Patinatge artístic

Inici
Programació
Psicomotricitat
Jocs
Oposicions
Activitats
Atenció a les NEE
Enllaços
patinatge

REGLAMENT DE PATINATGE ARTÍSTIC

 

DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES DE INICIACIÓ

El desenvolupament de les proves serà el següent:
Iniciació C i B.
Un quart d’hora abans s’obrirà pista per els participants de iniciació B a l’hora d’inici, el desenvolupament de la prova serà: cinc minuts per cada F.O. obligatòria i la seva execució. Tot seguit deu minuts per cada grup de lliure i la seva execució. Un cop finalitzada la prova de Iniciació B es farà el mateix amb la prova del C: Un quart d’hora de contacte pista, cinc minuts de entrenament per figura i la seva execució seguit dels deu minuts per cada grup de lliure amb l’execució corresponent.
Iniciació A
Aquí com que la prova sols consta d’un nivell de Iniciació, el desenvolupament serà l’idèntic que en la prova del C o del B.
Certificat d’Aptitut
Es faran dos grup, els majors de 13 o més anys i els de 12 o menys anys (edat que escomplirà en l’any en curs). Primer, faran les Figures Obligatòries i Programa Curt els grans, seguit de les Figures Obligatories i el Programa Curt dels menors.
Els jurats de les proves estarà format per un/a jutge àrbitre i dos jutges.Les puntuacions de les Figures Obligatòries seran tancades, donant-se el resultat de les mateixes en el transcurs de la prova.
En quant a les puntuacions del programa lliure seran obertes i es podran donar aquets tipus de puntuació:
4,5 = NO APTE
5,0 = APTE
5,3 = APTE per una bona execució.
5,6 = APTE per una execució notable
Amb dos puntuacions de 5,0 o més, com a mínim, el/la patinador/a estarà aprovat/a. Es valorarà la coreografia, expressió artística i la interpretació de la música.
Dins del temps de durada màxima del Programa Curt, el patinador/ra pot repetir una sola vegada fins a dos elements diferents que hagin resultat fallats o executats defectuosament.
Per qualsevol aclariment que un entrenador cregui oportuna de demanar al Jutge àrbitre, es farà saber per part del Delegat de Club al Delegat Federatiu de la prova, que requerirà la presencia i explicació del/la Jutge àrbitre. Degut que ja han esdevingut alguns precedents en la alteració de la puntuació final, es notifica que, a partir del 1 de gener de 2006 cap puntuació serà modificada ni tampoc es podrà repetir un disc, hagi hagut o no precedents en algun moment o situació. En el cas de no estar d’acord en alguna puntuació i després de les explicacions del/la jutge àrbitre, els interessats tenen dret a fer un protest. Si tot i així, per qualsevol raó o circumstancia, s’alterés una puntuació en el transcurs de la prova o al final de la mateixa, aquesta modificació no tindrà cap validesa.
Els entrenadors que estiguin a pista, hauran de tenir obligatòriament la seva llicencia no sols la personal, sinó també la del club que representen; aquells que incompleixin aquesta norma, seran invitats a abandonar la pista i situar-se a les graderies, situació aquesta que ja no s’hauria ni de presentar.
D’igual manera, es necessari i convenient de que a cada prova i assisteixi un delegat de club o en el seu cas el president, amb el carnet o llicencia que ho certifiqui.
En el cas de que un patinador/ra no pugui patinar per raons imperioses, si no es presenta un document que així o certifiqui el dia de la prova (part mèdic per exemple) es cobrarà l’import com si hagués participat. Les celebracions i d’altres qüestions anàlogues, queden fora de llocja que s’enten que son situacions previsibles, amb temps més que suficient per la no inscripció en una prova.

