Les tècniques perdurables

    INTRODUCCIÓ  -  PROCEDIMENTS GRÀFICS I PICTÒRICS   -   EL PAPER
Unitat 2


 

 PROPOSTA DIDÀCTICA, ACTIVITATS i DOCUMENTS DE SUPORT

En aquesta unitat es fa una introducció general del primer mòdul el de les tècniques d'obtenció d'obres de caràcter perdurable. Es torna a explicar les tècniques que s'hi treballaran. Després es comença a treballar amb el primer grup de tècniques d'aquest apartat: els procediments gràfics i pictòrics. S'especifiquen els elements bàsics que constitueixen els materials gràfics i pictòrics: suports, materials i instruments. Es treballa específicament un dels suports: el paper, per a conèixer les seves característiques. Finalment es proposa fer un mostrari de papers. Tot seguit es detallen les activitats d'aquesta unitat i els documents adjunts als quals podeu accedir per a desenvolupar-les:


LES TÈCNIQUES DE PRODUCCIÓ D'OBRES DE CARÀCTER PERDURABLE

ACTIVITAT 1
Introducció a l'apartat de tècniques perdurables
.
DOCUMENT 1. Les tècniques perdurables. Explicació i classificació


PROCEDIMENTS GRÀFICS I PICTÒRICS

ACTIVITAT 2
Introducció als procediments gràfics i pictòrics.

DOCUMENT 2. Text introductori sobre els procediments gràfics i pictòrics. Suports, materials i instruments.


EL PAPER


ACTIVITAT 3
El paper com a suport. Explicació de les característiques i dels diferents tipus.

DOCUMENT 3. Explicació sobre les qualitats del paper.

ACTIVITAT 4
Activitat de classificació de papers i proposta de realització d'un mostrari.

DOCUMENT 4. Proposta de classificació de papers i confecció d'un mostrari.


BIBLIOGRAFIA I RECURSOS

 DOCUMENTSTÈCNIQUES DE PRODUCCIÓ D'OBRES DE CARÀCTER PERDURABLEACTIVITAT 1
Introducció a l'apartat de tècniques perdurables.

Es fa una explicació sobre les tècniques que es tractaran en aquest apartat. Es parla de les característiques d'unicitat i perdurabilitat de les obres d'art realitzades amb aquests procediments. Després s'especifiquen les tècniques que es tractaran, les quals es poden classificar en tres grans apartats: procediments gràfics i pictòrics, procediments escultòrics tradicionals, procediments mixts i de caràcter objectual. (Explicació conjunta a l'aula) — de 30' conjuntament amb l'ACT2

DOCUMENT 1

 
 TÈCNIQUES PERDURABLES

Són les tècniques que produeixen obres úniques, concretes, que perduren al llarg del temps. Això implica també la perdurabilitat en la seva intenció conceptual i simbòlica i el valor que culturalment puguin arribar a tenir. Algunes poden ser obres que se'ls atribueixi valor, precisament per aquest caràcter d'unicitat, que les converteix en objectes apreciats i en alguns casos fins i tot benerats. Aquest mateix caràcter els pot atorgar també un valor comercial, poden ser venudes i comprades, tenint en compte que són objectes únics, irrepetibles. Podem contraposar aquestes tècniques a les tècniques efímeres amb les quals hom no pretén la perdurabilitat material de l'obra, o amb les que permeten la seva reproductibilitat, que acaben amb la unicitat de l'obra. Els procediments que aquí s'hi inclouen són aquells procediments de creació d'imatges bidimensionals i tridimensionals més tradicionals, aquells que han estat propis del dibuix, la pintura i l'escultura i, uns altres procediments sorgits de les avantguardes artístiques que s'aparten dels procediments més convencionals, integren nous materials i elements en molts casos, agens a l'àmbit artístic, com és el cas dels objectes d'ús quotidià. Tractarem inicialment els procediments gràfics i pictòrics tradicionals, posteriorment els escultòrics i, finalment, els procediments de caràcter objectual, sorgits de les avantguardes que, com veurem, acaben vinculant els procediments tri- i bidimensionals.

Dins aquest primer apartat inclourem:


 Procediments gràfics i pictòrics

PROCEDIMENTS SECS
Tots aquells que s'apliquen directament sobre el suport, principalment paper, sense la intervenció de dissolvent, els considerarem procediments secs. Aquests comprenen el grafit, el carbonet, la sanguina, el pastel i l'esgrafiat. Nosaltres treballarem les tipologies de llapis, les barres de carbó i de grafit i les de pastel.

