L'estructura com a forma

 
Unitat 3
 

 

 PROPOSTA DIDÀCTICA, ACTIVITATS i DOCUMENTS DE SUPORT

La tercera unitat aborda també qüestions de caràcter formal i constructiu, en aquest cas centrades en la noció d'estructura. L'estructura es tracta no només en el sentit d'estructura compositiva que determina la posició i relació dels elements d'un tot sinó de la idea d'estructura entesa com a esquelet. Esquelet que esdevé un element visible, constitutiu de l'aspecte extern de la mateixa obra o elements únic de la seva formalització. Tornem a treballar amb idees pròpies de la modernitat que aparegudes en l'arquitectura de finals del segle XIX són un dels elements característics de l'escultura i l'arquitectura d'avantguarda. El tema de l'estructura ens permet, en aquesta ocasió, treballar amb la construcció de volums a partir d'elements lineals. S'introdueix el concepte d'estructura i l'aplicació que ha tingut en l'àmbit de la creació tridimensional. Com a cas d'estudi es treballa més aprofundidament sobre la Tour Eiffel que permet entendre l'ús de les estructures de ferro vistes a partir del coneixement del context d'aparició i les implicacions, tècniques, socials, econòmiques i sobretot estètiques que expliquen aquesta construcció. A partir d'aquí es proposen treballs de construcció a partir d'estructures lineals: el primer de caràcter experimental i els segons on es demana una peça única de caràcter utilitari (una làmpada) o de caràcter escultòric (una estructura penjant).


ACTIVITAT 1
Explicació sobre el concepte d'estructura.

DOCUMENT 1.
L'estructura. Petita introducció al tema. Imatges exemplificatives d'obres.

ACTIVITAT 2
Treball d'experimentació d'estructures simples amb filferro.

DOCUMENT 2
. Proposta de realització d'estructures simples de filferro (explicació i exemples).

ACTIVITAT 3
Proposta de construcció d'una làmpada.

DOCUMENT 3
. Proposta de construcció d'una làmpada (explicació i exemples).

ACTIVITAT 4
Proposta de construcció d'una estructura penjant
. Realització posterior de dibuixos de les peces.

DOCUMENT 4.
Proposta de construcció d'una estructura penjant (explicació). Realització de dibuixos de la pròpia peça.

ACTIVITAT 5
Coneixement i discussió sobre l'obra de la TOUR EIFFEL.
DOCUMENT 5. Proposta
de treball d'un text sobre la construcció de la Tour Eiffel. Text: La Tour Eiffel.


BIBLIOGRAFIA I RECURSOS


 DOCUMENTSACTIVITAT 1
Explicació sobre el concepte d'estructura.

DOCUMENT 1

 
 L'ESTRUCTURA

L'estructura d'un objecte és la que ens determina la col·locació de les formes o dels elements que la constitueixen i les relacions que, entre aquests, s'estableix. Quan parlem d'estructura o de l'acció 'estructurar ens referim a l'organització d'una sèrie d'element que conformaran un tot. Aquest és un terme que no tan sols s'aplica a objectes sinó que s'utilitza per a analitzar o generar d'altres elements: des d'espais, organitzacions, grups de persones, fins a maneres de pensar i d'utilitzar una llengua. Veure la manera com un conjunt d'elements s'organitzen, llegir-los com si formessin una estructura és una manera de mirar de comprendre'ls i de donar-ne explicacions. Si ens referim a objectes l'estructura pot ser un element intern, fins i tot inexistent físicament però subjacent a allò visible. En d'altres casos l'estructura pot venir determinada per un esquelet que sosté un objecte (un edifici per exemple) i que en condiciona la forma externa. Aquest esquelet pot no ser visible i no tenir cap importància a l'hora d'observar l'obra ja que s'ha recobert d'altres elements que constitueixen l'aspecte extern d'aquesta. En d'altres casos però l'estructura, entesa com a esquelet, esdevé un element visible, constitutiu de l'aspecte extern de la mateixa obra. Fins i tot, l'esquelet pot ésser l'objecte, l'únic element que el conforma, despullant-se de tot altre afegitó o cobertura. Amb tot el que s'ha dit podem entendre que existeixen diferents tipus d'estructures, diferents maneres d'articular relacions entre elements: hi ha estructures que es determinen a partir de la repetició d'elements, d'altres que juguen amb la regularitat de la seva col·locació o amb el desordre, d'altres en les quals tots els elements depenen d'un, etc. Cada tipus d'estructuració pot donar lloc a diferents formes, però també a diferents significacions (no ens semblarà el mateix una construcció que hagi basat l'estructuració dels seus elements a partir d'una escrupulosa ordenació perfectament calculada que, una altra, que els hagi ordenat atzarosament sense tenir en compte criteris preestablerts). En aquest apartat ens limitarem a parlar de l'estructura com a esquelet visible capaç de generar formes i volums, treballant amb estructures generades a partir d'elements lineals.


