Tècniques d'estampació planogràfica

LITOGRAFIA    —    SERIGRAFIA

Unitat 21

 

 PROPOSTA DIDÀCTICA, ACTIVITATS i DOCUMENTS DE SUPORT

En aquesta unitat es treballen dos procediments d'estampació planogràfica: la litografia i la serigrafia. D'ambdós se n'expliquen els processos, es mostren algunes obres i, en el cas de la serigrafia, s'analitza el cas concret de l'obra d'Andy Warhol. D'aquest artista es discuteix diferents qüestions: quin ús fa dels procediments serigràfics; com podem relacionar les seves obres amb els mitjans de comunicació de masses i els processos i recursos graficoplàstics que aquest utilitzen; com treballa amb icones concretes, etc. No es planteja fer cap mena de treball d'experimentació pel temps que s'hi hauria d'invertir i per la infraestructura que es necessita. Tot seguit es detallen les activitats d'aquesta unitat i els documents adjunts als quals podeu accedir per a desenvolupar-les:


L'ESTAMPACIÓ PLANOGRÀFICA

INTRODUCCIÓ
Introducció als procediments
d'estampació planogràfica.
DOCUMENT 1.
Tècniques d'estampació planogràfiques. Introducció.


LA LITOGRAFIA

ACTIVITAT 1
Explicació sobre el procés litogràfic.

DOCUMENT 1.
La litografia. Materials, procediment. Exemples d'obres.


LA SERIGRAFIA

ACTIVITAT 2
Explicació sobre el procés serigràfic.

DOCUMENT 2. La serigrafia. Procediments, materials. Història i exemples

ACTIVITAT 3
Anàlisi i discussió de l'ús que Andy Warhol fa de la serigrafia.

DOCUMENT 3
. L'obra d'ANDY WARHOL. Textos i o
bres.


BIBLIOGRAFIA I RECURSOS

 DOCUMENTSLA LITOGRAFIAINTRODUCCIÓ
Introducció als procediments
d'estampació planogràfica.
En la primera activitat es fa una introducció a aquests tipus de procediments. S'expliquen els elements que els caracteritzen i les diferències que hi ha entre aquests i els procediments explicats en les anteirors unitats.

ACTIVITAT 1
Explicació sobre el procés litogràfic.

En aquesta activitat s'hi explica la tècnica litogràfica. Donada la complicació del procés seria interessant poder fer una demostració o mostrar alguns dels materials. a part del procediemtn tradicional sobre fusta s'hauria d'explicar el procediment amb planxes off-set. També s'adjunten una sèrie d'obres per a veure diferents utilitzacions que hn fet els artistes d'aquestes tècniques.

DOCUMENT 1

 
 TÈCNIQUES D'ESTAMPACIÓ PLANOGRÀFIQUES

Si bé tant en el gravat al buit com en el gravat en relleu la imatge s'obté gravant un material i alterant la superfície llisa, en el cas de les tècniques d'estampació planogràfiques, no es treballa amb un gravat. La matriu sempre és un suport pla on s'hi han fet diferents reserves perquè la tinta no es dipositi en algunes parts. Tenim dues grans tècniques planogràfiques que funcionen completament diferent: la litografia i la serigrafia.

 
 
 LITOGRAFIA

'Lito' significa pedra, ja que en el cas d'aquest procediment el suport, la matriu és feta de pedra calcària. Com veurem l'element bàsic en el procés de la litografia és la incompatibilitat de l'aigua amb materials grassos i viceversa. Aquest tècnica permet reproduir un dibuix fet amb diferents materials (tinta, llapis, barres, pinzells…) amb els mateixos traços, gradacions i textures, cosa que no permeten els procediments que s'han vist fins al moment.

Materials i procés
Per a fer una litografia necessitarem un bloc de pedra calcària mínimament gruixut, de 4 cm . com a mínim fins a 15 cm. S'utilitza pedra calcària perquè és necessari que sigui porosa, no excessivament dura i que absorbeixi bé l'aigua.

Preparació de la pedra
Primer de tot s'ha de preparar la pedra. La superfície ha d'estar neta, ha de ser plana i tenir una mica de gra. Per a netejar-la i aconseguir un bon gra es graneja amb sorra de gra fi barrrejada amb una mica d'aigua. La sorra es posa sobre la pedra i es va fregant circularment amb una altra pedra fins que tota la superfície es graneja. Un cop feta aquesta operació es llimen els contorns de la pedra i es neteja amb aigua.