PROCEDIMENTS AQUOSOS
Essencialment són els procediments obtinguts mitjançant els tremps, constituïts tots ells per pigments, als quals s'incorpora un aglutinant específic, segons el tremp, i s'utilitza l'aigua com a dissolvent. Els tremps que s'esmentaran són: el tremp de cola i de goma, el tremp a l'ou, el de caseïna i el tremp de polímer. Es treballaran els diferents tremps i es realitzaran treballs experimentals amb: aquarel·les, tinta, guaix, tremp d'ou i pintura acrílica.

PINTURA MURAL
Els procediments utilitzats per a treballar sobre el mur, en espais oberts o tancats. Els procediments propia de la pintura mural es classifiquen generalment en dos grups: procediments secs i al fresc. En el primer cas podem destacar els procediments al tremp (de cola o acrílics o l'anomenada pintura plàstica), els grafits. En el segon els frescos...

PROCEDIMENTS GRASSOS
S'agrupa en aquest grup els procediments que utilitzen com a aglutinant substàncies grasses. Essencialment podem anomenar-ne dos: els que empren com a aglutinant la cera, com són l'encàustica (cera amb pigments aplicada fonent el material) o les barres de cera que es treballen en sec. I els que utilitzen com a aglutinant l'oli, que ens proporciona, com el mateix nom indica, la pintura a l'oli.


 Procediments escultòrics tradicionals

TALLA DE FUSTA I PEDRA, MODELAT
Són els procediments tradicionals utilitzats per l'escultura. Manipulen materials (fang, fusta, guix, pedra...) mitjançant el modelat o la talla per aconseguir la forma desitjada. Procediments mixts i de caràcter objectual

PROCEDIMENTS MIXTS
Durant el segle XX la barreja de tècniques ha estat una constant en la pràctica artística. La voluntat de transgredir l'art precedent i, conseqüentment, de trobar nous llenguatges artístics, fan que moltes tècniques ja existents s'emprin de forma no tradicional i també, que s'incorporin nous materials, que fins aleshores no havien format part del món de l'art. Els pintors incorporen materials barrejats amb les pintures (sorres, nous aglutinants, noves teles...). Es treballarà dins d'aquests grup la pintura matèrica, però també el collage, el grattage i el frottage.

PROCEDIMENTS DE CARÀCTER OBJECTUAL

Són els procediments que incorporen en les obres objectes i materials d'ús quotidià. Aquests objectes són presentats d'una manera peculiar, aïllats del seu context natural, manipulats, units i disposats conjuntament amb d'altres. Es tractaran dins d'aquest grup el Ready-made, l'objecte trobat, l'asemblage i les acumulacions, etnre d'altres.

 
versió per imprimirPROCEDIMENTS GRÀFICS I PICTÒRICSACTIVITAT 2
Introducció als procediments gràfics i pictòrics.

Explicació sobre les característiques dels procediments gràfics i pictòrics, aquells utilitzats tradicionalment en el dibuix i en la pintura. S'especifiquen els elements bàsics d'aquests procediments: els suports, el material gràfic o pictòric, els instruments per a manipular-lo. Les explicacions es poden exemplificar directament amb els instruments i materials esmentats, tot i que aquests ja s'aniran treballant en les unitats posteriors. (Explicació conjunta a l'aula) — de 30' conjuntament amb l'ACT1.

                                        DOCUMENT 2

 
 PROCEDIMENTS GRÀFICS I PICTÒRICS

Els procediments gràfics i pictòrics són aquells que tradicionalment han format part de la branca artística del dibuix i de la pintura. Aquests procediments es caracteritzen per produir obres bidimensionals i es serveixen d'un suport, d'uns materials o substàncies i d'uns instruments per a manipular-les:


 SUPORTS

Existeixen multiplicitat de suports on crear imatges depenent del procediment emprat.

Els més comuns i que anirem revisant són:   papers - murs - teles - cartró - fusta -

També se'n poden utilitzar d'altres:   metall - vidre - plàstic - objectes - ...


 ELS MATERIALS

Els materials que s'empren en aquestes tècniques són formats essencialment per:
PIGMENT - AGLUTINANT - DISSOLVENTS - (CÀRREGUES)

Pigments: la matèria essencial que aporta color a una substància.

Aglutinant: el que aguanta, dóna cos, fixa i permet treballar el pigment. El tipus d'aglutinant pot determinar les característiques de la tècnica.

Dissolvent: substància de suport per a poder treballar el material obtingut amb el pigment i l'aglutinant.

Càrregues: materials que augmenten el volum o d'altres característiques de la barreja obtinguda amb el pigment i l'aglutinant.