 IMATGES

     

  

  

1. Mercat del Born, Barcelona. 2. G.Eiffel 3. Torre de Comunicacions, Moscu 4 i 5. Estructures.
6. Penjador model Penjadíssim, de Pepe Calvo per a B&T. 7. Revister de la firma Zack model Annex de Pino 4, alumini.
8 i 9. F.Candel. construcció de la Capilla Abierta, Lomas de Cuernavaca, Mèxic. 1958
10 i 11. F. Candel. Construcció de la Capilla de Ntra Sra de la Soledad, San José del Altillo, Mèxic. 1955

 
versió per imprimirACTIVITAT 2
Treball d'experimentació d'estructures simples amb filferro.

El primer treball que es proposa és un exercici d'experimentació. Es treballa amb elements lineals (amb filferro) per anar confegint diferents volums. Es demana que es treballi amb diferents procediments: enrotllant, tramant, traçant línies en diferents direccions,... A part també es demana que les diferents figures que es facin tinguin alguna característica formal: de columna o forma que creix verticalment, una altra que generi una estructura feta per repetició d'elements lineals, una altra que sigui una estructura que pengi, una altra que es desplaci d'un punt a un altre com si fos un pont. Les peces han de ser de mida reduïda. Seria interessant poder posar les peces en un lloc visible com si formessin un gran mostrari que permetrà treure idees per a l'activitat posterior. (Inici del treball a l'aula — continuació i acabament a casa) 1hora.

DOCUMENT 2

 
 ESTRUCTURES SIMPLES AMB FILFERRO

Primer de tot es generaran una sèrie de formes a partir d'un element lineal: el filferro. Aquest elements no té pròpiament volum però, segons l'entramat que amb ell anem teixint, segons la relació que establim entre diferents fragments de filferro, podrem generar un element volumètric. És un exercici d'experimentació per això es demana que feu un seguit de peces petites tot provant les formes que es poden obtenir tractant de diferent manera aquest material (enrotllant-lo, corbant-lo, tallant-lo en feixos, torçant-lo, col·locant trosso un al costat d'un altre, etc. Cada una de les proves que feu ha de seguir una de les següents pautes:

-Una de les peces ha de tenir forma de columna o d'element vertical.

-Una altra ha de ser construïda per repetició d'elements.

-La següent és una construcció completament lliure.

-La quarta ha de ser una estructura que pengi, que vagi suspesa del sostre com un mòbil o una làmpada.

-L'última ha de tenir la forma de pont. No ha de ser precisament un pont, però si que ha de ser un element que vagi d'un lloc a un l'altre traçant una trajectòria suspesa en l'aire.


Si es necessita una petita base es pot utilitzar fang o plastilina. Es pot emprar filferro de diferent gruixària. Cal fer servir unes alicates per a tallar-lo, torçar-lo o subjectar-lo.
 
versió per imprimirACTIVITAT 3
Proposta de construcció d'una làmpada.

Una de les propostes que es plantegen per a treballar amb la idea d'estructura és el disseny i posterior realització d'una làmpada feta a partir d'una estructura lineal de filferro o d'altra material. L'estructura ha de donar forma i ha de definir el volum del cos de la làmpada. Però també, ha de formar part de les seves característiques externes. S'ha d'intentar fugir de la idea més tradicional de làmpada per a buscar d'altres solucions experimentant amb la noció d'estructura. S'ha de pensar des de l'inici amb la part elèctrica de la làmpada. Les peces realitzades en l'ACTIVITAT 2 hauran permès experimentar amb les possibilitats del material i també tenir exemples de referència.
(Pensar el disseny i com s'executarà a casa — Realització a l'aula — Acabar la realització,
part elèctrica... a casa) — 4hores

DOCUMENT 3

 
 CONSTRUCCIÓ D'UNA LÀMPADA

A partir de la idea d'estructura dissenyarem i construirem una làmpada, la forma de la qual estarà generada per un entramat de filferro i paper especial translúcid, que cobrirà aquesta estructura i que permetrà que la llum es difongui.

L'estructura generada amb filferro, per tant, serà la que definirà el volum de la làmpada. Amb aquest treball interessa el resultat final, la làmpada, però la finalitat és experimentar amb la generació de formes tridimensional a partir de l'entramat de línies.


Els passos per a la seva realització són:

1. Tal com hem fet en l'exercici anterior comenceu a realitzar proves de mida reduïda amb filferro prim. Podeu fer un petit mostrari per després triar-ne una.

2. Escolliu una de les peces i perfeccioneu-la per a definir del tot el disseny de la làmpada. Cal que hi hagi un espai per posar-hi la bombeta. Aquesta no ha de tocar a les parets i ha de tenir espai per respirar. També heu de pensar com la làmpada anirà col·locada, si penjarà del sostre o anirà apoiada en una superfície o a la paret. Cal pensar si la construcció en filferro a mida gran és possible (eviteu formes que després no puguin ser construïdes en gran)

3. Amb filferro un xic més resistent realitzeu l'estructura de la làmpada a mida real. Podeu emprar filferro prim per a subjectar les diferents parts.

4. Cobrirem l'estructura amb paper tensat. Col·locarem el cable per penjar-la.

5. Instal·larem la part elèctrica (porta bombetes i bombeta, cable elèctric).

Nonna Targa, Marc Aymà, Adriana fontàs, Eduard Massana, Sara Buixeda, Raquel Serrà, Eulàlia Aldrich.

 
versió per imprimirACTIVITAT 4
Proposta de construcció d'una estructura penjant. Realització de dibuixos de les peces.