 

PARELLES ARTÍSTIC / PARELLES DANSA

Quant una parella es forma de nou, cal que passi totes les proves d’iniciació.
Quan una parella de qualsevol de les dos modalitats i de nova formació, un dels dos components ja havia aprovat el Certificat d’Aptitut amb un altre parella, s’incorporarà la nova parella al nivell de Certificat d’Aptitut. Només li caldrà passar l’examen de Certificat d’Aptitut i debutar abans de competir en la categoria que li correspongui, l’altre component de la parella haurà de estar en possessió com a mínim del Certificat d’Aptitut a nivell individual.
Si tots dos components de la parella tenen el Certificat d’Aptitut, pasaran automàticament a la seva corresponent categoria segons l’edat.
Les parelles en edat Aleví o Infantil, podran passar a la seva categoria corresponent un cop assolit la Iniciació ”A”.
Les parelles que hagin participat en algun campionat oficial durant la temporada, no podran participar en el Campionat de Debutants.
Les puntuacions de les parelles dansa obligatòries i parelles d’artístic de Iniciació seran obertes. Prenen els valors següents:
4,5 = NO APTE
5,0 = APTE

 

GRUPS D’ESCALFAMENT

FIGURES OBLIGATÒRIES
Un quart d’hora abans de la prova per tothom.
Cinc minuts avanç de cada figura, que els participants executaran sense interrupció, exceptuant-ne els bucles en els que, si els participants son un grup suficientment nombrós es partiran en dos grups (sols per l’escalfament) executant la figura sense interrupció.
LLIURE
Grups de màxim de dotze patinadors/res, amb deu minuts de entreno per grup.
DANSA
1) Cinc minuts sense mùsica.
2) Escalfament amb música per grup i per cada dansa obligatòria.
3) Si fos el cas, cada grup no podrà excedir de quatre parelles.

 

OBSERVACIONS PELS GRUPS D’INICIACIÓ

GRUP C.
1er. Molts patinadors arriben a debutar sense saber patinar. Son capaços de fer la dificultat però no saben patinar. El problema prové del grup C on es demana el pas creuat endavant i endarrera i no sempre son executats correctament. Aquest comitè creu que alguns entrenadors no dediquen el suficient temps o no donen la importància que realment té pel futur del seus patinadors, el fet que aprenguin a fer correctament els passos creuats endavant i endarrera.Per tal motiu, a partir de1998, el més important per superar el certificat del grup C serà la correcta execució dels passos creuats, sense moviments suposadament coreogràfics que en ocasions es fan amb el pretext d’amagar la manca de suficient domini.
2ón. També cal recordar en el grup C, que l’àngel ha d’ésser amb canvi de fil
correctament marcat.
3er. En les figures obligatòries 1 i 2 els punts a valorar seran:
-Sortides correctes sense doble impuls.
-Tancament de cercles.
A part del seguiment de la línia, és molt important que la posició del patinador sigui correcta en aquestes dues figures, ja que seran la base per l’aprenentatge de la resta de les figures.
GRUP B.
Figures Obligatòries Nº 3 i 4
Punts a valorar: Els mateixos que hem indicat en les figures 1 i 2
Cal recordar que a partir de l’any 2004 els jutges seran molt estrictes a l’hora de valorar la correcta picada de Metz.
GRUP A.
Es difícil a la pràctica que in patinador d’aquests nivells marqui correctament la
diferencia entre el Flip i el Lutz.
Molt sovint, no obstant, la culpa és del muntatge del circuit.
Desde 1998 s’exigeig com a mínim que l’entrada del Lutz tingui el disseny correcte.
CATEGORIES
Les patinadores que hagin aprovat el Certificat d’Aptitut i que per edat els hi correspongui, passen a la seva categoria. Les de categoria Juvenil, Júnior i Sènior que així ho desitgin,podran anar a la Categoria B (Juvenil B, Júnior B, Sènior B). De la Categoria B passaran a la seva categoria A el 33 % aproximadament, de les participants millor classificades en la suma de les dos fases que composen la competició. Per tal de anar a la Categoria A serà
imprescindible haver participat en les dues fases.
En el cas de que el 33% no arribés a contemplar ni tan sols les que hagin fet pòdium, les tres primeres classificades passaran a la seva categoria, si així ho desitgen.
En qualsevol dels casos el canvi de categoria B a A serà sempre optativa.