Realització del dibuix
Abans de començar a dibuixar s'han de protegir els marges de la pedra pintant-los amb goma aràbiga fent com una espècia de petit marc, deixant un marxa tot a l'entorn d ela superfície. Un cop seca ja podem començar a dibuixar. Es pot realitzar el dibuix que es vulgui sobre la pedra, sempre amb materials grassos. Hi ha material específic per litografia (llapis, barres, tinta), però també podem emprar materials corrents grassos: ceres, pastels a l'oli, betum… també es pot dibuixar sobre paper litogràfic. És un paper engomat, es dibuixa a sobre al goma i després fent pressió i humitejant-lo una mica es pot transferir el dibuix a sobre la pedra. També existeix un paper de calc especial per pedres litogràfiques.

Encara que la litografia sigui en color nosaltres sempre dibuixarem en negre o un altre to però no obligatòriament el de la tinta que després emprarem. Si es vol fer una imatge amb diferents colors es necessita una pedra per cada un.

Quan es dibuixa s'ha de vigilar de no engreixar la part de pedra que volem que no quedi dibuixada. Per tant no es pot tocar amb els dits o amb d'altres elements grassos.

Entintat
Quan ja es té el dibuix es passa una mica de talc per sobre la superfície, assegurant abans que la pedra està ben seca. Un cop feta aquesta primera operació cal aplicar una pel·lícula de goma aràbiga amb àcid nítric (diluït al 2%). Amb aquest operació s'aconsegueix que a la part no tapada de la pedra s'obrin els porus i hi entri aigua. Aquesta barreja ha d'actuar durant unes hores damunt la pedra. La part dibuixada no queda afectada per aquesta operació però, un cop hagi fet el seu efecte, hem de netejar el dibuix amb un drap i trementina i una solució d'asfalt. Part del material gras quedarà dipositat a dins dels grans de la pedra, en els llocs on s'ha dibuixar. Després es netejar un altre cop amb aigua per treure les restes de trementina i asfalt i també la goma aràbiga que protegia la part no pintada. Amb aquesta operació el que hem fet és que hi hagi una part de la planxa engreixada i l'altre és porós i pot absorbir aigua. Abans d'entintar es mulla la superfície amb aigua (amb una esponja) perquè la part de pedra quedi humida i repel·lí la tinta. Després s'entintarà amb un corró ample com el dibuix i es passarà per sobre la pedra. La tinta només s'enganxarà a les parts greixosa del dibuix i no a les parts humides de la pedra.

Estampat
Un cop entintada la pedra es pot dipositar en una premsa litogràfica posar-hi el paper a sobre i premsar-la. L'operació es pot repetir i anar afegint més tinta quan sigui convenient.

Aprofitament de la pedra
Les pedres litogràfiques es reutilitzen per a fer-hi diferents dibuixos. Quan ja s'ha fet la impressió d'un dibuix i se n'hi vol fer un altre, cal que tornem a aconseguir una superfície completament neta, que no hi hagi restes de material gras. Primer es neteja la tinta que encara hi ha i després s'ha de granejar la pedra amb sorra gruixuda per a eliminar els porus que continguin material gras. Un cop les restes netejades podem tornar a començar el procés des de l'inici.

Planxes off-set
Les pedres són uns materials feixucs d'utilitzar, per la preparació que comporten i pel seu pes. Per això també es poden utilitzar unes planxes metàl·liques, ja preparades, que tenen una superfície granulada semblant a la de la pedra. El procés és més o menys el mateix. També aconseguim unes parts de la planxa grasses i les altres absorbents a l'aigua. Hi ha planxes que porten una solució fotosensible i en compte de pintar-hi a sobre s'hi pot solaritzar un dibuix en negatiu. La part afectada per la llum serà la part en què l'emulsió quedarà fixada, la resta es podrà netejar. La tinta només s'agafarà a la part de l'emulsió.

Aquestes planxes s'imprimeixen en unes premses offset. La planxa es diposita en una superfície per la qual passa un rodet de cautxú. La tinta de la imatge es transfereix al rodet i d'aquest passa al paper que s'ha col·locat a una altra superfície.