Com a treball alternatiu al proposat a l'ACTIVITAT 3 es pot realitzar una estructura destinada a anar penjada del sostre. Si l'ACTIVITAT 3 estava destinada a pensar el disseny d'un objecte d'ús, en aquest cas la proposta pot acostar-se més a la idea de mòbil o a la simple estructura ornamental. Es proposa treballar amb branques de vímet o d'altres elements lineals.
Realització de dibuixos de les peces.
Com a activitat posterior a la realització de les estructures, es demana que cada alumne faci cinc dibuixos de la seva peça. Aquests constitueixen una anàlisi de l'estructura construïda. No han de ser dibuixos mimètics sinó que cada un ha d'explicar quelcom de la peça, mitjançant els elements gràfics que cregui més convenients. Es limita l'execució dels dibuixos a blanc i negre. Aquest exercici obliga a tornar a mirar la peça i a analitzar-la.
(Pensar el disseny i com s'executarà a casa — Realització a l'aula
) — 4hores
Presentació i explicació sobre els dibuixos.

Després de la realtizació dels dibuixos cal que cada alumne els presenti davant de tot el grup. Ens ha d'explicar quins aspectes de la seva estructura li han interessat més, perquè i com és que ha intentat tractar-los en els dibuixos. Després cal que exposi com ha intentat mostrar aquest aspectes plàsticament sobre el paper i si les seves observacions de la peça han estat traduïdes satisfactòriament en el dibuix. També cal que remarqui si el fet d'haver de dibuixar la peça han fet que l'observés d'altres maneres o que tan sols analitzés més bé les idees que tenia quan la va construir. Aquesta activitat és de gran utilitat tant per l'alumne com pel professor. Al primer l'ajuda a explicar les seves intencions, a verbalitzar-les i fer-les comprensibles als altres. Al segon li ofereix informació sobre l'aprenentatge que ha fet l'alumne, ja que aquest exposa directametn allò que pensa sobre el que ha realitzat. És una activitat de gran ajuda per a l'avaluació. (Activitat d'aula) — 1hora

DOCUMENT 4

 
 CONSTRUCCIÓ D'UNA ESTRUCTURA PENJANT

Ara intentarem construir una estructura feta amb elements lineals que pugui penjar del sostre. Els materials escollits són les branques de vímet que podran ser unides amb cordill o filferro.

En aquest treball heu d'experimentar la manera de construir un entramat a partir d'elements lineals. Aquests es poden creuar entre ells, crear feixos, repartir-se al llarg d'un eix. També podeu generar primer un seguit de formes (cercles, triangles...) per després unir-los i conformar la peça final.


1- Feu alguns esbossos previs o petits prototips.

2- Penseu des del principi com construireu l'estructura per no tenir problemes un cop la tingueu començada.

3- Comenceu la peça, ajudant-vos de tisores (millor de jardineria), cúter, alicates… i unint les peces amb el cordill o el filferro.


El vímet s'ha de mantenir en remull perquè pugui ser tou si ens interessa torçar-lo o sec si el volem treballar en forma de palets rectes. Es pot utilitzar pelat o sense pelar. Si no es disposa de vímets es pot optar per palets de fusta o d'altre material semblant.

Un cop les peces realitzades s'haurien de poder penjar per a comentar-les.
Peça i dibuixos d'Ingrid Port

 Dibuixos de les peces

Com ja hem observat en l'exemple que teniu a la pàgina anterior, un cop les peces fetes farem un altre treball, consistent en dibuixar la peça que cadascú ha realitzat. Aquest és un exercici d'observació sobre les peces. El fet d'haver-les de dibuixar serveix per a analitzar-les, per treure'n noves suggerències, per pensar una mica més sobre el que hem fet. Els dibuixos no cal que siguin dibuixos mimètics, no es tracta tant de reproduir la vostra peça com d'intentar traduir sobre el paper aquells elements que us semblen importants i destacables d'ella. De fet és com si expliquéssiu la vostra peça a través dels dibuixos.

Podeu observar la peca des de diferents punts de vista, remarcar-ne només elements concrets o detalls, abstraure les formes. Fins i tot la podeu jugar amb el fons i l'espai del paper.

El nombre de dibuixos ha de ser cinc i tots han de tenir un estil semblant. El material és lliure tot i que només poden ser dibuixos monocroms.

Cal presentar els dibuixos dins d'una carpeta de cartolina o cartró.


Sònia Fontanella

 
versió per imprimirACTIVITAT 5
Coneixement i discussió sobre l'obra de la TOUR EIFFEL.

