història de la coeducació a Catalunya

marge
contacteu|mapa
>inici> veus >llibres >censos >cronologia >enllaços

presentació

Aquest lloc web és fruit del treball d'una llicència d'estudis concedida pel departament d'educació al llarg del curs 2006/2007 per a un projecte d'investigació sobre l'evolució de l'accés de les dones catalanes a l'educació i al treball al llarg del segle passat.

El propòsit d'aquest espai és acostar-nos al coneixement del procés d'escolarització de les dones a la Catalunya contemporània, la seva integració progressiva a la xarxa educativa i al mercat laboral segueixen una evolució paral·lela, tot reforçant-se mútuament. Arran de la seva paulatina incorporació als espais educatius començant per l'escola primària fins arribar a la universitat, les dones han pogut prendre consciència com a subjectes actius i visibles.

Aquest treball titulat HISTÒRIA DE LA COEDUCACIÓ A CATALUNYA té sis blocs que apareixen a la barra de navegació de la capçalera de totes les pàgines del lloc web. A inici es fa la presentació del lloc web, a veus apareixen les fotografies de personatges històrics que es van assenyalar per la defensa del dret de les dones a l’educació i al treball,  amb enllaços que remeten a una breu ressenya biogràfica i un fragment del seu pensament, a llibres es comenten les fonts bibliogràfiques que han servit per a elaborar els continguts del lloc web, a censos es fa un repàs diacrònic, a partir de les dades del padró d’habitants de Catalunya, de la distribució per sexes de la població alfabetitzada, dels escolars a l’ensenyament primari, de l’alumnat a l’ensenyament secundari i superior i del professorat,  i de la població activa per sexes i per sectors econòmics, a cronologia apareixen els esdeveniments  relacionats amb la coeducació i l’educació de les dones al llarg del segle XX i, finalment, a enllaços s’estableixen links amb altres llocs web d’institucions i associacions públiques i privades que permeten accedir a altres espais web relacionats.

 

 

 

 

Darrera modificació:

pujar