Emmotllat i reproducció d'objectes

Unitat 23
 

 

 PROPOSTA DIDÀCTICA, ACTIVITATS i DOCUMENTS DE SUPORT

En aquesta unitat s'hi poden treballar els procediments tècnics de reproducció d'objectes tridimensionals. Tot i així es recomana tractar aquesta qüestió exclusivament a la matèria de VOLUM. Si que es pot esmentar breument el procés, ús i rpercussions dels procés de l'emmotllat en escultura. Podeu accedir directament a la UNITAT 4 de VOLUM dedicada a LA REPRODUCCIÓ DE FORMES on hi ha orientacions sobre l'emmotllat.


L'EMMOTLLAT

  

RECURSOS I BIBLIOGRAFIA

 Sobre emmotllat