 INSTRUMENTS

Tota eina que ens permet manipular els materials damunt dels diferents suports. Les més emprades són: els difusors, pinzells, espàtules, esponges, paletes, gomes, draps, plomes, canyes, entre d'altres.Dins del grup de procediments gràfics i pictòrics parlarem dels:

U.3. Procediments secs: Els llapis, el grafit, el carbó i la sanguina i els pastels

U.4. Procediments aquosos:
La tinta i els diferents tremps

U.5. Procediments de pintura mural:
Pintura d'interiors amb tremps o al fresc. Pintura d'exteriors amb pintura plàstica i grafits.

U.6. Procediments grassos:
ceres, encàustica, pintura a l'oli


 
versió per imprimir
EL PAPERACTIVITAT 3
El paper com a suport. Explicació de les característiques i dels diferents tipus.
En aquesta activitat s'aprofundeix en el coneixement específic d'un dels suports utilitzats en els procediments gràfics i pictòrics: el paper. Cal que l'alumne sàpiga diferenciar tipus de papers, descriure'n les característiques, saber com i quan utilitzar-los. L'explicació sobre les característiques del paper s'hauria de realitzar amb exemples, perquè es puguin copsar directament. El coneixement adquirit amb aquesta activitat serà d'utilitat per a les unitats posteriors (procediments secs, aquosos, grassos) i també per a la matèria de Dibuix Artístic. L'explicació es podria complementar amb informació sobre la història i fabricació del paper, amb la visita a una artesà que elabori paper manualment o al Museu Molí Paperer de Capellades. També es pot realitzar paper manualment. (Explicació conjunta a l'aula) — 1hora conjuntament amb explicació de l'ACT2.

DOCUMENT 3

 
 EL PAPER

El paper ha constituït des d'antic un dels suports bàsics per a crear imatges. Ha estat un dels mitjans de comunicació més important i, amb el descobriment de la impremta, passà a ser un suport per a la reproducció, inicialment de textos, i posteriorment d'imatges.


 QUALITATS I CARACTERÍSTIQUES DEL PAPER

El PES del paper es mesura en resmes o sigui en paquets de 500 fulles. També podem calcular el gramatge que són els grams que pesa per m2. Quan el paper es ven en grans quantitats no es fa segons el nombre de fulles sinó que es ven a pes. Altrament es comercialitza a fulles soltes o a paquets. En aquests casos es tindrà en compte el gramatge del paper segons l'ús que se'n vulgui fer, segons si aquests ha de ser prou gruixut per poder absorbir aigua i no arrugar-se o si ha de passar per un tòrcul. En aquest últim cas el paper s'exposarà a la pressió i a l'estirament exercits pel tòrcul i, per tant, no pot ser un paper prim amb poc gramatge.

La TEXTURA del paper, o sigui el caràcter tàctil de la seva superfície, depèn de com aquests hagi estat elaborat. Hi ha papers amb molta textura degut al gravat que la reixeta que els conté quan es fabrica, deixa en la seva superfície. Això succeeix o és possible amb els papers de més gramatge. Si el paper no conté gens de textura normalment vol dir que se l'ha setinat, que se l'ha allisat i premsat.

Quan ens referim a la textura solem parlar del tipus de gra, de gra mig, de gra fi, de gra gruixut, segons la seva rugositat i mida.

El paper d'alt gramatge s'utilitzen per aquarel·la o per altres tècniques aquoses, ja que absorbeix molt l'aigua i impedeix que la superfície s'arrugui. Els papers utilitzats pel gravat també solen tenir textura i bastant gramatge. En alguns casos aquests papers solen presentar diferents textures segons la cara de les fulles.

Altres papers de menys gramatge que també tenen textura s'utilitzen pel pastel o pel carbó, normalment materials no grassos, als quals els costa adherir-se a la superfície. El que ens interessa d'aquests materials és que no tan sols taquin el paper, sinó que el material es desprengui i quedi dipositat a la superfície. La textura fina també ens ajuda a crear degradats o a escampar i difuminar el material que s'hi dipositi.

També pot ser que el paper tingui una textura no tàctil sinó visual degut a les fibres o a d'altres barreges que s'hagin introduït a la pasta.


Diferents textures i verjura

El paper VERJURAT és una classe de paper amb textura. Aquesta segueix una forma ratllada uniforma. No és tant una textura perceptible a través del tacte sinó que visualment veiem les línies de la verjura més transparents que la part de superfície on no n'hi ha. Aquesta textura s'ha realitzat com si fos una marca a l'aigua, posant, com el seu propi nom indica, unes marques a la reixeta on es fa el paper perquè en certes zones s'hi dipositi menys pasta.

