La disposició en l'espai

Unitat 6

 

 PROPOSTA DIDÀCTICA, ACTIVITATS i DOCUMENTS DE SUPORT

En aquesta unitat no es tractarà aspectes relatius al disseny d'interiors o a l'arquitectura. Gran part dels continguts es centraran només en l'escultura pública. S'entén que a fonamenta de Disseny es poden ja treballar aspectes de disseny d'espais. Per tant aquí s'obté només per a veure com des de l'art s'ha intervingut i s'ha aprofitat l'espai per a instal·lar-hi elements, fent que aquest formés part de la mateixa obra. Tampoc s'aborden elements relatius a les instal·lacions, ja tractats a Tècniques d'Expressió Graficoplàstica, s'entén doncs que centrem la unitat en els significats, elements, estratègies que fan que des de l'escultura s'intervingui i es disposin elements en l'espai públic. Primer de tot es planteja fer una explicació genèrica sobre allò que implica col·locar o ordenar elements en un espai. Seguidament s'entra directament en la presència de l'escultura en l'espai públic. Aquí s'intenta veure com, progressivament l'escultura ha anat incorporant l'espai i de quines maneres aquesta la utilitzat o hi ha intervingut. S'entén que aquestes qüestions es poden enllaçar amb la unitat 5 que tot hi estar dedicada a l'espai, es treballa amb un artista, Charles Simonds, que fa intervencions en l'espai urbà. Es proposa als alumnes que busquin exemples d'intervencions en l'espai urbà i també es treballa més aprofundidament dos artistes Claes Oldenburg i Hans Haacke. Al final es planteja l'elaboració d'un projecte d'intervenció en un espai. També s'afegeix un document sobre Land Art per si no tan sols es vol centrar la unitat en les intervencions urbanes sinó també es vol parlar de les intervencions en l'espai natural.


ACTIVITAT 1
Explicació sobre la disposició i ordenació d'elements en un espai.

DOCUMENT 1. La disposició en l'espai (petita introducció al tema).

ACTIVITAT 2
Explicació sobre l'escultura en l'espai públic. Lectura de text i discussió sobre diferents obres.

DOCUMENT 2. L'escultura i l'espai urbà (text explicatiu). Exemples d'escultura pública (imatges de les obres).
Lectura d'article sobre l'art contemporani en l'espai urbà.

ACTIVITAT 3
Recerca, anàlisi i discussió sobre l'obra de Claes OLDENBURG i Hans HAACKE.
DOCUMENT 3. L'obra de Claes OLDENBURG. (Text i exemples d'obres)

ACTIVITAT 4
Recerca, comentari i presentació d'alguna intervenció en l'espai públic.
DOCUMENT 4. Proposta de recerca d'informació i comentari d'alguna intervenció en l'espai.


ACTIVITAT 5
Realització d'un projecte d'intervenció en un espai.
DOCUMENT 5. Realització d'un projecte d'intervenció en un espai.

ACTIVITAT 6
Presentació i discussió dels projectes. Autocrítica del projecte.

DOCUMENT 6. Realització d'un projecte d'intervenció en un espai.
Elements per a l'autocrítica

ACTIVITAT 7
Altres documents de suport: Intervencions en l'espai natural: el Land Art.

DOCUMENT 7. El Land Art. Exemples d'obres i text.


BIBLIOGRAFIA I RECURSOS


 DOCUMENTSACTIVITAT 1
Explicació sobre la disposició i ordenació d'elements en un espai.

En la primera activitat es proposa fer una explicació genèrica sobre la idea de disposar i ordenar elements en un espai. L'explicació més genèrica s'hauria de decantar cap a l'escultura i la incorporació que aquesta fa de l'espai. Es poden donar referències concretes per a veure com determinats elements que són ubicats en un espai en varien la seva percepció, la seva circulació, la seva significació. Aquesta primera explicació serveix per a enllaçar les qüestions relatives a les intervencions en l'espai públic que es treballaran a l'ACTIVITAT 2. (Activitat conjunta a l'aula) — 20'.