Les explicacions fetes sobre el concepte d'estructura (ACT1) han de permetre introduir una sèrie de referències històriques. Una d'elles és la del desenvolupament de les estructures vistes de ferro en arquitectura d'autors com Joseph Paxton, Ch.L.F Duret o Gustav Eiffel. En aquest activitat es proposa aprofundir en aquestes referències a través del coneixement i discussió de la Tour Eiffel. Es proposa la lectura d'un text prèvia explicació i la reflexió al voltant d'una sèrie de preguntes. A partir d'aquí es pot aprofundir en les idees que afecten a l'obra i en els elements que fan possible la seva aparició i amb ella la d'una tendència estètica. Metodològicament i conceptual, l'exemple d'Eiffel ha de servir als estudiants per a veure com podem relacionar una sèrie de condicionants de caràcter social, econòmic i científic a l'hora d'explicar les característiques d'una obra, en aquest cas d'una arquitectura. Les preguntes formulades permeten discutir posteriorment diferents qüestions que afecten a l'estructura de ferro comentada: la idea de les arquitectures com a objectes derivats de la indústria, que incorporen elements propis d'aquesta (la idea de muntatge, la idea d'engranatge, d'acció repetitiva i repetició d'elements...), com es passa d'una arquitectura feta de formes recobertes a una arquitectura d'estructura de ferro vista que abandona la massa per a esdevenir més efímera i lliure de formes, com l'estètica i l'ús mateix del ferro s'empara en unes idees on allò que és bell té més a veure amb la monumentalitat, la força i el poder de la tècnica, quines són les reaccions enfront aquesta estètica, etc. És evident que en la lectura del text i en el posterior treball escrit es demana un esforç als estudiants i que les nocions no enteses han de ser aclarides quan allò que hagin escrit es discuteixi a la classe.

DOCUMENT 5

 
 Preguntes sobre el text de La Tour Eiffel

El text que teniu a continuació, extret del llibre LEMOINE, Bertrand: Eiffel. Barcelona: Editorial Stylos, 1986, ens parla de la construcció de la Tour Eiffel a Paris. Llegiu-lo i, tenint en compte el seu contingut i allò explicat a classe contesteu les següents preguntes.


1. Busca informació sobre la figura de Gustav Eiffel i escriu-ne un petit resum.

2. Explica què representà, en el seu moment, la construcció de la Tour Eiffel.

3. Què pots destacar del context i del temps de la seva construcció?

4. Quines característiques formals pots destacar d'ella? Fes-ne una descripció.

5. Per què es possible tècnica i conceptualment que s'acabi construint un edifici com aquest?

6. Quina rebuda tingué en el seu temps aquest projecte i perquè creus que fou així?

7. Al segon paràgraf de la cinquena pàgina del text (allà on teniu la marca*), hi ha una cita de Gustav Eiffel on defensa la seva torre davant les crítiques de què aquesta fou objecte. Quina idea de bellesa creus que es desprèn d'aquest text, què considera bell Gustav Eiffel?

8. Al final del penúltim paràgraf del text, (marcat amb ** i subratllat) se'ns diu: 'El genio de Eiffel consiste en haber ofrecido un soporte al imaginario colectivo, singular por su escala excepcional pero reductible y reproductible al infinito'. Què creus que significa aquesta frase, què ens vol fer entendre l'autor?

9. La Tour Eiffel fou un emblema, en el seu temps, conjuntament amb d'altres arquitectures suposà un canvi en les idees, en l'estètica i en la manera d'entendre les construccions. Imaginar que l'arquitectura podia ésser concebuda a partir de l'estructura de ferro que la sustentava, fou un canvi important dins del pensament arquitectònic. Aquest canvi és possible degut a una sèrie de causes de caire social, econòmic, polític i cultural del moment.

Podries posar l'exemple d'alguna arquitectura actual que pugui tenir unes repercussions semblants a la Tour Eiffel o que sigui representativa dels nostres temps? Com la relacionaries amb el món actual per a explicar les seves característiques?


         


 Text: LA TOUR EIFFEL

Si la estatua de la Libertad y la cúpula del Observatorio de Niza ya constituyen dos proezas técnicas, la torre Eiffel marca la culminación de la carrera del gran constructor. El origen de la idea inicial de la Torre ha permanecido largo tiempo borroso ya que la gloria de la realización se centró en el único nombre de Eiffel. Eiffel desde luego no dejó de citar a todos sus "colaboradores" en esta extraordinaria empresa, pero no siempre lo hizo con la exactitud que hubiera sido de esperar. La construcción de la torre Eiffel se inscribe obviamente en el marco de la Exposición Universal de 1889. Esta manifestación, destinada a celebrar el centenario de la Revolución francesa, surgió en el contexto de crisis económica y de inestabilidad política de los años 1880. La idea de una nueva Exposición Universal aparece como un medio de relanzar la economía a través de grandes obras animadas por el Estado, proponiendo a la Nación un proyecto que movilice las energías y recree un consenso político, capaz de devolver a Francia su "rango" entre las grandes potencias. Algunos ya suenan con proponer un monumento que marcaría de forma espectacular la exposición. Para celebrar el Reform Bill votado en 1832 por el Parlamento, el inglés Trevithick, reputado experto en máquinas de vapor, había propuesto al ano siguiente construir una columna de fundición calada de mil pies (304,80 m) de altura, que midiera 30 m en la base y 3,60 en la cúspide.