 

PROGRAMA TÈCNIC INDIVIDUAL D’INICIACIÓ DE PATINATGE ARTÍSTIC

GRUP C
Figures obligatòries
Nº 1 Vuit exterior endavant
Nº 2 Vuit interior endavant
Programa Curt:
Temps 2’00”
Elements obligatòris:
Pas creuat endavant dreta i esquerra (voltes en vuit).
Pas creuat enrere dreta i esquerra (voltes en vuit)
Puntada a la lluna.
Salt del tres (Anglés).
Àngel endavant amb canvi de fil.
Cabriola alta amb dos peus (mínim tres voltes).
GRUP B
Figures obligatòries
Nº 3 Vuit exterior enrera
Nº 4 Vuit interior enrera
Programa lliure:
Temps 2’00”
Elements obligatòris:
Voltes de vals esquerra
Salchow
Rittberger.
Metz.
Àngel enrera amb canvi de fil
Àguila dreta i esquerra.
Cabriola alta interior enrera (Mínim tres voltes).
GRUP A
Figures obligatòries: Nº 8 Tres exterior endavant, interior enrera.
Nº 9 Tres interior endavant, exterior enrera.
Nº 11 Doble tres interior endavant
Programa Curt:
Temps 2’00”
Elements obligatòris:
Voltes de vals dreta.
Flip.
Turen.
Lutz.
Cabriola alta exterior endavant (Mínim tres voltes).
Cabriola alta exterior enrera (Mínim tres voltes).
Rittberger/Turen/Salchow.
Seqüència de passos en línia recta (Un llarg de pista).
GRUP CERTIFICAT
Figures obligatòries
Grup I
Nº 10
Nª 14
Nº 26
Grup II
Nº 12
Nº 15
Nº 27
Programa Curt:
Temps 2’30”
Elements obligatòris:
Axel exterior.
Turen.
Lutz/Turen/Flip
Combinat de tres Rittberger.
Cabriola alta exterior endavant (Mínim tres voltes).
Cabriola alta exterior enrera (Mínim tres voltes).
Cabriola desplaçada a baixa o desplaçada àngel (Mínim 3 voltes)
Seqüència de passos en línia recta o diagonal (Un llarg de pista).

 

PROGRAMA TÈCNIC D’INICIACIÓ PARELLES D’ARTÍSTIC

GRUP C
Programa Curt:
Temps 2’00”
Elements obligatòris
Pas creuat endavant i enrere, dreta i esquerra.
Salt del tres simètric.
Cabriola simètrica amb dos peus.
Cérvol.
Catorze.
Puntada a la lluna.
Àngel endavant agafats amb canvi de fil.
GRUP B
Programa Curt:
Temps 2’00”
Elements obligatòris
Metz simètric.
Àngel enrere agafats amb canvi de fil.
Cabriola alta simètrica interior enrere.
Figura d’altura àxel.
Salchow llançat.
Cabriola oposada cara a cara alta interior enrere.
Passos en diagonal.
Àngel i canadiense (Iniciació espiral exterior enrere).
GRUP A
Programa Curt:
Temps 2’00”
Elements obligatòris:
Rittberger simètric.
Cabriola simètrica alta exterior endavant.
Mitja vertical.
Mitja espiral exterior enrera.
Rittberger llaçat.
Passos en diagonal.
Cabriola oposada cara a cara exterior enrera.
GRUP CERTIFICAT
Programa Curt:
Temps 2’00”
Elements obligatòris:
Axel simètric
Cabriola Kilian o anglesa.
Espiral.
Passos en diagonal.
Figura d’alçada segons reglament (no pot ser mitja vertical).
Twist Lutz llançat.
Cabriola àngel o baixa simètrica (entrada lliure).