 OBRES

 

1. A portrait of the exposition, at three o'clock in the afternoon; a sunny day; thirty-eight degrees Celsius.
2. Croquis pris au théâtre par Daumier: Les spectateurs de l'orchestre
3. Théâtre Antoine: La Gitane de Richepin, 1899, litografia en sis colors. 35 3/8 x 24 5/8 inches.
4. Divan Japonais, 1893, Litografia de quatre colors. 30 15/16 x 23 7/16 inches.
5. Oskar Kokoschka (1886-1980), Autoretrat, 1923. Litografia, 62,2x46,6. Purchase Fund.
6. George Grosz (1893.1959), gravat 5 de Im Schatten, Berlin, Malek, 1921. Litografia, 37,5x27. Purchase.
7. Juan Gris (1887-1927), gravat 2 de Ne coupez pas Mademoiselle ou Les erreurs de P.T.T, de Max Jacob. París, Galerie Simon, 1921. Litografia, 31,7x22,5. Louis E. Stern Collection.
8. Emile Nolde (Emil Hansen) (1867-1956), Parella jove, 1913. Litografia 62x51. Purchase Fund. (color)
9. Jean Dubuffet (1901-1985), Treball i joc, 1953. Litografia, 65,4x50,3. Mr. And Mrs. Ralph F. Colin.
10. Robert Motherwell (1915), In Black with Yellow Ochre, 1963. Litografia, 46x35,2. Celest and Armand Bartos Foundation.
11. Barnett Newman (1905-1970), sense títol, 1961. Litografia 35x25. Mr. And Mrs Barnett Newmann in honor of René d'Harnoncourt.
12. Willem de Kooning (1904), sense títol, 1960. Litografia, 108,6x78. Mrs. Bliss Parkinson.
13. Sam Francis (1923), La línia blanca, 1960. Litografia, 90,6x63. E.W. kornfeld.
14. Fernand Léger (1881-1955), gravat 51 de circ, París, Tériade, 1950. Litografia, 42,2x32. Louis e. Stern Colelction.
15. J. Miró, Obra Cultural Balear, 1978. Litografia, 74x58 cm. fundació Joan Miró, Barcelona.
16. Joaquim Gomis, J. Miró amb Joan Prats a la impremta Miralles estampant una litografia de la sèrie Barcelona.


 
versió per imprimirLA SERIGRAFIAACTIVITAT 2
Explicació sobre el procés serigràfic.

Talment com s'ha realitzat amb la litografia es proposa explicar el procés serigràfic. També seria interessant veure el funcionament en directe d'aquesta tècnica. Es pot explicar quan apareix aquesta tècnica i com ha estat utilitzada històricament.

DOCUMENT 2

 
 SERIGRAFIA

En el cas de la serigrafia no tenim pròpiament una matriu sinó una trama fina tensada en un bastidor. A la trama s'hi ha fet reserves, uns forats s'han tapat i els altres no. Si posem la trama a sobre d'un paper i hi fem passar tinta aquesta tan sols passarà per allò on no hi hagi reserves. Com que la trama és tan fina al paper no ens quedarà tramat sinó tota una superfície llisa de tinta.

Les pantalles
Les pantalles estan fetes de bastidors de fusta, d'alumini o d'acer. La tela que hi va tensada és com una muselina de tramat molt fi però resistent. Al començament s'utilitzava una malla de seda d'aquí el nom de seri-grafia (dibuix fet amb la seda). Actualment solen ser malles sintètiques, de niló o poliester. Els bastidors solen anar collats sobre una base per un dels costats amb unes xarneres que ens permetin aixecar-lo i tornar-lo a dipositar horitzontalment sobre la superfície.

Reserves de la pantalla
Com ja hem esmentat hem de fer que algunes parts de la pantalla, les que quedaran sense tinta en el dibuix, no sigui permeables. Es poden fer reserves directes, fer plantilles que després s'adheriran a la trama o treballem amb emulsió fotogràfica.

-Amb les plantilles directes s'utilitza una substància bloquejadora (gomes ja especials per a serigrafia), amb la qual pintem la malla en les parts que volem reservar. Es pot aplicar amb pinzell, espàtula, amb els dits, llapis, barres o d'altres. Les zones no cobertes són les que s'imprimiran.

-També es pot fer un procés invers que és pintar amb una substància especial (tusche) i després passar una capa d'una base aquosa que cobreixi la part de trama no pintada. Amb trementina es neteja el dibuix fet amb tusche i així permetrem que passi la tinta.

-Les plantilles indirectes són plantilles que es fan prèviament amb paper resistent i que després es posen per la part posterior de la pantalla, s'escampa tinta per sobre d'aquesta i es fa passar cap a l'altre costat fent que la plantilla quedi enganxada a la trama per al mateixa tinta tapant unes determinades zones.

-Si es treballa amb emulsions fotosensibles, s'ha d'untar tota la malla d'una capa fina d'emulsió. Un cop seca s'hi posa un fotolit, una transparència o un paper dibuixat translúcid i es solaritza. La part on hi toqui la llum s'assecarà la resta, la del dibuix la podrem netejar amb aigua a pressió. Així la part del dibuix quedarà descoberta, no reservada.

