Procediments efímers
i Nous materials i suports

Unitat 11

 

 PROPOSTA DIDÀCTICA, ACTIVITATS i DOCUMENTS DE SUPORT

Aquesta unitat té una durada molt breu i consta tan sols d'un activitat explicativa que serveix de presentació del segon mòdul i que, ens enllaça els elements treballats en les unitats precedents (dedicades essencialment als procediments més tradicionals) amb les que tot seguit es desenvoluparan. S'introdueixen les tècniques que s'aniran treballant i les seves característiques essencials. S'exposen també, una sèrie de conceptes i problemàtiques han afectat o afecten als mitjans artístics utilitzats des de la segona meitat del segle XX fins als nostres dies.


PROCEDIMENTS EFÍMERS I NOUS MATERIALS I SUPORTS

ACTIVITAT introductòria

Exposició sobre els canvis en els mitjans de producció artística: nous suports, materials i processos.

DOCUMENT 1. Procediments efímers i nous mitjans i suports (text explicatiu). Índex dels apartats compresos dins d'aquest grup.


BIBLIOGRAFIA I RECURSOS


 DOCUMENTSPROCEDIMENTS EFÍMERS I NOUS MATERIALS I SUPORTSACTIVITAT introductòria
Exposició sobre els canvis en els mitjans de producció artística.

Es pot fer una explicació oral i també llegir el text que s'adjunta en el DOCUMENT 1. Es poden mostrar algunes obres per a entendre més bé els conceptes o descriure exemples oralment. Cal enllaçar i confrontar allò que anem explicant amb els contingut ja treballats sobre les tècniques tradicionals del dibuix, la pintura i l'escultura. I també cal fer referències als procediments de caràcter objectual gestats durant es avantguardes també treballats en la unitat 9. Caldria deixar clars uns quants conceptes i problemàtiques que ajudaran a entendre els canvis gestats en el món de l'art contemporani: el concepte d'obra d'art efímera; el concepte de camps expandits i d'incorporació d'elements i materials extraartístics; la integració dels elements temporals i espacials en el camp de les arts visuals; la relació art/vida; l'art conceptual; la dissolució de fronteres entre les diferents arts; els canvis en l'àmbit tecnològic i de les comunicacions i la seva influència en els mitjans artístics: els canvis a nivell social i econòmic i la seva influència en els circuits d'art, entre d'altres. Posteriorment es pot fer un repàs dels diversos procediments que s'aniran treballant en les unitats d'aquest mòdul.

DOCUMENT 1

 
 PROCEDIMENTS EFÍMERS i NOUS MATERIALS i SUPORTS

Als inicis de l'art objectual vèiem que es produïa un allunyament dels procediments tradicionals propis de les arts plàstiques i que s'incorporaven nous elements a les obres que, en un principi, no tenien cap valor artístic, però que podien adoptar-lo si eren extrets del context original, exposats, mirats i considerats d'una altra manera. Des d'aquest punt de vista el valor artístic recau més en l'espectador que en l'objecte, no és una cosa pròpia de l'"obra" sinó de les consideracions que puguem fer a partir d'ella. Aquesta idea, i la utilització d'objectes de tota mena per a construir les obres, tindrà continuïtat en les manifestacions artístiques posteriors a la Segona Guerra Mundial. A part d'aquesta herència les reivindicacions que a àmbit social i polític es produiran durant les tres dècades posteriors al conflicte, tindran una repercussió important en l'àmbit artístic, que suposaran canvis en la forma d'entendre l'art i en la tasca que l'artista ha de desenvolupar.