El COLOR del paper depèn inicialment de les fibres. En molts casos el paper que utilitzem ha estat blanquejat, s'ha tractat la pasta amb una sèrie d'àcids per a fer-li perdre el color. En el cas contrari, el del paper de color, s'han afegit colorants a la pasta per aconseguir el to desitjat.

Per parlar dels colors del paper s'utilitza la mateixa nomenclatura que utilitzem quan parlem dels colors de les pintures o d'altres materials plàstics. Si es tracta de blancs, grisos, crus o grocs la nomenclatura sol ser en molts casos pròpia del paper. S'utilitzem mots com blanc natural, color d'os, groc palla, blanc amarfilat... tot comparant-lo amb d'altres materials.

Es pot parlar de la TRANSPARÈNCIA d'un paper segons si aquests deixa passar molta o poca llum, segons la seva opacitat. Això depèn del tipus de fibres, de la quantitat i del tractament que es faci de la superfície del paper.

Relacionat amb el gramatge podem parlar de l'ABSORCIÓ segons la capacitat d'absorbir aigua sense modificar l'aparença del paper, o sigui, sense que la seva superfície s'arrugui o es desfaci. Això depèn en gran part del seu gramatge, de la qualitat de la pasta però també de com s'hagi tractat la superfície del paper. Si se l'ha setinat o se l'ha tractat amb coles, l'absorció serà menor ja que la POROSITAT de la superfície també serà menor. Amb algunes tècniques ens pot interessar que el paper no xupi gaire el material, sinó que quedi adherit a la superfície. en d'altres que el paper sigui porós i absorveixi el material pictòric..

El paper pot ser que sigui completament llis dels marges o que tingui el que anomenem BARBES, o sigui, que el paper acabi irregularment i perdent gramatge als marges, com aprimant-se. El paper fet a mà té aquestes característiques perquè normalment en dipositar la pasta no queda de manera uniforme a les vores i posteriorment tampoc se'l talla. El paper industrial fet en bobines i posteriorment tallat no té auqesta característica, però si alguns papers fets industrialment un a un.

El paper pot tenir diferents MARQUES, senyals o filigranes. Pot venir marcat per l'empresa que l'ha fabricat. La marca pot ser impresa en sec tot enfonsant el paper quan ja està fet. Aquests tipus de marques s'anomenen gofrats: estampar una cosa sense tinta, deixant'hi tan sols un solc. També pot ser una marca a l'aigua: forma que es pot veure a contrallum perquè en aquella part de la superfície el paper és més prim. Aquest tipusd e marques es fan quan es fabrica el paper, quan la pasta es diposita sobre la reixeta, on hi ha un dibuix que sobresurt i que impedeix que en aquesta zona s'hi dipositi la mateixa pasta que a la resta del paper. Això fa que el dibuix es diferenciï per la transparència seva major transparència.

    
     
1.GOFRAT    2.PAPER JAPÓ (molt transparent i de poc gramatge. S'hi pot apreciar l'entramat de fibres
   3.PAPER FET A MÀ amb BARBES

De fet la qualitat del paper i la resta de característiques vénen donades per la qualitat de la PASTA amb la qual es fabrica. Aquesta, tradicionalment es feia de restes de draps de cotó, ja que les fibres d'aquesta planta són llargues i resistents. Actualment depenem de la qualitat de la cel·lulosa que s'extreu dels arbres. Segons de quina fusta es faci la cel·lulosa, aquesta serà més o menys bona. La qualitat depèn en molts casos de la llargada de les fibres i de la seva resistència. En d'altres casos depèn del tractament que s'hagi fet de la pasta a la qual s'afegeixen colorants o d'altres substàncies químiques. Aquestes modifiquen les característiques de la pasta. A vegades s'utilitzen per a augmentar la resistència del paper però, en d'altres casos, malmeten les fibres trossejant-les progressivament. Llavors el paper es fa més dèbil i es degrada més fàcilment, degut al desgast i a d'altres afectes nocius dels productes afegits. El paper reciclat també té unes fibres molt petites per les diverses vegades que la pasta ha estat remenada i ha sofert rentats i tractaments.

Un cop ja fet el paper aquest es pot tornar a tractar, ja sigui SETINANT-LO, fent-li una capa de cola, una capa de blanquejant, etc. Aquests tractaments poden fer que el paper sigui mat o tingui diferents graus de brillantor, que sigui més o menys porós, més o menys resistent i que la seva superfície sigui llisa o conservi una mica de textura.

