DEPARTAMENT D'EXPRESSIÓ ies web
 

12 part color wheel VISUAL I PLÀSTICA

L’àrea de Visual i Plàstica és l’àrea que té com tasca transmetre a l’alumnat els valors estètics i plàstics de la nostra cultura occidental i fer conèixer l’existència dels de les altres cultures. A la nostra àrea es treballa d'una manera més sistemàtica, tots els aspectes d’expressió gràfico-plàstica ja treballats de manera intuïtiva a l'etapa primària. Finalment, un dels objectius d’àrea és l’orientació de l’alumnat, segons les seves inclinacions, vers les diferents vessants del món de l’expressió gràfico-plàstica.


12 part color wheel ESO

A l’ESO s’imparteixen quatre crèdit de l’àrea de Visual i Plàstica, repartits dos crèdit a primer cicle al segon curs i els altres dos a segon cicle a quart d’ESO. A més a més s’imparteixen nombrosos crèdits variables per tal que l’alumnat pugui tenir una continuïtat al llarg de tota l’ESO en el que respecta la seva formació estètica-plàstica.


12 part color wheel BATXILLERAT

Al Batxillerat s’imparteixen sis crèdit de Dibuix Tècnic, al batxillerat de ciències i al batxillerat tecnològic, repartit tres crèdits a primer curs i tres al segon.