James Bogardus, el especialista americano de los edificios de fundición, había imaginado superar el palacio de la Exposición de Nueva York en 1853 con una torre-observatorio de 90 m de altura. Sus compatriotas, los ingenieros Clarke y Reeves, proyectaron posteriormente la construcción de una torre de 1.000 pies para la Exposición Universal de 1876 en Filadelfia. Describían así su proyecto en 1874: "Queremos imitar a los primeros descendientes de Noé. La más antigua de las viejas naciones dio forma a los ladrillos e hizo mortero, levantando una torre conmemorativa de su existencia. Nosotros, la más joven de las modernas naciones, queremos levantar una torre, para celebrar el aniversario del primer siglo de nuestra vida nacional. Al lado de su prototipo Babel, nuestra graciosa columna de metal, que elevará su cumbre a 1.000 pies de altura, constituirá un asombroso contraste y pondrá de relieve los progresos de la ciencia y del arte a través del tiempo". El proyecto no era completamente idealista. Un cilindro de hierro de 9 metros de diámetro era sostenido por tirantes de fijación metálicos dispuestos en celosía, anclados en una base circular de 45 metros de diámetro era sostenido por tirantes de fijación metálicos dispuestos en celosía, anclados en una base circular de 45 metros de diámetro. Al carecer de créditos, este proyecto no pudo ser realizado pero fue publicado en Francia, particularmente en la revista La Nature.

Fue en mayo de 1884 cuando Nouguier y Koechlin, "hablando entre ellos de la Exposición Universal proyectada para 1889, se preguntaron qué podría hacerse para dar atractivo a esta exposición y tuvieron la idea de una torre muy alta". Koechlin hizo en su casa un cálculo aproximado y dibujó un croquis fechado el 6 de junio de 1884. Representaba un gran pilar constituido por cuatro vigas de celosía separadas en la base y unidas en el vértice, sujetas entre sí por vigas metálicas dispuestas a intervalos regulares. El proyecto de la torre Eiffel, al menos en sus líneas generales, ya había nacido. El viaducto de Garabit y el de Tardes estaban casi terminados, la estatua de la Libertad virtualmente acabada en París. Koechlin y Nouguier sometieron entonces el proyecto a la consideración de su jefe, "que declaró no tener intenciones de interesarse en ello, pero que sin embargo autorizó a sus ingenieros a proseguir el estudio". Estos incorporaron entonces a Sauvestres que era ya el arquitecto titular de la empresa desde hacia algunos anos. Éste da forma al proyecto, que hasta entonces no era más que un simple esquema: une los cuatro montantes y el primer piso por unos arcos monumentales, destinados a la vez a acrecentar la impresión de estabilidad que debe ofrecer el conjunto y a representar una eventual puerta de entrada de la Exposición; coloca en primer término una gran sala acristalada, bastante parecida a la del proyecto de puente para la Exposición de 1878; adorna cada cara del segundo piso con esculturas de celebridades, etc. Así "decorado", el proyecto es presentado a Bartholdi y figura en la exposición de las Artes decorativas celebrada en otoño en el Palacio de la Industria de los Campos Elíseos. Antes de ser expuesto, Eiffel es invitado a verlo y cambia completamente de actitud. Considera la idea tan interesante que se apresura a obtener una patente a los nombres de Eiffel, Koechlin y Nouguier el 18 de septiembre de 1884, "para una nueva disposición que permita construir pilares y pilones de una altura superior a los 300 (trescientos) metros". Los preparativos para la Exposición Universal no obstante van siguiendo su curso con la aparición el 8 de noviembre de 1884 de un informe del ministro de Comercio, Maurice Rouvier, favorable a la Exposición. Eiffel compra entonces a sus colaboradores "la propiedad exclusiva de la patente", incluso para el extranjero. Como contrapartida, se compromete "en el caso de obtener la construcción de una torre de gran altura basada en el actual proyecto (...) a reservar sobre el total de las cantidades que fueran a pagarle por las diversas partes de la construcción una prima de un uno por ciento" para cada uno. Se compromete asimismo a citar sus nombres. Cada uno recibirá así algo más de cincuenta mil francos sobre la base del presupuesto establecido en 1888. Eiffel retirara evidentemente mucho más de esta "invención", pero también habrá desplegado la energía, el savoír-faire, los medios y la mundología que probablemente sólo él podía reunir para llevar a buen puerto la culminación de la torre. El genio de Eiffel no consiste en haber inventado la torre: consiste en haberla realizado y haberle dado su nombre. Va a desplegar todo su talento de publicista para llevar a cabo lo que a partir de ahora es "su" idea. El periódico La France publica el 25 de diciembre un artículo orientado a demostrar la utilidad de la torre, lo que el mismo Eiffel se aplicará a subrayar también insistentemente. La elección del emplazamiento y el plan de financiación que implica una subscripción pública, están fijados para el 10 de marzo. El gabinete Ferry presenta la dimisión veinte días más tarde, el 30 de marzo de 1885. Ese mismo día, Eiffel presenta su proyecto a la Sociedad de Ingenieros Civiles. Ahora ya puede dar una descripción técnica precisa. Inspirado en los "altos pilares metálicos de los viaductos", el "principio nuevo" del proyecto consiste en suprimir las grandes vigas trianguladas de las caras verticales, disponiendo las pilas "de forma que todo el esfuerzo cortante debido al viento sea soportado por los montantes de las aristas (...). Las tangentes a los montantes trazadas en puntos situados a la misma altura convergen siempre en el punto por donde pasa la resultante de las acciones que ejerce el viento sobre la parte del pilar por encima de los dos puntos considerados".