Per un costat, de la mà de l'art conceptual, es tendirà a valorar les obres d'art no tant pel seu aspecte formal o per allò visible d'aquestes sinó per allò pensable. El valor de les obres descansa més en el procés seguit per a fer-les, en les idees que hi ha al darrera i en tot allò que puguem explicar, no pas en la impressió que ens produeixen o en les seves qualitats materials i tècniques. A aquesta idea hem d'afegir la critica que es fa durant els seixanta i setanta, a la consideració de l'obra d'art com un objecte de culte i també, com un objecte amb un valor econòmic, que es pot vendre i comprar com qualsevol altre producte. Aquesta crítica enforteix algunes tendències artístiques que pretenen allunyar-se dels circuits d'art tradicionals (el museu, la galeria, l'exposició). Aquest allunyament passa per adoptar noves pràctiques artístiques i nous procediments, els quals no tinguin com a finalitat produir objectes únics, irrepetible i permanent (òptims per a ser comercialitzats). Moltes de les manifestacions artístiques que es produiran durant aquests anys fugen d'aquestes idees i utilitzen procediments que produeixen obres d'art amb caràcter efímer, o sigui, que es realitzen només per a durar un temps determinat, es munten i es desmunten, es fan i desapareixen. El seu valor no és degut a la seva permanència i al seu aspecte material sinó a la seva actuació puntual, a la relació directe i activa que mantenen amb els espectadors durant un transcurs determinat de temps.

També es buscaran nous suports per a l'obra, entenent que aquesta no ha de ser un objecte transportable d'un lloc a l'altre sinó que pot tenir sentit perquè es troba presentada en un determinat espai. Un lloc, un espai exterior poden ser els lloc on s'ubicarà l'obra en poden ser els suports. Les instal·lacions, totes les manifestacions pròpies del Land Art o de l'Art Povera s'inclouen dins d'aquesta tendència. Fins i tot el mateix cos pot arribar a ser el suport, el material o l'agent de l'obra. Així succeeix amb l'art del cos i amb l'art del cos. L'artista i el seu cos es converteixen no només en els executors de l'obra sinó en l'obra mateixa. També podem dir que, amb l'art d'acció, s'accentua encara més el caràcter efímer i immaterial de les obres i en potencia el component temporal.

Les consideracions immaterials i temporals de l'art són també molt presents en els mitjans audiovisuals i en els suports informàtics. Aquests mitjans (vídeo, software informàtic, internet) seran àmpliament utilitzats pels artistes. Proporcionaran noves formes d'acostament a la realitat, noves maneres d'explicar-la, noves maneres d'arribar al públic, per canals diferents dels habituals

L'art també s'expandirà cap a camps propis d'altres disciplines. Per una banda hi haurà una relació molt més fructífera entre les arts plàstiques, la música i les arts escèniques. Per l'altra s'adoptaran molt materials i processos propis d'altres camps: dels mitjans de comunicació, de la medicina, de la cultura popular, de l'enginyeria informàtica, de l'antropologia, de la sociologia, etc. La inclusió d'elements i d'objectes del món real serà constant, amb l'intent de relacionar molt més l'art i la vida i de fer que aquest incideixi en la realitat i qüestioni les problemàtiques existents. En molts treballs de creació l'art ja no es dedica a la representació de la realitat sinó a la documentació de la realitat. Moltes de les estratègies utilitzades no fan res més que recollir elements de la realitat, fer-los presents, mostrar-los, explicar-los i interpretar-los.

Algunes d'aquestes pràctiques artístiques adoptaran les últimes innovacions tècniques (és el cas de les innovacions en el camp de la tecnologia digital). En d'altres s'utilitzaran nous procediment i suports per arribar més directament i fàcil al públic. I també, en molts casos l'ús de nous mitjans suposarà l'adopció de propostes estètiques transgressores que s'aboquen a la crítica i a la provocació. Podem incloure sis apartats dins d'aquest àmbit

Dins del que hem anomenat procediments efímers, nous materials i suports hi podem incloure tota una sèrie de pràctiques, les quals hem agrupat en cinc apartats. Els primers mostren procediments que tenen els seus orígens en la dècada dels seixanta del segle XX. Els últims inclouen els suports audiovisuals i digitals més propis de finals del segle XX, els quals estan tenint una gran repercussió en el panorama artístic actual.


Les instal·lacions
Els muntatges, generalment puntuals, en un espai determinat, utilitzant tota mena d'elements. Les instal·lacions incorporen la component espacial a l'obra i una relació més directe amb el públic. Aquests normalment no tan sols contempla una obra sinó que s'hi ha d'ubicar, hi ha de transcórrer.


El Land art i l'art povera
Si les instal·lacions recuperen l'espai com a lloc i element de treball, d'altres manifestacions buscaran nous suports per a les obres, suports i ubicacions allunyades dels espais tradicionalment lligats a l'art. Així apareix el Land Art o Art de la Terra que es desenvolupa en espais naturals. Aquest emprarà elements i materials propis de la natura o d'altres integrats i en valorarà les seves característiques pṛpies, els seus canvis, la seva mutabilitat. També l'art povera valorarà les característiques dels materials. Les pràctiques artístiques batejades sota aquest nom utilitzaran materials en brut, en molts casos de procedència industrial o natural (robes, gomes, feltres, troncs de fusta, plaques de vidre...). En elles s'hi valorarà no tan les possibilitats per treballar i elaborar els materials sinó les seves peculiaritats naturals sense modificacions.


L'art d'acció i l'art del cos
L'art d'acció incorpora no tan sols objectes quotidians sinó fets, accions, moments i gestos del món real. L'artista ja no produeix quelcom sinó que executa, desenvolupa en un determinat temps una activitat, uns gestos concrets. El caràcter efímer d'aquests tipus de manifestacions encara és més evident. L'obra, és l'artista i allò que aquest desenvolupa. En moltes d'aquestes obres el cos té una rellevància important, no només com a instrument que executa una acció sinó que, sovint, l'acció actua directament sobre el cos, transformant-lo, mostrant-nos-el de manera diferent, convertint el mateix cos en obra.


L'ús del llanguatge escrit
Moltes de les pràctiques del camp visual incorporaran elements i estratègies pròpies del llenguatge escrit. Frases, textos, títols, eslògans, lletres seran integrats en moltes obres (en instal·lacions, en quadres, en escultures...) a través de procediments impresos, en format de rètols lluminosos, estampats sobre objectes, entre d'altres.


Imatges lumíniques
També incloem en aquest apartat obres que han utilitzat altres suports lumínics, generats per focus de llum projectats o per punts lluminosos a través d'una pantalla. Entre aquests podem destacar: les projeccions de llum, objectes lumínics, el videoart, el cinema i la projecció d'imatges fixes.


Suports informàtics
Vinculats a aquests últims podem incloure les obres que empren suports informàtics de les quals podem destacar: la creació i manipulació d'imatges digitals, la simulació 3d, l'animació, la realitat virtual i també
, les manifestacions de netart que empren Internet no només per a transmetre les obres sinó que aquestes són creades amb els llenguatge, codis i elements propis de la xarxa.

 
versió per imprimir


 

RECURSOS I BIBLIOGRAFIA

o Idees i actituds. Entorn de l'art conceptual a Catalunya, 1964-1980. Barcelona: Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya, 1992.

o BREA, J.L. Nuevas estratégias alegóricas. Madrid: Editorial Tecnos, 1991.

o
BREA, J.L. Las auras frías. Barcelona: Editorial Anagrama, 1991.

o POPPER, Frank. Arte, acción y participación. Madrid: Editorial Akal, 1989.

o KRAUS, Rosalind. La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos. Madrid, Editorial Alianza, 1996.

o DOMÍNGUEZ, Marta / LARRED, Neus. Mòdul III. Multimèdies. Àmbits d'expansió formal. Dins de l'Exemple de segon nivell de concreció de Tècniques d'Expressió Graficoplàstica. Barcelona: Servei d'Ordenació Curricular. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 1998. p.36-49.
El mòdul 3 d'aquesta proposta de segons nivell de concreció es dedica a les pràctiques artístique sque s'apropien de mitjans provinents d'altres camps i les que amplien els recursos formals tradicionals. En aquest material es proposen activitats i s'ofereixen
orientacions didàctiques. en el mòdul 2 dels mateixos materials dedicat a les tècniques generadores d'imatges reproduïbles s'hi treballen també els procediments relacionats amb les imatges lumíniques i amb els suports informàtics.