Estampació
Per estampar la pantalla ha d'estar collada a la taula a una distància mínima de la seva superfície on hi col·locarem el paper. S'ha de posar una mica de tinta en el marge superior de la pantalla i amb un rasqueta de cautxú o plàstic anar estenent la tinta al llarg de la pantalla prement perquè aquesta faci contacte amb el paper o d'altra suport que vulguem estampar. La tinta passarà a través de la trama i es dipositarà a sobre el paper. Actualment s'utilitzen tintes a l'aigua, tot i que depèn del resultat, del suport i de la resistència que es vulgui. Una mica d'història

L'origen de la serigrafia prové de la utilització de plantilles emprades per a reservar part de la superfície on després s'hi aplicarà pintura, normalment amb un pinzell. Entre els anys 500 i 1000 dC. l'expansió del budisme per l'Extrem Orient va estimular la reproducció massiva de la imatge de Buda a través de plantilles utilitzades per imprimir en diferents superfícies. Al Japó s'utilitzaren molt sovint plantilles de material impermeable per a estampar robes, ceràmica i parets, aplicant la pintura amb un pinzell a través d eles zones obertes. Aquests tipus de plantilles eren problemàtiques quan es volia fer un dibuix on hi haguessin illes, o sigui, parts reservades no unides a cap altra, a les quals sempre s'hi havia de fer un pont per subjectar-les (per exemple l'interior de la lletra o). Aquesta dificultat es reduí subjectant les parts obertes de la plantilles amb cabell o fils de seda engomats amb un vernís. Els cabells eren tan fins que no actuaven com a reserva. Això succeïa al segle XVIII i encara s'haurien d'esperar uns anys fins que no es substituïssin els cabells o fils per un teixit fi de seda.

A Europa, ja a l'Edat Mitja, s'utilitzaven plantilles per estampar roba, cartes o estampa religioses, entre d'altres. S'esmenta que els creuats utilitzaren una malla de tela per a estampar el seu símbol, la creu roja, a sobre de la vestimenta. Es reservava la roba amb quitrà deixant al centre la forma de creu sense impermeabilitzar. Utilitzant pinzells gruixuts feien passar la pintura a través de la tela disposada sobre el vestit que s'havia d'imprimir. Aquests seria un altre mètode, primitiu, de serigrafia. La primera patent de serigrafia però no vindria fins al 1907, quan a Manchester, Samuel Simón, utilitzà un líquid aïllant per a pintar la imatge en negatiu en una trama de seda tensada en un bastidor de fusta. A inicis del segle XX, sobretot a França i a Anglaterra.

La serigrafia també s'estengué pels Estats Units, on es començà a imprimir amb varis colors i també on es posà en marxa l'ús de la serigrafia amb finalitats comercials. Durant la primera guerra mundial s'utilitzà la serigrafia per a imprimir banderes, distintiu. La utilització de la serigrafia va molt lligada a les necessitats de la creixent societat de consum que impulsaren la seva aplicació en processos industrials per a fabricar teixits o per a produir rètols, cartells, anuncis unificats per a els grans empreses. Els dissenyadors i els cartellistes integraren aquesta tècnica en la seva activitat. Tot i així la qualitat de les imatges no era tan bona com la que oferia la litografia i la tipografia i s'haurà d'esperar que F. D'Autremont (Ohio) inventà el Profilm una plantilla que es podia retallar i enganxar a sobre al pantalla serigràfica. A partir d'aquí anaren apareixent petites innovacions que perfeccionaven el procés (noves plantilles, pintures especialitzades, màquines serigràfiques automàtiques, adaptació de la impressió a diferents superfícies i objectes, etc.). es produeix també un gran avenç quan les emulsions sensibles permeten cobrir la pantalla i reservar el negatiu d'una imatge fotogràfica, que després podrà ser estampada. El procés ha estat àmpliament utilitzat en el camp industrial però als anys 30 del segle XX va adquirir gran popularitat entre els artistes americans, als quals aquesta tècnica permetia fer reproducció de les obres i poder comercialitzar-les com qualsevol altre producte. Serà als anys 50 quan els artistes del Pop Art l'adoptà com una tècnica usual. L'acostament d'aquest artistes a l'estètica de la cultura popular, dels elements formals del la publicitat, la possibilitat de reproducció d'imatges que oferia, entre d'altres feu que fos plenament acceptada per aquests artistes. D'altres utilitzaren d'altres procediments, com la pintura plàstica, imitant les característiques formals de la serigrafia.

