sumen els colps donats per un jugador o un ban en cada un dels 18 clots del camp. Gana qui ha donat menys colps de tots els participants. El resultat de cada clot s'anota en la targeta del jugador. En realitat "Un jugador juga contra tots els participants de la prova".

En ambdós modalitats es pot jugar Scratch, que només compten els colps que s'han donat (resultat brut) o Handicap, en el que es descompten dels seus colps totals els colps que rep el jugador segons el seu nivell de joc, (que és l'handicap) i això li dóna el seu resultat net.

En tot cas, al nombre de colps que es donen en cada clot, se li sumen els colps (no punts), de Penalitat per infringir les Regles, ja siga per incidències del joc (per exemple moure una bola), per prendre alleugeriment en situacions difícils (per exemple bola injugable) o per no respectar prohibicions i/o procediments (per exemple jugar amb més de catorze pals).

El golf és un joc en què intervé de manera decisiva l'honradesa dels jugadors al ser ells mateixos els jutges del que ocórrega amb la seua pròpia bola (Regla 28), de la seua actuació en el camp al llarg d'una competició i de l'estricta aplicació de les Regles de Joc.

En la majoria de les ocasions que es transgrede el Reglament es deu al desconeixement d'este per part dels jugadors, però en certes ocasions els comités de Competició de la Prova aprecien en la infracció l'ànim del jugador de transgredir el Reglament a posta, és a dir cometent una trampa, el que representa una greu o molt greu infracció del Reglament

En aquest cas, l'òrgan competent pot elevar una denúncia a la Federació i esta obri un Expedient Disciplinari Esportiu que pot sancionar-se amb l'amonestació pública fins a la retirada de la llicència Federativa de joc per un període determinat (o a perpetuïtat, si el jugador és reincident).

Penalitats

La penalitat general en Matx Play és la pèrdua del clot que està jugant. En Stroke Play és de dos colps (no punts).

Però en ambdós modalitats, en algunes Regles, hi ha infraccions que es penalitzen amb un colp. El mateix ocorre amb la penalitat de Desqualificació.


ALTRES FORMES DE JOC

Fourball (quatre boles stroke play):

Modalitat en què dos competidors juguen com a companys de ban ("formen equip") jugant cada un la seua bola. El resultat individual més davall és el que compte com resultat del clot per al ban, i s'anota en la casella corresponent al jugador que ho ha aconseguit (se li anota el resultat brut). En la targeta apareixen marcats els clots en què cada jugador rep punt d'handicap. Els companys de ban poden compartir pals si no porten entre els dos més de catorze.

Stableford:

És una modalitat stroke play en què el recompte de punts es fa pel resultat net obtingut

En cada clot en relació al parell del mateix.

El barem de punts per a cada clot és el següent:

• 2 o més colps per damunt del parell: O punts

• 1 colp per damunt del parell: 1 punt

• Igual de colps que el parell: 2 punts

• 1 colp menys que el parell: 3 punts

• 2 colps menys que el parell: 4 punts

• 3 colps menys que el parell: 5 punts

En la targeta apareixen marcats els clots en què cada jugador rep punt d'handicap.

Exemple de recompte:

Parell del clot: 4. Resultat brut: 5. Punt d'handicap: sí. Per tant resultat net: 4 (o siga parell)

Equivalent a 2 punts de stableford.

Foursome:

És un matx en què dos jugadors juguen contra altres dos i cada bàndol o equip juga una bola.

(També pot jugar-se en modalitat stroke-play o joc per colps).

Els companys de bàndol jugaran alternativament des dels llocs d'eixida i s'alternaran

També, durant el joc de cada clot.

Sí els companys juguen un o més colps en orde incorrecte, estos colps seran anul·lats i el

bàndol incorrerà en la penalització de dos colps havent de corregir l'error jugant en l'orde

Correcte des del punt en què es van equivocar. Si no ho fan estaran desqualificats. (Regla 29)

Greensome:

És una modalitat en què dos jugadors juguen cada un el seu primer colp de cada clot i, després de

Triar la millor bola d'ambdós, prosseguixen i acaben el clot amb ella jugant-la alternativament. Els

Colps de penalitat no afecten l'orde de joc.

Per al cas que els jugadors d'un mateix bàndol juguen en orde incorrecte, s'aplicarà el

Previst en "Foursome"

Consistix a jugar una bola, amb el menor nombre de colps possibles, des del lloc d'eixida (tee) fins a ficar-la en el forat, que està en el Green, en cada un dels 18 clots del camp, conforme a les Regles de golf

REGLAMENT GENERAL


Les competicions de la Federació Catalana de Golf es regiran pels següents Reglaments:
1. Normes de les proves en General
2. Reglament General de Proves de la FCG
3. Reglament de la Prova específica
4. Condicions de la Competició
El Text complet de les següents condicions es pot trobar en la present edició de les Regles de Golf tal com la pública la R.F.E.G. en els números de pàgina detallats.
Les següents condicions seran aplicades sota la Regla 33-1 i fins a nova ordre, en totes les competicions organitzades sota els auspicis de la Federació Catalana de Golf.

1. FUSTES

El “driver” portat pel jugador ha de tenir una cap, identificada pel model i l'angle (en graus), que aparegui a la llista actualitzada de caps de “driver” conformes, publicada pel R&A Rules Limited.
Penalitat per infracció d'aquesta condició: Desqualificació

2. ESPECIFICACIÓ DE LA BOLA.

Llista de boles homologades – Pàgina 116

3. RITME de JOC

El temps final permès de la volta ho determinarà el COMITÈ DE LA PROVA i serà publicat en el tauló oficial d'anuncis i/o en el Complement al Reglament a lliurar en el revers de la Regles Locals.
En absència de circumstàncies atenuants, un grup podrà ser cronometrat si s'excedeix del temps permès i en el cas de ser el segon grup o grup posterior, si es troba fora de posició.
Fora de posició significa estar endarrerit, en relació amb interval de sortida, amb el grup que li precedeix.
Si des que es comença a cronometrar, algun jugador excedeix de 40 segons, es considerarà que ha tingut un temps dolent.
Penalitat per infracció d'aquesta condició:
Un temps dolent: advertència verbal de l'àrbitre
Dos temps dolents: 1 cop de penalitat
Tres temps dolents: 2 cops de penalitat
Quatre temps dolents: desqualificació
Nota:
1.- No s'avisarà als jugadors que se'ls estan prenent temps.
2.- Els temps es prendran des del moment en què l'Àrbitre consideri
que és el torn de joc del jugador.

 

Inici pàgina