Projecte de la torre-sol de Bourdais i les diferents etapes del projecte de la torre eiffel, amb l'esquema inicial de Koechlin, el dibujat novament per Suavestre i el projecte definitiu tal com es realitzà

En 1885 Eiffel ya lo tiene todo previsto: el peso, 6.500 toneladas (pesará 7.300 toneladas sin contar las construcciones anexas); el precio, 3.155.000 francos, lo que no es un precio elevado por kilo (la Torre costará finalmente casi dos veces y media este precio, incluidos los ascensores); el plazo, un ano (la Torre será construida en veintiséis meses). Pero esto es suficiente para dar credibilidad al proyecto, y de momento eso es lo que importa. También hay que eliminar al competidor Bourdais (que quería construir otra torre de piedra): Eiffel se dedica a demostrar que no es posible construir una torre de piedra de 300 metros. Tampoco ha olvidado dotar a la cúspide de un potente faro. Pero la Torre no es únicamente realizable. Servirá para experiencias científicas, de meteorología, de astronomía, de telegrafía óptica, como pueden testimoniar diferentes expertos a los que Eiffel ha consultado. El argumento final de Eiffel es patriótico: "La Torre puede parecer digna de personificar el arte del ingeniero moderno y el siglo de industria y de ciencia, cuyas vías han sido preparadas por la Revolución de 1789, a la que este monumento sería dedicado como testimonio del reconocimiento de Francia".

La Comisión (encargada de seleccionar el proyecto) se pronuncia el 12 de junio dando a Eiffel la posibilidad de construir su Torre, con la única reserva de estudiar mejor los ascensores. Eiffel cambiará pues de proveedor, reemplazando a Backmann por tres constructores: Roux-Combaluzier y Lepape, Otis, y Edoux (un compañero de promoción de la Escuela Central), cada uno encargado respectivamente de la comunicación de un piso con otro. Estos ascensores hidráulicos, cada uno concebido a partir de un modelo distinto costaron una parte importante del precio global de la Torre. Eiffel tuvo todavía que hacer frente a dos dificultades más. En primer lugar el Consejo municipal, que delibera el 22 de octubre y el 28 de diciembre sobre la Torre, todavía no ha acordado el emplazamiento. Después de dudar entre la colina de Chaillot y el Champ-de-Mars, se opta definitivamente por este último A pesar de ser menos prominente, este emplazamiento tenía la ventaja de simplificar los cimientos y sobre todo de dotar a la Exposición de una puerta monumental y por lo tanto de evitar la construcción de una entrada especial. De esta forma se podía adjudicar la subvención de 1.500.000 francos prevista para este efecto al constructor de la Torre. Estas disposiciones fueron objeto de un acuerdo firmado el 8 de enero de 1887 entre Lockroy, como representante del Estado, Poubelle, prefecto del Sena, como representante del Ayuntamiento de París, y Gustave Eiffel, que actuaba en su propio nombre y no en el de la empresa. Eiffel asumía así sobre sus propios hombros la responsabilidad de la construcción y de la explotación de la Torre, ya oficialmente bautizada Eiffel, a cambio de un usufructo de explotación de 20 anos a partir del 1 de enero de 1890, estableciéndose asimismo que la propiedad de la Torre pasaría del Ayuntamiento al Estado una vez finalizada la Exposición. Este contrato será renovado en 1910 para un período de 70 anos, antes de que el Ayuntamiento recupere en 1980 la explotación del edificio. Ahora Eiffel sólo tiene que encontrar el dinero necesario para la construcción.


Como el presupuesto de la Torre ascendía entonces a 6.500.000 francos, el 31 de diciembre de 1888 crea a este efecto una sociedad anónima con un capital de 5.100.000 francos, de los que la mitad son de su propiedad y el resto ha sido adquirido por un consorcio de tres bancos. Los gastos de la construcción van a superar notablemente el presupuesto inicial, pero los beneficios nada más finalizar la Exposición de 1889 permitirán reembolsar íntegramente el capital a los accionistas.

La otra dificultad a la que se ve enfrentado Eiffel, es la larvada oposición que suscita su torre entre la opinión pública. El 12 de junio de 1886, el día del resultado del concurso. La influyente revista de arquitectura La Construction Moderne, emanación de la Sociedad Central de los Arquitectos, ataca la torre Eiffel, optando por la defensa de Bourdais. La argumentación, que revela bastante mala fe, se apoya fundamentalmente en supuestos imponderables técnicos, relativos sobre todo a los ascensores "imposibles de instalar en esos pilares curvilíneos". Durante todo el ano 1886 irán apareciendo otros panfletos y todo tipo de artículos, entre los que se encuentran también numerosas opiniones favorables, cuando súbitamente salen a la luz pública las intrigas urdidas desde hace algunos meses por el establishment artístico. Las obras acaban de comenzar cuando aparece en Le Temps una "Protesta contra la Torre de G. Eiffel" dirigida a Alphand. La firman personajes importantes del mundo de las letras y de las artes: Charles Gounod, Guy de Maupassant, Alexandre Dumas hijo, François Coppée, Leconte de Lisle, Sully Prudhomme, William Bouguereau, E. Meissonier, Victorien Sardou y muchos otros cuyos nombres no han pasado las fronteras del siglo XIX. Los autores de este texto "protestan con todas sus fuerzas, con toda su indignación, en nombre del gusto francés ignorado, en nombre del arte y de la historia francesa amenazados, contra la erección. En pleno centro de nuestra capital, de la inútil y monstruosa torre Eiffel, que la malignidad pública, a menudo cargada de sentido común y de espíritu de justicia, ya ha bautizado con el nombre de "torre de Babel"32. Siguen calificaciones como "las barrocas, las mercantiles fantasías de un constructor de máquinas", "una torre vertiginosamente ridícula", "una gigantesca y negra chimenea de fábrica", "como una mancha de tinta, la sombra odiosa y la odiosa columna de chapa fijada con pernos"... Las frases que citamos a continuación son las perlas de la flamante colección de injurias que va a suscitar la Torre: "esta farola verdaderamente trágica" (Léon Bloy): "este esqueleto de atalaya" (Verlaine); "El mástil de hierro de los duros aparejos" (F. Coppée); "el odioso pilón de rejas. Reja infundibuliforme, horrible pajarera, gloria del alambre y de la chapa, flecha de Nótre-Dame de la Brocante, tubo de fábrica en construcción, etc." (J. K. Huysmans).


Un consejero de París, vecino del Champ-de-Mars, llegará al extremo de intentar procesar a Eiffel, aduciendo el peligro que la construcción de la Torre supondría para las casas circunstantes. Para evitar el largo proceso que habría interrumpido las obras, Eiffel asume personalmente todos los riesgos y se declara dispuesto a indemnizar a los vecinos en caso de accidente. Si la Torre levantaba tan fuertes oposiciones no era sólo por ser de hierro. Huysmans por ejemplo, que era uno de sus más feroces detractores, no escatimaba elogios a la concepción arquitectónica moderna propiciada por el metal: "Ahí están los monumentos; los arquitectos y los ingenieros que han construido la estación del Norte, les Halles, el mercado de ganado de La Villette y el nuevo hipódromo, han creado un arte nuevo, tan elevado como el antiguo, un arte contemporáneo de pies a cabeza, suprimiendo prácticamente la madera, los materiales brutos proporcionados por la tierra, y recogiendo de las fabricas y de los altos hornos el poder y la libertad de sus fundiciones". En realidad, el carácter industrial claramente afirmado de los edificios de la Exposición de 1889 resquebrajaba ya el frágil consenso surgido inmediatamente después de la precedente Exposición. "Hacia 1878, se creyó encontrar la salvación en la arquitectura de hierro: las aspiraciones verticales, el predominio de los vacíos sobre los llenos y la ligereza de la estructura visible hicieron confiar en que nacería un estilo donde resucitaría lo esencial del genio gótico, rejuvenecido por un espíritu y materiales nuevos. Cuando los ingenieros levantaron la Galería de las máquinas y la torre Eiffel, se dejó de confiar en el arte del hierro. Demasiado pronto tal vez".

A la protesta de los artistas, Lockroy respondió con una carta abierta dirigida a Alphand, prodigio de ironía, que termina así: "Lo que les ruego que hagan, es que acepten la protesta y que la guarden. Deberá figurar en las vitrinas de la Exposición. Una prosa tan hermosa y tan noble suscrita por nombres conocidos en el mundo entero no podrá dejar de atraer a las multitudes y, tal vez, de asombrarlas". Lockroy ciertamente tenia dotes de escritor, como atestiguan sus memorias, pero quizá se hizo ayudar por Georges Moineaux, entonces redactor en el Ayuntamiento, conocido más tarde bajo el nombre de Courteline, o bien por León Daudet, hijo de Alphonse, entonces estudiante de medicina y amigo íntimo de Lockroy. Eiffel por su parte también responde a la protesta en una entrevista concedida a Paul Bourde de Le Temps, que resume perfectamente su doctrina artística. Replica punto por punto en su estilo habitual, claro e incisivo. *(pregunta 7)Sobre la estética: "Creo, por mi parte, que la Torre tendrá su propia belleza. Por el hecho de ser ingenieros, ¿se cree acaso que la belleza no nos preocupa en nuestras construcciones y que al mismo tiempo que las hacemos sólidas y duraderas, no nos esforzamos en hacerlas elegantes? ¿Es que las verdaderas funciones de la fuerza no se corresponden siempre con los acondicionamientos secretos de la armonía? (...) ¿Y qué acondicionamientos he tenido, en primer lugar, que tener en cuenta en la Torre? La resistencia al viento. ¡Pues bien! Sostengo que las curvas de las cuatro aristas del monumento, tal como el cálculo las ha determinado (...) darán una gran impresión de fuerza y de belleza; ya que traducirán ante la mirada la osadía de la concepción en su conjunto. Al igual que los numerosos vacíos existentes en los propios elementos de la construcción acusarán fuertemente la constante preocupación de no exponer inútilmente a las violencias de los huracanes, superficies peligrosas para la estabilidad del edificio. Existe por otra parte en lo colosal, una atracción, un encanto propio, a los que no pueden aplicarse las teorías de arte habituales". Si compara implícitamente la Torre con las Pirámides, que no son más, "al fin y al cabo. Que montículos artificiales", es para hacer resaltar el carácter trivial y a la vez excepcional del monumento, que no pretende situarse al mismo nivel que las creaciones artísticas de la época, de las que Eiffel por otra parte era un firme partidario. Sus casas. Sus muebles, sus cuadros, la decoración de su vida doméstica revelan en efecto a un burgués perfectamente integrado en la cultura dominante de su siglo. Para Eiffel, la estética de la Torre no es de vanguardia, simplemente no está donde quieren buscarla. Es a la vez puramente racional, abstracta. Emanación de las leyes de la ciencia, y moral, "símbolo de fuerza y de dificultades vencidas". Lo único que Eiffel no previó, es que esta materialización de una concepción del espíritu iba a convertirse en el emblema mundialmente célebre de una ciudad como París. Tan generosamente dotada de monumentos. **El genio de Eiffel consiste en haber ofrecido un soporte a lo imaginario colectivo. Singular por su escala excepcional pero reducible y reproducible al infinito.