  

Roy Lichtenstein (1923), Sweet Dreams, Baby! (Pow!), de keleven Pop Artist. Nova York, Original Editions, 1965. Serigrafia, 90,8x65. Original Ed.

 
versió per imprimirACTIVITAT 3
Anàlisi i discussió de l'ús que Andy Warhol fa de la serigrafia.

La tècnica serigràfica s'exemplifica amb l'obra de l'artista Andy Warhol. Es proposa fer una introducció de l'artista i observar les obres. Després es poden anar llegint els diferents punts del text ofert per anar desgranant temes sobre la seva obra que ajudin a veure com i perquè utilitza la serigrafia. A partir d'aquests elements es pot iniciar una discussió sobre allò que es pensa de l'obra d'aquest artista.

DOCUMENT 3

 
 ANDY WARHOL

Els quadres serigrafiats d'Andy Warhol són paradigmàtiques. Amagat darrera la màscara de la superficialitat, cèlebre per haver reproduït -i produït- els mites més desacobles de la societat de consum, la imatge de Marilyn Monroe, d'ampolles de Coca-cola o de les llaunes de sopa Cambell, de bitllets o cotxes, en l'obra de Warhol s'hi troben intercalades també les imatges del desastre, de l'horror i la mort, amb un fort component crític. En l'obra de Warhol s'hi barregen les icones públiques amb obsessions de l'esfera individual.

Francisco Javier San Martín. 'Últimas tendencias: las artes plásticas desde 1945.
Dins del llibre RAMÍREZ, J.A. (dir.) historia del arte. El mundo contemporáneo. Madrid: Akal, 1994. Pàg.354.


 Els recursos tècnics que utilitzava

A final dels anys cinquanta Warhol s'adonà que els dibuixos que feia amb la tècnica de la línia esbossada eren excessivament decorativistes. Per aquest motiu, abandonà aquesta tècnica i començà a utilitzar la fotografia com a punt de partida per a les seves pintures. La majoria de les seves obres seran, a partir d'aquest moment, concebudes a partir d'imatges fotogràfiques agafades de la premsa o fetes per ell mateix amb una polaroid i posteriorment del cinema, la televisió o el vídeo. Entre el 1960-1962 l'artista comença a utilitzar una tècnica semimecànica per a transferir una imatge fotogràfica a una tela, que consistia en projectar diapositives sobre la tela preparada i resseguir les línies dels contorns. Després emplenava amb pintura acrílica determinades zones de determinades pels contorns. Totes aquestes obres estan fetes amb blanc i negre i, un dels factors que les diferencia respecte a la fotografia de la qual partia és el gran tamany que tenen. L'alteració del tamany real o la monumentalització d'un objecte, d'un rostre o de qualsevol element es produeix automàticament un allunyament de la realitat i, allò que ara és a la tela, passa a ser una altra cosa. Les obres més conegudes d'aquest període són les realitzades a partir de la imatge d'articles de consum com les Campbell's Soup Can o les ampolles de Coca-cola. També comença a treballar amb elements del món del còmic amb protagonistes com Dick Tracy, Superman, o Batman. Utilitza doncs temàtiques simples pròpies del món del consum, aspecte que serà propi del Pop Art. A partir del 1962 començarà a utilitzar una nova tècnica que també li permetrà treballar reproduint fotografies: la serigrafia.

Andy Warhol, en el seu llibre Popism, senyalaria que 'operant amb la serigrafia, agafes una fotografia, l'amplies, la passes pel sedàs del vernís i apliques llavors el color que travessa el sedàs però no el vernís. Així sempre obtens la mateixa composició, cada vegada amb petites diferències. Era tan senzill… jo estava entusiasmat amb tot plegat'. El procés no era tan simple i, per a realitzar el tipus d'obres que feia Warhol, requeria diferents fases: primer de tot, partint d'una fotografia, s'han d'obtenir els clixés, un per cada color i ampliats segons el tamany al que es vulgui estampar la imatge. Després s'agafa la pantalla de serigrafia i se l'envernissa amb una emulsió fotosensible. El clixé es col·loca a sobre la pantalla (una pantalla per cada color) i es solaritza perquè la llum afecti l'emulsió i un negatiu de la imatge quedi fixat sobre aquesta. Seguidament, es renta la pantalla amb aigua. Així les zones negres del clixé que no han quedat impressionades per la llum es dissolen, deixant lliure la malla de la pantalla. En canvi, les zones blanques del clixé s'endureixen en contacte amb la llum i obstrueixen la malla. La imatge que s'obté és un negatiu (les parts fosques de la fotografia queden destapades i viceversa). Llavors s'asseca la pantalla i es col·loca sobre un suport que pot ser paper o tela. Es col·loca pintura en un extrem i s'estén i es premsa amb una rasqueta i el color travessa les zones de malla lliure del teixit, donant lloc a la imatge en positiu. L'avantatge d'aquest tècnica és que la pantalla, una vegada preparada, pot emprar-se tantes vegades com es vulgui, per obtenir resultats molt similars, variant, si es desitja el color.