Segons la pasta i el seu tractament la duresa i RESISTÈNCIA del paper variarà. Com ja em esmentat si les fibres són llargues l'entramat entre aquestes serà més fort i per tant, més resistent a possibles manipulacions. El paper utilitzat pel gravat, per exemple, ha de ser resistent perquè ha de passar pel tòrcul i rebre estiraments.

També la forma d'ésser fabricat el paper ens el diferencia. Les fulles poden estar fetes d'una a una, manualment o industrial, amb forma rodona o a màquina fent tota una bobina que després es tallarà.

Totes aquestes característiques faran que el paper sigui utilitzable per una cosa o per una altra, per tècniques humides, per la impremta, ja que en uns casos permetrà més absorció, més adherència dels materials, més brillantor, més qualitat de color, la possibilitat de fer-hi veladures...


 TAULA per a definir les característiques d'un paper


  Procedència
  Mode de producció (manual, mecànica)
  Matèria primera (pasta de cel·lulosa, d'altres fibres vegetals (arròs, cànem, lli, bambú…), reciclat)
  Factors constitutius:
  Porositat
  Gramatge
  Gruixària 
  Resistència 
  Textura
  Verjura
  Setinat
  Encolat
  Amb barbes
  Amb filigranes (en sec, marca a l'aigua)
  Transparència, opacitat
  Brillantor
  Color

  Altres aspectes que es puguin destacar: bast, dolent, suau….


 
versió per imprimirACTIVITAT 4
Activitat de classificació de papers i proposta de realització d'un mostrari.

Després d'haver explicat les diferents característiques que poden tenir els papers, es proposa un recull de papers, la seva classificació i la posterior realització d'un mostrari. Aquest ha de contenir de 20 a 30 mostres de papers diferents, acompanyades d'una explicació detallada de les seves característiques. El mostrari no és tan sols un recull de papers sinó que ha de tenir importància com a objecte. S'ha de poder consultar i ha de tenir un disseny apropiat per a la seva funció. (Treball individual a casa).

DOCUMENT 4

 
 MOSTRARI DE PAPERS

Cal fer un recull de papers i confeccionar un petit mostrari. Els papers haurien de ser de diferents tipus i, aproximadament, n'heu de recollir entre 20 i 30.

Cal pensar i dissenyar com es presentarà el mostrari. Aquest ha de poder ser consultable, per tant ha de permetre veure correctament els diferents papers. Penseu com organitzareu els papers i, estaria bé, que hi hagués la possibilitat de poder ampliar el mostrari. Cada paper ha d'anar acompanyat d'una descripció de les seves característiques (podeu utilitzar les característiques explicades). Aquesta pot tenir el format de text escrit o de llistat. Podem manipular els paper per a detectar-ne les característiques (estripar-lo, mullar-lo, guixar-lo...)

Alguns exemples del disseny del mostrari poden ser els que teniu a continuació dibuixats:

-Disseny semblant a les cartes de colors. Els papers, tallats tots a la mateixa mida conformen un petit llibret amb tapes, lligat només per un extrem amb una anella que permeti fer-los girar. A darrera de cada paper hi ha la descripció de característiques.

-Llibret lligat amb espiral format per tires dels diferents papers i fulles amb les corresponents explicacions.

-Fundes de plàstic (com les de guardar els negatius fotogràfics) amb tires dels diferents papers a dins amb les corresponents descripcions.


Es valorarà la varietat del recull, la correcció de les explicacions sobre els papers i l'originalitat i funcionalitat del disseny del mostrari
.


                            

 
versió per imprimir


 

RECURSOS I BIBLIOGRAFIA

o DOMÍNGUEZ, Marta / LARRED, Neus. Mòdul I. Tècniques perdurables. Dins de l'Exemple de segon nivell de concreció de Tècniques d'Expressió Graficoplàstica. Barcelona: Servei d'Ordenació Curricular. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 1998. p15-26.
El mòdul 1 d'aquesta proposta de segons nivell de concreció es dedica a les tècniques perdurables. En aquest material es proposen activitats i s'ofereixen
orientacions didàctiques.

o
El Museu-Molí Paperer. Guia per a visitar-lo, història de l'origen del paper i la seva industrialització. Capellades: Museu-Molí Paperer de Capellades, 1991. (hi deu haver edicions més recents).
En aquesta guia s'hi explica la història del paper i els processos manuals i industrials per a fabricar-lo. Hi podem també trobar una descripció del Museu-Molí Paperer.