 

PROGRAMA TÈCNIC D’INICIACIÓ PARELLES DANSA

GRUP B
Vals Strite
Ritmo Blues
GRUP A
Polca Country
Tango Canasta
GRUP CERTIFICAT
Swing Foxtrot
Denver Shuffle
DEBUTANTS ALEVI
Dansa lliure 2’00” +/- 5”
Denver Shuffle
Palais Glide
DEBUTANTS RESTA CATEGORIES
Dansa lliure 2’00 +/- 5”
Grup I
Swing Foxtrot
Palais Glide
Grup II
Denver Shuffle
Tudor Vals

 

PROGRAMA TÈCNIC D’INICIACIÓ INDIVIDUAL - ALTRES CATEGORIES

CATEGORIA B
Figures obligatòries: Sénior i Júnior
Grup I
Nº 20
Nº 32
Nº 17
Nº 36
Grup II
Nº 21
Nº 33
Nº 16
Nº 37
Grup III
Nº 22
Nº 32
Nº 17
Nº 36
Grup IV
Nº 23
Nº 33
Nº 30
Nº 37
Programa curt serà el mateix de la resta de categories.
Temps 2’15”
Programa llarg:
Temps 3’00”
(A partir de l’any 2004 les escoles de la categoria Juvenil “B” son las mateixes que les de la categoria nacional Juvenil)
DEBUTANTS INDIVIDUAL
Figures Obligatòries: Grup únic
Nº 18
Nº 30
Nº 28
Per els alevins, sorteig del grup I o II de Certificat
Programa lliure:
Temps 3’00”
Alevins 2’30”
El campionat de Debutants tan sols es pot realitzar la temporada en que s’assoleix el nivell de Certificat. Si no és així el/la patinador/ra passa directament a la seva categoria que li pertoca per edat la temporada següent.
DEBUTANTS PARELLES D’ARTISTIC
La durada del disc serà de 3’00” minuts.
Les parelles de categoria Aleví, podran realitzar el disc en 2’00”.
Cada individual o parella participarà amb la categoria que tindrà l’any vinent.

 

PROVES D’ACCÉS ALEVÍ I INFANTIL

- Es regiran per les mateixes normes establertes en els exàmens de Certificat d’Aptitut.
- Els patinadors/res que havent aconseguit la categoria en les proves d’accés hagin participat en algun campionat oficial durant la temporada, no podran participar en el Campionat de Debutants.

 

CATEGORIA B

Aquesta categoria esta concebuda per aquelles patinadores que no vulguin o no puguin assolir el compromís de participar en la seva categoria, però si volen continuar patinant.Per poder participar en el Campionat de Barcelona de Categoria B, serà obligatòri participar en les dues fases del Trofeu Castellar.
Aquesta categoria engloba a totes aquelles patinadores que un cop superat el Certificat d’Aptitut, no vulguin participar en els campionats on prenguin part les diferents categories. Les patinadores que hagin participat en un campionat oficial (Barcelona) i vulguin renunciar a dita categoria (A), també podran passar a la categoria B Juvenil, Júnior o Sènior segons la seva edat, sempre i quan hagin quedat classificades en els 10 últims llocs del Campionat de Barcelona de la seva categoria. Al final de la competició anual de la categoria B i segons la classificació del Campionat de Barcelona Categoria B, el 33,33 % de cada categoria (Juvenil, Júnior, Sènior) podran passar a la categoria A (33,33 % de figures obligatòries i 33,33 % de lliure). En el cas que ni tan sols el pòdium arribés al 33,33 % dels participants, totes les classificades en els tres primers llocs serien les que tindrien opció a l’ascens.
Un cop a la categoria nacional i finalitzada la temporada podran optar per mantenir-se en aquesta categoria o tornar a baixar a la Categoria B, però ja sense opció a assolir categoría nacional.
Aquelles patinadores que quedin classificades en els 10 últims llocs del Campionat de Barcelona en categoria A, podran anar a la Categoria B la següent temporada, i si tenen dret a tornar a assolir la categoria nacional, ho podran fer però ja no tindran opció a tornar a baixar a la Categoria B en cap cas.En qualsevol dels dos casos, la decisió sempre serà optativa. Si amb data 31 de gener de la següent temporada no s’ha comunitat per escrit a la Federació la renúncia d’ascens a la categoria nacional, s’aplicarà la norma. També s’haurà de comunicar si es tria la opció de descens de categoria nacional a Categoria B.
Si en dos anys consecutius una patinadora classificada ha renunciat a l’ascens, a la tercera temporada haurà de decidir si puja o es queda definitivament.
Si alguna de les tres primeres places no volen pujar a la seva categoria nacional, es donarà opció a les places següents.
En la categoria B de juvenils, les Figures Obligatòries es regiran sempre per la normativa de categories nacionals en l’any en curs. Pel que fa a Júnior o Sènior tenen marcat un grup específic de figures.
El disc curt dels sènior i júniors tindrà una durada de 2’15”
El disc llarg dels sènior, júnior i juvenil tindrà una durada de 3’00”