Així doncs, Warhol es servia d'un procés mecànic, talment com utilitzarà la polaroid o posteriorment la càmera de filmar per a fer les seves pel·lícules. No estableix cap diferència entre una obra pintada directament d'una altra realitzada a través de fotografies serigrafiades.


 La manera de treballar

A part de les característiques formals que s'obtenien utilitzant el procés serigràfic i les possibilitats de repetició, una de les idees lligades a l'ús de la serigrafia era, tal i com esmentà el propi Warhol, que qualsevol dels seus ajudants podia repetir l'obra. D'aquesta manera, es podia arribar a eliminar la presència de l'artista i, en el fons recórrer a un procés de despersonalització de les obres.

'En més d'una ocasió s'ha assenyalat que Warhol actuava en plena segona meitat del segle XX de manera semblant als artistes del passat, de l'època del Renaixement o del Barroc. La idea de què els ajudants de taller s'especialitzaven en determinades tasques i de què el mestre es limitava a supervisar i donar l'últim retoc a l'obra, és quelcom que té una gran tradició en el món de l'art. No obstant, aquesta tradició s'interrompé precisament en els primers anys del segle XX, perquè la majoria de pintors i escultors avantguardistes van creure sempre que era el seu deure realitzar l'obra des de l'inici fins al final.' (13)

Andy Warhol necessitava col·laboradors i ajudants per a poder portar a terme diferents parts de les obres. A partir de l'obertura de la Factory el 1963, sempre va disposar de persones que l'ajudaven a desenvolupar els projectes o que aportaven idees. El control de les obres serà una tasca que sempre durà a terme Warhol però, en molts casos, les realitzaran ajudants o, en les quals, intervindran amics de l'artista. Warhol havia iniciat la seva carrera treballant en el camp publicitari i, hom pot afirmar, que el seu sistema de treball era semblant al dels dibuixants o creadors publicitaris de més prestigi. Es tractava de comptar amb un equip especialitzat que permetés realitzar coses molt diverses.

La creació de la Factory és un element clau en la manera de treballar de l'artista. La Factory permet treballar productivament per repeticions, fet que responia a les expectatives del mercat. L'artista està completament immers en la producció de masses, el seu perfil era el de l'artista empresari representant d'una 'factoria'. La primera Factory (es traslladaria tres vegades de local) es creà el 1963 i era coneguda amb el nom de Silver Factory perquè els interiors estaven recoberts per paper d'alumini i pintats amb esprai platejat. La Factory tenia sempre visitants: amics, col·laboradors, gent famosa, o simplement curiosos. Amb els successius trasllats la Factory perdé la seva condició de fàbrica i s'anà convertint més en una oficina (la segona estava situada en un sisè pis i el treball era molt més organitzat i pautat), i cada vegada es convertí en un lloc més luxós i restringit (el tercer local estava decorat amb mobles Art Decó i hi havia càmeres de vigilància).


 Els temes

Els temes tractats en les pintures de Warhol en la dècada dels seixanta, en la seva etapa Pop, són variats, però els podem agrupar dins de tipus temàtics que anirà repetint: els anuncis, els còmics, els productes de consum, els retrats de personatges coneguts o els autoretrats i els desastres. Sobre de molts d'aquests temes n'hi plana un altre d'important: el de la mort. Algunes de les temàtiques les treballa puntualment però normalment ho fa per sèries sobre un tema, a vegades reproduint objectes semblants amb certes variacions. Warhol treballava per repetició d'imatges, fent-les aparèixer en diferent nombre en els quadres, variant el tamany, la nitidesa, el color, etc. el resultat són imatges bastant simples fetes amb colors plans, a vegades llampants i contrastats, d'altres en negre i algun color. Una idea inherent a aquesta manera de treballar, és que l'espectador pugui arribar a assumir molt ràpidament que es troba davant una pintura de Warhol. Generalment és inconfusible, no només perquè la seva obra sigui sempre realitzada de manera similar, sinó perquè resulta familiar, perquè utilitza icones i elements estètics propis dels mitjans. Certament Warhol juga amb l'indiscutible poder que posseeix la imatge publicitària i el trasllada.