DOCUMENT 1

 
 LA DISPOSICIÓ EN L'ESPAI

En l'apartat dedicat a Charles Simonds hem començat a veure com les obres escultòriques, a part de tenir importància com a elements per elles mateixes, adopten el seu sentit perquè es troben i conviuen en un espai. En el cas de Simonds aquests espai és la ciutat. L'art escultòric, al llarg de la seva història ha passat per diferents fases, en les quals l'objecte escultòric ha tingut més o menys dependència de l'espai. Gran part de les escultures de l'antiga Grècia o de l'edat mitjana tenien sentit precisament per trobar-se instal·lades dins d'un espai arquitectònic concret o ésser-hi completament adossades convivint perfectament amb les formes arquitectòniques. En part, l'escultura va anar perdent aquest valor, convertint-se progressivament en un objecte disposat sobre un pedestal, completament autònom de l'entorn circumdant. Al llarg del segle XX, sobretot durant la segona meitat, aquesta idea s'ha anat recuperant: l'escultura ha anat considerant l'espai com un element més amb el qual treballar. Per un costat ha integrat la idea de buit en les obres escultòriques, valorant de la mateixa manera les parts sòlides de les parts on hi ha absència de material. Per l'altre costat, ha considerat l'espai com un lloc de treball, com un lloc on instal·lar element, on fer-hi intervencions. Només cal parlar de les instal·lacions, de l'escultura pública o del Land Art per constatar-ho. Així s'han anat afinant les possibilitats de jugar amb l'espai, d'observar-lo, de treballar amb les seves significacions. Aquestes qüestions no han afectat només l'escultura, sinó també el disseny, l'arquitectura, les arts dramàtiques i l'urbanisme.

 
versió per imprimirACTIVITAT 2
Explicació sobre l'escultura en l'espai públic. Lectura de text i discussió sobre diferents obres.

Directament relacionada amb l'explicació de l'ACT1 en aquesta es proposa aprofundir en el paper de l'escultura en l'espai públic. Es proposa la lectura d'un text a partir del qual es poden anar extraient elements que haurien d'ésser més explicats i sobre els quals es pot discutir amb els alumnes. L'explicació i allò que diu el text es pot anar relacionant amb les imatges que tenim sobre diferents obres, de les quals s'hauria de donar referències. Aquestes obres també poden ser comparades per a veure en cada cas què proposen i quines són les seves diferències. Després de l'explicació es proposa que cada alumne individualment llegeixi un article sobre el mateix tema i que faci un text on exposi les seves opinions sobre l'art en l'espai públic. Posteriorment es poden llegir alguns textos a la classe i discutir les seves opinions conjuntament. Més enllà del coneixement que puguin adquirir els alumnes sobre art en l'espai públic, aquesta activitat també ha de propiciar que els alumnes es facin una sèrie de plantejament que els condueixin a una observació i una reflexió més detallada de l'entorn i de la idea d'espai. Aquesta reflexió es veurà ampliada en les UNITATS 7 i 8 dedicades a la creació i anàlisis d'espais. (Activitat conjunta a l'aula, lectura i discussió del text i de les imatges) — 1hora. (Lectura d'article i realització e text a casa — posterior discussió conjunta a l'aula) — 30'

DOCUMENT 2

 
 L'ESCULTURA I L'ESPAI URBÀ


L'escultura ha anat adquirint una presència diferenciada en l'espai públic segons com aquest ha estat considerat, segons com ha anat evolucionant l'estructura de les ciutats i també com, l'art, ha anat variant la seva posició i el seu paper en el si de la societat. En aquest escrit es vol explicar breument el paper que l'art té actualment en l'espai públic de les nostres ciutats, establint inicialment comparacions amb la funció tradicional que s'atorgava a l'escultura en l'espai públic.

L'escultura en l'espai urbà
La ciutat tradicional, tal com es van concebre les grans capitals del segle XIX, s'organitzava amb uns criteris urbanístics tancats, a partir d'una clara distinció entre el centre i la perifèria i entre l'espai públic i el privat. L'ordre de la ciutat era pautat des del poder, per exercir un control sobre el territori. La funció de l'escultura en aquests espais era la d'embellir determinades localitzacions per la importància i significació que aquestes tenien. Aquest embelliment es realitzava a través de l'escultura monumental. A part de l'embelliment i de dotar als espais d'una certa solemnitat, aquesta escultura monumental servia per a recordar el lloc que ocupava el poder, per atorgar importància i magnificència a les figures que l'ostentaven. L'escultura monumental de la què parlem, sol ser una escultura mimètica o idealitzant, col·locada damunt d'un pedestal per subratllar-ne la importància i per procurar-li un espai privilegiat per sobre la mirada de la gent. Aquestes figures són tancades i no es relacionen directament amb l'espai, altrament l'ornamenten. Són un element col·locat en l'espai o, podríem fins i tot dir, imposat. Aquests tipus d'escultures tenen normalment una poderosa presència física que els permet assenyalar i fixar un lloc. El seu caràcter és de permanència com si haguessin de romandre allà per sempre, immutables.

Diferents qüestions fan que la ciutat contemporània vagi abandonant aquest registre i provoquen que s'estableixi una dinàmica molt diferent entre l'escultura (o les intervencions artístiques) i l'espai públic de la ciutat. La reconsideració d'aquest últim com un espai important de les ciutat; l'increment de les zones de serveis, comercials, d'oci i de circulació; la barreja de gent molt diferent en un mateix espai; l'ús particular que cadascú en fa i les significacions que li atorga; la mutabilitat, els canvis constant i el trànsit de molts espais, són elements que han propiciat un nou panorama per a les intervencions artístiques. Tot i que encara es continua operant amb una utilització convencional de l'art escultòric (sota paràmetres decimonònics, aixecant monuments sobre pedestals), l'art contemporani, a l'hora d'intervenir en la ciutat, ha anat per d'altres camins intentant expressar i assumir totes aquestes modificacions, exercint una funció efectiva i en molts de casos crítica del lloc on s'ubicava, tenint en compte les característiques del mateix espai, allò que hi succeeix o el paper dels transeünts, adoptant, en molts casos, un caràcter d'efímer o provisional. Un dels elements que caracteritza l'escultura contemporània és la pèrdua de la seva funció representativa i commemorativa pròpia del monument tradicional, ja no es pretén traslladar una obra a l'espai públic sinó fer una obra en i per a l'espai públic. En molts casos el que fa l'art públic contemporani és actuar com a antimonument, tot i poder tenir una funció recordatòria, no persegueix romandre, no s'estableix només en el passat sinó en el present. No vol dir això que s'oblidin del passat sinó que el relacionin amb el present i que no el tractin de forma heroitzant.

Tots aquests canvis, tant els produïts en l'estructura de les ciutats com en la presència de l'art en el seu si, s'entronquen directament amb la vitalitat de l'esfera pública, amb la pràctica que tot ciutadà pot exercir a l'hora de saber, parlar, discutir o opinar sobre allò que succeeix en el seu entorn. Les paraules de Krystof Wodiczko parlen prou clarament sobre aquest fet: 'la democràcia, igual que la llibertat, és una pràctica, no quelcom que ens és donat per endavant. La democràcia s'entén com una obligació de practicar la comunicació en l'espai públic (prendre la paraula). Per a mi, l'art, com a veu i missatge, és una part important de la pràctica de la democràcia en l'espai públic. Entès d'aquesta manera, l'art crític i actiu ajuda a mantenir viva la democràcia.'

Les intervencions en l'espai públic poden tenir intencions diferents: moltes adquireixen un caràcter polític, critiquen d'una manera o d'altra quelcom que fa referència al mateix espai. D'altres, amb alternatives al monument tradicional, commemoren o recorden el passat. D'altres ajuden a modelar la forma d'un l'espai, a configurar-lo o a donar-li entitat, sobretot en zones indeterminades o que han de ser reurbanitzades. En aquest cas les intervencions solen experimentar amb l'espai per corregir o dinamitzar l'escenari urbà. En d'altres casos les formes d'actuació en l'espai urbà de l'art contemporani, tenen un caràcter efímer, són actuacions puntuals que no persegueixen cap mena de permanència.

Aquest escrit, amb idees ampliades i transformades pren part del seu contingut del text de Martí Peran, Senyals públics. Espai de la contemporaneïtat.


 Obres

1,2. Joan Brossa. A majúscula al Velòdrom d'Horta. Barcelona, 1992.
3. Nancy Holt. Dark Star Park. Entre Washington DC i Rosslyn, 1978-84.
4. Claes Oldenburg. Mistos. Barcelona, 1992.
5. Christine O'Loughlin. Displaced Grass. Parc de l'Ajuntament de Montrouge, 1984.
6. Hans Haacke, Die Freiheit wird jetzt einfach gesponsert. Berlin, 1990.
7. Juan Muñoz, Barcelona, 1992.
8. Peter Eisenman, Maqueta del Monument a l'holocaust Jueu, Berlín, 1997.
9. G. Segal, Monument a l'alliberació Gai. Nova York, 1980.
10. Rebeca Horn, .Barcelona, 1992.

 

 
 
 Fragment d'article sobre el II Simposi Internacional sobre el Futur y la Funció de l'Art Contemporani en l'Espai Urbà.


Després de tot allò explicat i de la lectura d'aquest text fes un escrit on exposis les teves opinions sobre l'art en l'espai públic. Pots explicar les teves valoracions sobre la seva funció i la seva necessitat. Pots argumentar si creus que les obres haurien de tenir un determinat perfil o com creus que els artistes haurien de treballar amb l'espai, considerar-lo i finalment ubicar-hi les obres...


Los expertos alertan de la falta de control y la saturación del arte en los espacios urbanos
Debate en Barcelona sobre el papel de las obras contemporáneas en las ciudades

Los profesionales de la arquitectura, la escultura y la historia del arte invitados al II Simposio Internacional sobre el Futuro y la Función del Arte Contemporáneo en el Espacio Urbano, que se ha celebrado durante los tres últimos días en diferentes puntos de Barcelona y San Boi de Llobregat, alertan de un posible efecto perverso provocado por la reciente proliferación descontrolada de este tipo de intervenciones. Los encuentros se clausuraron ayer en el auditorio del FAD con una mesa redonda titulada La instalación artística y la ciudad.

La ciudad de Barcelona es un referente internacional en lo que respecta al diálogo entre espacio urbano y arte contemporáneo por las intervenciones que se desarrollaron tras su designación como sede olímpica. Aprovechando esta cuestionable realidad, el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona, el Colegio de Arquitectos y el Instituto de Cultura, ha organizado el segundo encuentro para debatir la función y el futuro del arte contemporáneo en la construcción de los espacios urbanos.
Los profesionales alertaron del riesgo de que la masiva presencia en las calles de un arte puramente decorativo puede llevar a la incomprensión o el rechazo de la sociedad a al que va dirigido. Algunos teóricos de la materia, como el español Ventura Valcarce, mostraron su preocupación por la aparente incomunicación manifiesta entre la mayoría de las instalaciones artísticas urbanas y el espacio físico y social con el que conviven.
Para evitar este peligro enfrentamiento se apuesta por crear equipos interdisciplinarios -compuestos por arquitectos, artistas y representantes de las instituciones- que diseñen un espacio urbano en el que las manifestaciones artísticas surjan naturalmente y no como una aportación posterior. Se aboga también por un mayor control de la calidad de las obras y de su función social, superando así los criterios políticos que actualmente rigen en la instalación del arte público. El escultor portugués Pedro Cabrita Reis definió esta línea de trabajo definiendo la instalación ideal como 'aquella cuya presencia no se nota, pero sí la ausencia'.

Colaboración ciudadana
Se impone un arte útil y humilde, que se identifique con el entorno y nazca de la colaboración y del diálogo, no sólo entre los diversos especialistas contratados para diseñar un espacio, sino también de la incorporación al proyecto de la sociedad sobre la que repercutirá, en este sentido, la reputada teórica griega Efi Strousa habla de una nuevo artista contemporáneo comprometido en acercar su trabajo a la calle, en romper los límites físicos existentes entre el ciudadano y el arte.

Javier Calvo Fernández. EL PAÍS, domingo 18 de noviembre de 2001


 
versió per imprimirACTIVITAT 3
Anàlisi i discussió sobre l'obra de Claes OLDENBURG.

Per a reforçar més l'ACT2 és pot treballar més concretament alguns artistes a través dels quals es pugui reflexionar sobre els conceptes exposats sobre l'art en l'espai públic. Aquí es planteja treballar amb dos artistes que treballen des de paràmetres estètics bastant allunyats: Claes OLDENBURG i Hans HAACKE. L'activitat està plantejada des de la recerca que els alumnes a partir d'una sèrie de pistes fan sobre l'obra d'aquests dos artistes. les pistes condueixen els alumnes a treballar aspectes concrets de les respectives obres. (Exposició del treball i presentació dels artistes a l'aula) 10' — (Treball posterior a casa) — (Discussió conjunta sobre la recerca realitzada a l'aula) 1hora com a molt.

DOCUMENT 3

 
 L'OBRA DE CLAES OLDENBURG

 
versió per imprimirACTIVITAT 4
Recerca, comentari i presentació d'alguna intervenció en l'espai públic.

Com a petit treball de recerca d'informació complementari o optatiu a l'ACT3 es proposa ampliar els exemples aportats sobre intervencions en l'espai públic fent que cada alumne busqui informació sobre un artista que s'hagi dedicat a les intervencions urbanes. d'aquests cal triar una obra i fer-ne una sèrie d'explicacions. Després cada alumne s'ha de preparar una intervenció oral per a explicar l'obra triada i donar-nos-en referències així com valoracions pròpies.

DOCUMENT 4

 
 RECERCA D'INTERVENCIONS EN L'ESPAI

Busca documentació i informació sobre algun o alguna autora que hagi treballat fent intervencions en algun espai. Ordena correctament la informació indicant-ne les fonts i llegeix-la amb atenció per tenir més referències de l'artista i les seves obres. Tria una obra en concret i fes-ne un comentari que ha de contenir els següents aspectes:


-Explicació de com és l'obra

-Explicació de la ubicació

-Senyalar-ne les seves característiques

-Senyalar quina relació estableix amb l'espai on s'ubica

-Veure si es poden relacionar aspectes de la informació buscada sobre l'autor amb l'obra

-Fer una explicació personal d'allò que et sembla l'obra, dels aspectes que t'interessin, de les idees que et suscita…

Cal presentar la documentació i el comentari.


Us heu de preparar una petita explicació sobre la vostra recerca per explicar-ho a la classe. Podeu fer-vos un petit esquema del que vulgueu dir.

 
versió per imprimirACTIVITAT 5
Realització d'un projecte d'intervenció en un espai.

Finalment es demana als alumnes que facin un projecte que hauria d'anar ubicat en algun espai exterior de l'institut o l'escola. No es tracta de realitzar la proposta sinó de projectar-la i mostrar-la gràficament utilitzant tots els mitjans necessaris (fotografies, el fotomuntatges, dibuixos, collages o sistemes infogràfics) i argumentar-la de manera escrita. La proposta va encaminada a fer una anàlisi i una plantejament sobre l'espai que s'ha triat i després idear la proposta d'intervenció que serà de caràcter totalment lliure. Aquest és un treball que e es pot fer individual o en grup.

DOCUMENT 5

 
 PROJECTE D'INTERVENCIÓ EN UN ESPAI


El treball consisteix en fer una proposta d'intervenció escultòrica al jardí de l'institut o l'escola o en un altre espai exterior a aquesta. No es tracta d'executar la proposta sinó de projectar-la mitjançant sistemes gràfics: utilitzant la fotografia, el fotomuntatge, el dibuix, el collage o sistemes infogràfics.

La proposta és completament lliure. Tan sols heu de tenir en compte les característiques físiques de l'espai, l'ús que se'n fa, el valor que les diferents parts d'aquests han anat adquirint o adquireixen cada any. Es pot reservar una hora del pati perquè observeu detingudament el recinte i la gent que hi circula.

El punt de vista des del que plantegeu la intervenció també depèn de vosaltres: pot adoptar un caire més crític, pot ser una intervenció més poètica, pot tractar-se d'un joc, pot modificar l'espai o generar-hi un altre 'lloc', pot variar-ne la percepció i els recorreguts de la gent, pot tenir una funció pràctica, pot senzillament plantejar un joc de formes, pot tractar-se d'una intervenció fixa o temporal, etc.

Evidentment la proposta hauria de ser viable, no s'hi val pensar coses irrealitzables, les heu de veure clares i possibles.

Com s'ha de presentar

La proposta s'ha de presentar en format paper i hi ha d'haver les següents indicacions ordenades com vulgueu vosaltres:

1. Explicació escrita sobre la proposta.

2. Explicació sobre la localització i la relació amb l'entorn.

3. Dibuixos (diferents punts de vista, planta i alçat) de l'element que s'integrarà al pati.

4. Especificacions sobre el material o d'altres qüestions tècniques.

5. Dibuixos que mostrin el resultat final de la intervenció.

 
versió per imprimirACTIVITAT 6
Presentació i discussió dels projectes. Autocrítica del projecte.

Un cop els projectes presentats es proposa discutir-los. Aquesta discussió implica una primera part que es farà en grup i que implica exposar i analitzar cada proposta i també intentar veure'n els aspectes positius i negatius i també les diferències. I una segona fase on cada alumne, individualment, fa una autocrítica del projecte que ha fet amb el seu grup. Aquesta és una activitat doble d'avaluació, estructurada primer en forma de discussió conjunta i després de reflexió i valoració personal.

DOCUMENT 6

 
 Discussió dels projectes i AUTOCRÍTICA

Un cop els projectes acabats i presentats heu de discutir les propostes amb tot el grup.

Seria interessant observar les diferents tipologies de propostes i classificar-les segons allò que plantegin. Vosaltres mateixos podeu establir els paràmetres de classificació. Per posar un exemples podeu establir criteris segons la finalitat de la intervenció, segons la manera com es relacionin amb l'espai, segons la posició de l'espectador respecte a elles, segons les seves característiques formals, segons les problemàtiques que ens pugui suggerir, etc.

A partir de la classificació podeu comentar què ens ofereixen cada una d'elles, quines idees ens suggereixen, si creieu que estan ben resoltes, si proposaríeu d'altres solucions, si creieu que els recursos no han estat ben emprats o al contrari, en treu molt bon partit, etc.


 AUTOCRÍTICA

Després de realitzar una valoració conjunta dels treballs ara cal que cadascú torni a reflexionar sobre el que ha fet i en tregui conclusions. Cal recuperar el que s'ha dit en la sessió conjunta ja sigui per a reafirmar-ho o argumentar-ho, ja sigui per a afegir-hi d'altres elements o exposar opinions diferenciades.

També cal que a partir del resultat s'intenti veure què es mantindria en el cas que es tornés a fer i què es allò que es creu que s'hauria d'enfocar d'una altra manera. En tots els casos cal argumentar el perquè de les vostres observacions.

També heu d'exposar les dificultats que heu tingut per a desenvolupar la proposta o els elements que us han estat més accessibles que us han permès treballar sense dificultats.

 
versió per imprimirACTIVITAT 7
Altres documenta de suport: Intervencions en l'espai natural: el Land Art.

S'afegeix un document amb imatges i un text sobre el Land Art. Aquesta unitat dedicada a la disposició en l'espai s'ha dedicat només a les intervencions realitzades en un espai urbà i no s'ha parlat de les intervencions en l'espai natural. Es pot també tractar aquesta qüestió tot i que en aquests materials es tracta més a la matèria de Tècniques d'Expressió Graficoplàstica:
Tècniques d'Expressió Graficoplàstica UNITAT 12. nous suports, espais i materials per a les obres. Art natura i art pobre.

DOCUMENT 7

 
 EL LAND ART


Es designen sota el nom de Land Art o earthworks, art de la terra, les obres que abandonen el marc de l'estudi, de la galeria, del museu, i són realitzades en un context natural, com pot ser el mar, una muntanya, la platja, el desert, un camp o fins i tot espais dins la ciutat. La natura es converteix en material artístic. Aquesta no és senzillament un espai de fons per a les obres o un lloc on col·locar-les sinó que el mateix paisatge és convertit en objecte artístic, després de què s'hi hagi realitzat una acció transformadora.

1. M. Heizer   2, 3. Robert Smithson, Spiral Jetty. 1976.   4. Nancy Holt, Sun tunnels, 1973-76.
5. Christo, Running fence, 1972-76.   6. Christo, Valley courtain. Colorado, 1970-72.


 LECTURA sobre Land Art


Las montañas, los valles, los fenómenos atmosféricos y los grandes espacios abiertos devienen soporte, materia y sujeto de nuevas formas de intervención artística que huyen de los estrechos límites que encerraban la creación dentro de las paredes del museo o de la galería, es decir, los espacios sacralizados del arte, y abren la mirada del artista hacia la inmensidad del cosmos. La revalorización de las culturas arcaicas -más conscientes de esas conexiones cosmológicas- y el cultivo de una mística de la naturaleza enlazan el Land Art con el espíritu del romanticismo.

Sin embargo, en su origen, el Land Art surgió ligado a la reflexión minimalista que pretendía romper con la función decorativista de la escultura y se nutrió de la voluntad de desmaterialización de las obras de arte y del espíritu anti-objetual y "anti-artístico" que inundó las búsquedas de los anos sesenta y setenta. Como en el body art o en el arte de acción, el carácter efímero de las intervenciones de Land Art introdujo el tiempo real como coordenada plástica y abrió las puertas a la idea de arte como acontecimiento y experiencia.

En algunas propuestas del Land Art subyace una protesta contra la degradación, la mediatización y el olvido de la naturaleza; Se manifiesta, al menos inicialmente, una crítica al sistema económico que convierte las obras de arte en objetos privilegiados para el intercambio mercantil y también, sin duda, se expresa una fervorosa voluntad de reencontrarse con el ritmo y el fluir de las energías del universo, abriendo una reflexión sobre las interdependencias que ligan al hombre con el mundo y señalando la trascendencia de los más mínimos gestos sobre la piel del planeta. Sin embargo, el Land Art no se desconecta de las tecnologías comunicativas pues necesita del cine, del vídeo y de la fotografía para documentar y difundir mediáticamente sus intervenciones, que muchas veces se producen en contextos alejados de los centros de la cultura urbana. Por todo ello, el Land Art no puede ser simplistamente identificado con un retorno arcaizante a la naturaleza, sino más bien como una ampliación de la noción de arte, que toma el mundo como soporte de la obra.

Si la denominación Land Art se asocia con grandes espacios naturales, con intervenciones escultóricas o arquitectónicas a gran escala, es fundamentalmente por el impacto y la dimensión de los trabajos de pioneros americanos como Robert Smithson (Spiral Jetty, 1970), Michael Heizer {Complex One-City, 1972-1976), Robert Morris (Observotory, 1971-1977), Alyce Aycock (Labyrinthe, 1972), Dennis Oppenheim (Whirlpool. Eye of the Storm, 1973) o Nancy Holt (SunTunnels, 1973-1976). Aunque el más espectacular de los artistas del Land Art, Christo, es de origen rumano, las intervenciones en Europa, por lo general, tienen una escala más íntima, como evidencian los rastros sobre la nieve del holandés Jan Dibbets o los paseos del británico Richard Long.

La decisiva influencia de todos estos pioneros constituye el germen de una nueva comente creativa que, desde los anos setenta hasta la actualidad, ha fructificado en el interés de los artistas por las intervenciones sobre la naturaleza y el paisaje. Sin embargo, muchos otros creadores y arquitectos, conscientes del carácter esencialmente urbano de la vida en el planeta, se han decantado por la intervención en las ciudades y han contribuido a hacer porosos los límites que separan la arquitectura de las artes plásticas en los espacios públicos; al mismo tiempo, han extendido las reflexiones sobre el espacio a los estudios de diseño paisatjístico y urbano, reivindicando un protagonismo de la naturaleza que, en el fondo, parece responder a una cierta nostalgia por recuperar aquello que se pierde, una nostalgia que se ha ido incrementando con la expansión de la industrialización.

Rosa Martínez fragment de la introducció del llibre: Mc Grath, Dorothy. El Arte del Paisaje. Mèxic: Atrium Group, 2002. p.7-9

 
versió per imprimir


 

RECURSOS I BIBLIOGRAFIA

 Sobre escultura i espai urbà

o AA.VV: 'Public Art'. Monogràfic d' Art & Desing. Profile. N" 46. 1996.

o AA.VV: 'Public Art'. Monográfic de Sculpture. Mayo-junio. 1992.

o AUGE, M.: Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Barcelona. Gedisa. 1996.

o DAVAL, J. L.: L'art et la ville, urbanisme et art contemporain. Ginebra. Skira. 1990.

o DOÑATE, Ll. / FORCADELL, J.M. / VALERA, A. Mirar i interpretar l'escultura: les escultures públiques. Barcelona: Graó, 1999.

o DUCRET, A.. L'art dans I'espace public. Une analyse sociologique. Zurich: Ed. Seísmo, 1994.

o MADERUELO, J. El espacio raptado. Interferencias entre arquitectura y escultura. Madrid: Ed. Mondadori. 1990.

o Mc GRATH, Dorothy. El arte del paisaje. Atrium Group, 2002.
En el llibre s'hi mostren intervencions que diferents artistes han realitzat tant en espais urbans com naturals.

o MILES, Malcom. Art, space and the city: public art and urban futures. London/New York: Routledge, 1997.

o
MOURE, G.; Configuraciones urbanas. Barcelona. Polígrafa. 1994.

o PERAN, Martí. Senyals públics. Espai de la contemporaneïtat.

o Poéticas del lugar: arte público en España : Andreu Alfaro, Darío Corbeira, Eduardo Chillida, Luis Peña Ganchegui, Beth Galí, Miquel Navarro, Jaume Plensa, Agustí Roqué, Carles Teixidor, Paloma Bardají. Taro de Tahíche: Fundación César Manrique, 2001.

o
POPPER, Frank. Arte acción y participación. El artista y la creatividad de hoy. Madrit: Akal, 1989.


o
SENIE, H. F. Contemporary public sculptures. Tradition, Trasformaction, and Controversy. Oxford University Press. 1992.

o SOBRINO MANZANARES, Marís Luisa. Escultura contemporánea en le espacio urbano. Editorial Electa, 1999.


 Referències concretes d'artistes

o 'Claes Oldenburg y Loosje van Bruggen. Capsa de Mistos' dins del llibre Mc GRATH, Dorothy. El arte del paisaje. Màix: Atrium Group, 2002. p. 93-97.

o Claes Oldenburg: an Anthology. Nova York: Gugenheim Museum, 1995.

o
Lloc web oficial de l'artista Claes Oldenburg: www.oldenburgvanbruggen.com/