 

INTERCLUBS

La competició de Interclubs es farà en dues fases que hauran d’haver finalitzat el 30 de maig. Després d’aquestes dues fases es passarà a una prova Semifinal de Zones (Intercomarcal Zonal) i una Final Barcelona d’Interclubs que estarà definida en el calendari de la temporada corresponent.
Els grups dels quals consta el el Campionat d’Interclubs son:
Iniciació C menors fins a 9 anys, complerts en la temporada actual.
Iniciació C majors de 9 anys.
Iniciació B menors fins a 11 anys.
Iniciació B majors de 11 anys.
Iniciació A
Certificat d’Aptitut.
Debutants.
La quantitat de patinadors/res per inscriure ha passat a ser fins a 30, però han de ser obligatòriament dels grups d’iniciació C i B; de no ser així la quantitat serà de 15 participants per club. Cal tenir present que amb l’actual separació de Figures Obligatòries i Programa Lliure, aquestes xifres es poder arribar a duplicar si els patinadors/res son diferents en les dues modalitats.
Només es limitarà la participació d’un patinador/ra en un mateix grup a un any si aconsegueix classificar-se pels Intercomarcals. De no ser així, i si durant la temporada no aconsegueix assolir una categoria superior, pot repetir en els Interclubs de l’any següent (Dos com a màxim).
Cada patinador/ra que hi participi ho farà en el grup superior al que tingui aprovat, podent donar-se el cas de participar en grups diferents per Figures Obligatòries i Lliure. Pel que fa a la categoria de Debutants, estarà formada pels Debutants i per aquells patinadors/res que obtinguin el Diploma de Certificat d’Aptitut durant les tres primeres convocatòries de l’any.
Els patinadors/res que assoleixin les places classificatòries en l’Interclubs només podran participar a l’Intercomarcal si en la data de celebració del mateix han aconseguit assolir el Certificat d’Aptitut.
S’haurà de presentar una relació a la Federació dels participants per fer les comprovacions oportunes que confirmin el compliment de les premisses establertes.Els/les patinadors/res que assoleixin les 4 primeres places (en F.O. i Lliure) tenen accés a participar en el fase Semifinal de Zones o també dit Campionat Intercomarcal Zonal, amb una  premissa , i es que han degut de participar en les dues fases de classificació.
A les categories de Certificat i Debutants, es permetrà la participació de més d’un any sempre que no aconsegueixin classificar-se pel Campionat Final de Promoció.
Pel que fa a la categoria de Debutants, podran participar en els Campionats Intercomarcals, si havent-se classificat en el seu Interclubs han assolit el nivell de Certificat d’Aptitut abans de la celebració del mateix.
Les parelles d’artístic i dansa han de competir des de l’inici dels campionats, es a dir, les dues fases d’Interclubs, Intercomarcal i Final. Hauran de ser sempre la mateixa parella; si canvia algun dels components d’una fase a altre, no podran competir.
Els clubs hauran de fer arribar al Comitè de la Territorial de Barcelona la següent documentació:
Acta i classificacions de Figures Obligatòries i Lliure de la 1ª fase, un cop finalitzada la mateixa.
Acta i classificacions de Figures Obligatòries i Lliure de la 2ª fase i el resultat final de la suma de les dues fases.
En el cas de no rebre els resultats en els quinze dies següents a les dates establertes, es consideraran baixa els clubs implicats.
Es demana als clubs que al adjuntar les classificacions, especifiquin en els grups d’Iniciació ”C” i “B” si es tracta de menors o majors
L’inscripció al campionat de Intercomarcal Zonal i Final es fa automàticament, sols s’hauran de comunicar les baixes quinze dias abans de la prova, de no fer-ho hauran de satisfer igualment les despesses.
Qualsevol patinador/ra que després de la 1ª fase canviï de club, com es obvi, no podrà continuar l’Interclub. Si el canvi de club es du a terme un cop finalitzades les dues primeres fases classificatòries i el patinador ha fet plaça de pòdium, es considerarà que la plaça l’ha  assolit el patinador/ra, fet que li dona dret a presentar-se al Campionat Intercomarcal Zonal i a la Final Interclubs si assoleix plaça però com a Independent.
La baixa d’un patinador/ra, pel motiu que sigui, no podrà ser coberta per la quarta plaça o d’altres successives.
Per la Final Interclubs es classificaran les quatre primeres places del Intercomarcal Zonal (quatre de F.O. i quatre de Lliure).
Pel que fa al lliurament de medalles i trofeus als campionats de la Final de Interclubs serà per les tres primeres classificades en cada modalitat, Figures Obligatòries, Lliure i Combinada si hi ha un mínim de cinc participants que hi optin.
Cada club ha de fer arribar a la Federació una pre-inscripció del nombre de patinadors en el seu grup corresponent per poder organitzar les zones, abans del 17 de gener, especificant la quantitat dels mateixos en cada modalitat (Figures Obligatòries i Lliure per separat) només s’admetrà un marge de +/- 2 patinadores per club i modalitat.
Les despeses que es generin en un Interclub es dividiran sempre pel nomdre de participants de cada club i no per modalitat.
Les despeses de paticipació en qualsevol de les fases de la competició (zones, Intercomarcal i Final) seran per patinador dins d’un mateix nivell, si la participació d’un/a patinador/a es en les dues modalitats (Figures Obligatòries i Lliure) però en nivells diferents s’entendrà com a dos participants, ja que els diferents nivells es com si fossin proves independents.
El quadre de distribució de Zonas, Grups i Clubs que els configuraran, estarà oportunament exposat en la pàgina web quan disposem de totes les dades de participació.
Donat que lo que s’ha escrit pugui donar lloc a possibles interpretacions, cal que abans de adoptar una postura unilateral diferent al que s’ha intentat clarificar en aquest capítol i per tal d’evitar situacions d’error, es consulti amb la Federació Catalana de Patinatge Territorial de Barcelona per puntualitzar possibles dubtes.