La construcción de la Torre se llevó a cabo en 26 meses sin mayores problemas, salvo una huelga de una semana a finales de 1888, que Eiffel supo desarmar con las mínimas concesiones, y el accidente mortal de un obrero, donde Eiffel indemnizó discretamente a la viuda. El montaje fue en sí mismo una maravilla de precisión, como coinciden en reconocer todos los cronistas de la época. Para los parisinos debía ser un espectáculo extraordinario ver progresar, día a día. Aquel inmenso andamiaje metálico. Los cimientos, realizados al lado del Sena mediante cajones de aire comprimido a causa de la capa freática, estaban terminados en junio de 1887. El montaje de los pilares comenzaba el 1 de julio. Todas las piezas diseñadas con una exactitud de décimas de milímetro llegaban ya preparadas por la fábrica de Levallois-Perret. Si presentaban el menor defecto, eran inmediatamente devueltas a la fábrica y jamás retocadas al pie de la obra. Las 12.000 piezas de la Torre exigieron por tanto 700 diseños de ingenieros, 3.000 diseños de taller de 1 x 0,80 m que tuvieron ocupados a 40 dibujantes y calculadores durante dos anos. Ciento cuarenta obreros trabajaban en la fábrica, donde se colocaron con ayuda de un utillaje especial las dos terceras partes de los 2.500.000 roblones que incluye la Torre. En la obra había entre 150 y 300 obreros, perfectamente adiestrados por un equipo de veteranos de los grandes viaductos metálicos dirigido por Compagnon. La construcción de los pilares primero se llevó a cabo con ayuda de grúas muy sencillas que colocaban las piezas metálicas, ensambladas por tachas provisionales, luego por pernos y finalmente por roblones. Luego hubo que apuntalar las barras con doce andamios de madera de treinta metros de altura, donde unas grúas móviles colocadas en el interior de los pilares subían las piezas. Nuevos andamios de 45 metros fueron necesarios para sostener las grandes vigas del primer piso. Eiffel pretendía alzar dos de los pilares sobre gatos hidráulicos, con objeto de poder levantarlos ligeramente y compensar así la holgura que podría resultar de la unión de los cuatro pilares y del primer piso. Tras la colocación, los gatos fueron bloqueados. Para controlar el desmonte de los andamios, se habían interpuesto, entre éstos y los elementos metálicos ligeramente alzados por encima de su posición normal, unas cajas de arena que podían vaciarse progresivamente, hasta que los agujeros de los remaches de las piezas coincidían exactamente. Era efectivamente la parte más delicada del montaje, donde apenas unos centímetros de error podían bastar para comprometer la realización. Esta operación crucial fue realizada el 7 de diciembre de 1887. Eiffel sabia desde este instante que podría proseguir hasta el final.

 
versió per imprimir


 

RECURSOS I BIBLIOGRAFIA

 Referències generals sobre el concepte d'estructura

o LLORENTE, Marta. 'Canvis de producció a l'edat de la indústria' dins del capítol dedicat a 'La tècnica' del llibre: SOLÀ-MORALES, I/LLORENTE, M./MONTANER,J.M./RAMON, A./OLIVERAS,J. Introducció a l'arquitectura. conceptes fonamentals. Barcelona: Edicionas UPC, 2000. p.43-48.
Fragment de text que explica de manera resumida el paper que té la tècnica en l'aparició de les arquitectures fetes d'estructures de ferro. Sobre Eiffel

o LEMOINE, Bertrand: Eiffel. Barcelona: Editorial Stylos, 1986

o
Gustave Alexandre Eiffel. editor: Paco Asensio (ed.), Llorenç Bonet (coord.), Roger Casas (fotografies). Barcelona: Loft Publications, 2003. Madrid: H. KliczkowskiBarcelona, 2003.

o LEMOINE, Bertrand. Gustave Eiffel. Barcelona: Stylos, 1986.


 Sobre d'altres referències escultòriques i arquitectòniques

o JODIDIO, Philip. Santiago Calatrava. Köln: Taschen, 1998.
Llibre amb comentaris en anglès, francès i alemany de diferents projectes de l'arquitecte.

o El Constructivismo ruso / Christina Lodder. Madrid : Alianza, cop. 1988

o MIKKOLA, Kirmo. Forma y estructura: el constructivismo en el arte moderno, en la arquitectura y en las artes aplicadas finlandesas ; [Kirmo Mikkola] ... [et al.] Madrit: Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 1980.
Catàleg de l'exposició celebrada a Madrid del 18 de setembrea al 16 de novembre de 1980

.