 Els retrats

En les pintures de temàtica retratística Warhol treballa sempre de manera similar. Escull una fotografia del personatge i elimina tot allò que pot considerar com a detalls no desitjats. Així, el rostre es torna estranyament impersonal i fred. Generalment les imatges un cop estampades no mostren cap mena d'emoció directe, potser tan sols, precisament per la fredor, desprenen una certa tristesa. D'una manera o altra la mort es troba darrera aquests rostres. Els personatges reproduïts permeten intuir que el gran tema en l'obra de Warhol és la mort, com ell mateix arribaria a afirmar. (29-30)

L'exemple de Marilyn: Després de la mort de Marilyn Monroe l'agost del 1962 per sobredosi de barbitúrics, Warhol comença a dedicar a l'actriu tota una sèrie d'obres serigrafiades, partint sempre de la mateixa imatge fotogràfica agafada de la pel·lícula Niàgara. Algunes de les obres tenien un fons daurat, com Gold Marilyn Monroe, on el rostre de l'actriu apareix centrat sobre una gran superfície de fons daurat estampat amb tons rosats, vermells, blaus i grocs, com si fos una icona bizantina. Warhol eliminà certs detalls del rostre de Marilyn, per obtenir una imatge més distant i, al mateix temps, més mitificada de l'actriu. Warhol multiplicarà la seva imatge en algunes obres, estampant-la amb colors vius i mantenint en molts casos el ros platí dels cabells, convertint cada part del seu rostre en una forma definida: les celles grosses i arquejades, la mirada penetrant i insinuant, el nas petit i la boca carnosa entreoberta, fet que contribuïa, a mitificar encara més la imatge sexi i glamourosa, però alhora ingènua i tendra de l'actriu. En algun cas reproduí tan sols una part del cos de l'artista com a Marilyn Monroe's Lips, on Warhol en la qual imprimí, sobre dos panells, un total de vuitanta llavis de Marilyn, repetits en set franges horitzontals i dotze columnes verticals. La diferència entre els dos panells és el color: el de l'esquerra està estampat en blanc i negre i el de la dreta els llavis són rojos estampats sobre fons rosa. 'No se saps si el nombre de llavis té alguna significació, tot i així coincideixen amb dos elements temporals: el set amb els dies de la setmana i el dotze amb els mesos de l'any. Si considerem que tota la sèrie dedicada a Marilyn pot ser interpretat com un homenatge a l'actriu, la repetició dels llavis i el nombre de vegades ens reiteren el seu record, cada dia de la setmana de tots els mesos de l'any, o sigui sempre'. (59-60)


 Els desastres

Warhol utilitzà la revista Live o de la premsa sensacionalista i també de revistes de la policia, per obtenir fotografies d'accidents espectaculars, suïcidis, enverinaments, revoltes racials... Un altres dels temes relacionat amb la mort és el de les cadires elèctriques. Són obres de l'any 1963 com Orange Disaster, Red Disaster, Lavender Disaster, Silver Disaster, Blue Electric Disaster o Big Electric Disaster. Les fotografies que utilitza només hi apareix una cadira elèctrica. En les primeres domina la repetició en les últimes només utilitza una sola imatge de la cadira. Aquesta apareix al centre d'una habitació buida, desolada. Mai hi ha persones. Podem demanar-nos si aquestes imatges són contràries a la pena de mort, si aporten quelcom negatiu sobre el tema o el recorden i el fan present. Warhol ironitzava sobre el tema: 'No sap vostè la quantitat de persones que penjarien un quadre amb una cadira elèctrica en la seva habitació, especialment si el color del quadre entonés amb les cortines?'

Una de les obres sobre desastres és la Five Deaths Seventeen Times in Black and Withe, en forma de díptic, la part esquerra del qual conté les imatges repetides, com si fossin fotogrames d'un film, d'un cotxe accidentat, mentre que la part dreta està tota pintada de negre. La noció del no res i de la pròpia mort queda així representada per l'artista, essent més terrible el negre llis i profund de la zona dreta del quadre que les pròpies imatges de l'accident. Warhol utilitza la repetició, en el cas d'aquesta obra, amb la intencionalitat de donar una sensació semblant a la de la seqüència fílmica. Encara que la imatge del cotxe estavellat sigui la mateixa, els canvis d'intensitat de les tintes, provoca que l'espectador pugui arribar a imaginar que l'accident s'està produint davant dels seus ulls, incorporant temporalitat i fins i tot, intensitat en el desenvolupament. Aquesta intensitat culmina en la part negre del quadre, és a dir, en la representació simbòlica de la mort.


 OBRES D'ANDY WARHOL
1. Marilyn de ten Marilyns. New York, Castelli, 1967. Serigrafia, 91,4x91,4. David Whitney.
3. Gold Marilyn Monroe, 1962, serigrafia, acrílic i oli sobre tela, 211,4x144,7 cm. The Museum of Modern Art, NY. Donació de Philip Johnson.
4. Capbell's Soup Can (Llauna de sopa Campbell), 1963, serigrafia i pintura acrílica sobre tela, 91,7x61 cm. the Museum of Modern Art, NY. Elizabeth Bliss Parkinson Fund.
5. Two hunderd Campbell's soup Cans, acrílic sobre tela, 182,9x254 cm. Col.lecció John i Kimiko Powers.
6. Cinc morts en 16 temps en blanc i negre, 1963. Serigrafia i acrílic sobre tela, dos panells de 262x209 cm cada un. Oeffentliche Kunstsammlung. Kunstmuseum, Basilea.
7. Mao, 1972 serigrafia i acrílic sobre tela 208,3x155 cm. Cortesia Thomas Ammann, Zürich.
8. Double Mona Lisa, 1963. Serigrafia sobre tela, 72,4x94,3 cm. Col.lecció Menil, Houston.
9.
Sense títol, 1986. Serigrafia i paper colorejat sobre paper, 59,7x80,3 cm. The Estate of Andy Warhol.
10. S/T, 1986, serigrafia i paper colorejat sobre paper. 59,7x80,3 cm. The Estate of Andy Warhol. (sèrie del Sant Sopar).
11. Autoretrat doble, 1967. Serigrafia i pintura acrílica sobre tela, dos panells 182,9x182,9 cada un. Kthe Detroit Institut of Art. Founders Society Purchase. Friends of Modern Art Fund.
12. The Shadou (L'ombra), 1981. Serigrafia sobre paper, 96,5x96,5 cm. Cortesia de Ronald Fieldman Fine Arts, Inc. NY.
13. Most Wanted Men nº7, Salvatore V., 1964, seigrafia sobre tela, dos panells de 99,5x99 cm cada un. Museum Ludwig, Colonia.Double Self-Portrait

 
versió per imprimir


 

RECURSOS I BIBLIOGRAFIA

 Sobre litografia

o DAWSON, John (coord). Guía completa de grabado e impresión. Técnicas y materiales. Barcelona: H. Blume Ediciones, 1982.

o WOODS, Louise (ed.) Guía práctica artesanal de la estampación. Madrid: Celeste Ediciones, 1998.
Explicació dels processos d'estampació del gravat, la litografia i la serigrafia.


o MARTIN, Judy. Enciclopedia de técnicas de impresión. ?
Guia visual detallada de les tècniques d'impresió, acompanyada de projectes pràctics i d'una galeria d'obres acabades.

o VICARY, Richard. Manual de Litografia. Barcelona: Hermann Blume, 1993.


 Sobre serigrafia

o CAZA, Michael. Técnicas de serigrafía. Barcelona: Ediciones R.Torres, 1983.

o
HAIKE, Wolfgang. Serigrafía. Técnica. Práctica. Historia. Buenos Aires: Ediciones la Isla, 1990.

o OSTERWOLD, Tilman. Pop Art. Colònia: Editorial Benedikt Taschen, 1992.

o RUBIO, MARTÍNEZ, M. Ayer y hoy del grabado y sistemas de estampación. conceptos fundamentales, historia , técnica. Tarragona: Editorial Tarraco, 1979.

o DAWSON, John (coord). Guía completa de grabado e impresión. Técnicas y materiales. Barcelona: H. Blume Ediciones, 1982.

o MARA, Tim. Manual de Serigrafía. Barcelona: Editorial Blume, 1998.


 Artistes

o CIRLOT, Lourdes. Andy Warhol. Hondarribia: Editorial Nerea, 2001.
Anàlisi de la trajectòria artística d'Andy Warhol.

o HONNEF, Klaus. Andy Warhol 1928-1987. Commerce into Art. Colònia: Benedikt Taschen Verlag, 1990.
Llibre sobre l'obra d'Andy Warhol.

o KOCH, Stephen. Andy Warhol Superstar. Barcelona: Anagrama, 1987.
El llibre explora el món warholià de freacks i superstars i la peculiar sexualtiat dels seus films.


o KOESTENBAUM, Wayne. Andy Warhol. Barcelona: Grup Editorial Random House Mondadori, 2002.

o WARHOL, Andy. Mi filosofía de A a B de B a A. Barcelona: Tusquets Editores, 1996.
Visió personal, irreverent, grotesca d'Andy Warhol sobre el món.