 

CONSIDERACIONS I MODIFICACIONS TÈCNIQUES PER ELS INTERCLUBS

No es faran canvis d’integratius als Intercomarcals i Finals d’Interclubs (Es continuara executant el mateix que a les 2 fases classificatòries).
S’eliminen els entrenaments dels Intercomarcals i Finals d’Interclubs.
Categoria Debutants individual.
En Figures Obligatòries es competirà amb les de la seva categoria tenint en compte que:
1ª Fase . . . . . . . . . . Peu dret
2ª Fase . . . . . . . . . Peu esquerra
Intercomarcal Zonal i Final Interclubs: . . . . . . . Per sorteig
Grup Certificat d’Aptitut individual.
1ª Fase
F.O. : Grup I (sorteig de peu)
D.Curt: El de Certificat d’Aptitut
2ª Fase
F.O. : Grup II (sorteig de peu)
D.Curt:
El de Certificat d’Aptitut
Intercomarcal F.O. : Sorteig de grup i peu
D.Curt: El de Certificat d’Aptitut
Final
F.O. : Sorteig de grup i peu
D.Curt: El de Certificat d’Aptitut
Grup Iniciació A Individual.
1ª Fase . . . . . . . . . . Peu dret
2ª Fase . . . . . . . . . Peu esquerra
Intercomarcal Zonal i Final Interclubs: . . . . . . . Per sorteig
Grup Iniciació B individual.
Grup Iniciació C individual.
Parelles d’Artístic.
Parelles de Dansa
Es regiran pel mateix programa tècnic que marca la Territorial de Barcelona per les proves d’Iniciació.

Inici pàgina

correuMarga Mussons

Darrera Actualització: