English version   Catalan version

The acid rain monitoring 


PlujaConceptes treballatsíndex
 

Àcids i Bases


Des dels primers temps de la ciència, els químics van classificar els compostos inorgànics (els únics coneguts aleshores), en tres grans grups, basant-se en les propietats de les substàncies: àcids, bases i sals.

Així, el sabor agre de certes substàncies fou el que suggerí la seva primitiva classificació com a àcids (del llatí acidus, agre). Les bases antigament s'anomenaren àlcalis (de l'àrab al kali, cendres de planta), degut a que la sosa o carbonat de sodi, una de les bases més utilitzades, s'obtenia de les cendres de certes plantes.

A l'any 1663, el científic anglès Robert Boyle establí una sèrie de propietats comuns a tots els àcids.

A principis del segle XIX, les principals propietats conegudes dels àcids eren: tenen un sabor agre típic, anomenat sabor àcid; produeixen una sensació punxant en contacte amb la pell; les seves dissolucions aquoses canvien el color de molts colorants vegetals, per exemple, produeixen color vermell amb el tornassol (blau); contenen hidrogen que pot alliberar-se en forma gasosa quan a les seves dissolucions aquoses s'hi afegeix un metall actiu, com el zinc; quan reaccionen amb hidròxids metàl·lics, perden totes les seves propietats característiques.

I les de les bases eren: tenen sabor amargant característic; les seves dissolucions aquoses produeixen una sensació suau (sabonosa) al tacte; també canvien el color de molts colorants vegetals, per exemple, tornen el color blau al tornassol envermellit pels àcids; precipiten moltes substàncies, que són solubles en àcids; perden totes les seves propietats característiques quan reaccionen amb un àcid.

Aquesta última qualitat de les bases, anàloga a la dels àcids, de neutralitzar les propietats característiques en reaccionar entre sí, fou anomenada neutralització.

De totes formes, els químics no estaven satisfets amb aquestes definicions. Volien explicar el seu comportament en base a la seva estructura molecular.

Una de les primeres teories, i que encara s'utilitza àmpliament, és la del químic suec Arrhenius, l'any 1887. Va arribar a la conclusió que les propietats característiques de les dissolucions dels àcids eren degudes als ions hidrogen H+, mentre que les de les bases eren degudes als ions hidròxid OH-. Arrhenius els va definir així:

Àcid: substància que quan es dissol en aigua dóna ions H+

HCl (g) aigua ¾ ¾ ® H+(aq) + Cl-(aq) àcid clorhídric

H2SO4 (l) aigua ¾ ¾ ® 2 H+(aq) + SO42-(aq) àcid sulfúric

CH3COOH aigua ¬ ¾ ® H+(aq) + CH3COO-(aq) àcid acètic

Les dissolucions aquoses d'àcid sulfúric o clorhídric estan completament ionitzades. Per aquesta raó se'ls anomena àcids forts. En canvi, l'àcid acètic és un àcid feble (només està ionitzat parcialment).

Base o àlcali: substància que en dissoldre's en aigua produeix ions OH-

NaOH (s) aigua ¾ ¾ ® OH- + Na+ hidròxid de sodi

NH3 (g) + H2O (l) ¬ ¾ ® OH- + NH4+ amoníac

L'hidròxid de sodi, igual que el de potassi o el del calci, està completament ionitzat. És una base forta. En canvi, l'amoníac només està ionitzat parcialment. És una base feble.

Aquesta teoria només pot aplicar-se quan l'aigua és el dissolvent. Per això, varis autors van generalitzar el concepte d'àcid i base d'Arrhenius a dissolvents no aquosos.

Al 1923, Brönsted (danès) i Lowry (anglès) van proposar la següent definició: àcid és una substància capaç de cedir un protó a una base, i base és la substància capaç d'acceptar un protó d'un àcid.

Tot i això, hi havia moltes substàncies que no contenien hidrogen (i que no podien cedir protons) i es comportaven com a àcids. Lewis, al 1938, desenvolupa la seva teoria segons la qual un àcid és una substància capaç d'acceptar la compartició d'un parell d'electrons, mentre que una base és una substància que pot cedir, per a compartir, un parell d'electrons.


Per aprofundir en el tema pots visitar una pàgina de la Universitat Thomas Jefferson, a USA.


Inici de la pàgina actual 

Què és el pH? Mesura del pH


El pH és una mesura de l'acidesa (o basicitat) d'una substància. Com més ions H+ (en realitat en dissolució aquosa es troba en la forma H3O+, ió hidroni), més àcida serà la substància o la dissolució.

El pH depèn de la concentració (quantitat) de H+. La definició és: pH = -log [H+]

Això vol dir que:
si [H+] = 10-3 mols/dm3, el pH serà 3
si [H+] = 10-8 mols/dm3, el pH serà 8

L'aigua és neutra, té pH = 7

Els àcids tenen pH inferior a 7, i les bases tenen pH>7
L'escala habitual de pH va de 0 (molt àcid) a 14 (molt bàsic), passant pel 7 (neutre).

En el cas de l'aigua H2O ¾ ®H+ + OH- Sempre es compleix
[H+].[OH+] = 10-14
Com que [H+] =[OH+],
resulta que [H+] = 10-7 i, per tant, pH = 7

Aquí es mostren els valors aproximats del pH d'algunes dissolucions comuns:

	
	Dissolució de HCl 1 M ..........pH=0.0
	Suc gàstric.....................pH=1.4
	Suc de llimona..................pH=2.1
	Suc de taronja..................pH=2.8
	Vinagre.........................pH=3.0
	Vi..............................pH=3.5
	Suc de tomàquet.................pH=4.1
	Cafè............................pH=5.0
	Orina...........................pH=6.0
	Aigua de pluja..................pH=6.5
	Llet............................pH=6.9
	Aigua pura a 25ºC...............pH=7.0
	Sang............................PH=7.4
	"Aigua sabonosa"................pH=8.5
	Amoníac domèstic................pH=12.0
	Dissolució de NaOH 1 M..........pH=14.0

 

Per mesurar el pH es poden utilitzar diferents mètodes. El més modern és el pHmetre, un aparell electrònic que, degudament calibrat, mesura el pH (a una temperatura determinada) amb gran exactitud. La manera més coneguda és la mesura del pH amb el paper indicador universal, que canvia de color segons el pH de la dissolució. Es comprova el valor del pH amb una taula de colors. Finalment, es coneixen unes substàncies anomenades indicadors. Solen ser dissolucions de certs colorants orgànics, que canvien de color segons el pH del medi. El canvi de color d'aquests indicadors es produeix en un interval de pH (veure la taula següent). Existeixen alguns indicadors naturals, com la col llombarda, els pètals de roses vermelles,...

NOM DE L'INDICADOR

COLOR ÀCID

pH DE CANVI

COLOR BÀSIC

tornassol

blau

6-8

vermell

fenolftaleïna

incolor

8-9.5

vermell

taronja de metil

vermell

3-4.5

groc

Expliquem com mesurem el pH a l'apartat de "metodologia" a la "Presentació" d'aquest projecte.

Pots visitar una web que explica com funciona un pHmetre

Per aprofundir en el tema pots visitar una pàgina de la Universitat Thomas Jefferson, a USA.


Inici de la pàgina actual 

Meteorologia: Pluja àcida


Per unes causes que ara explicarem, l'aigua de pluja pot presentar una acidesa superior als valors normals. Això pot provocar una sèrie de problemes en els llocs on cau aquesta pluja àcida, tant en els sers vius com en les estructures de pedres o de metall.

L'aigua de pluja no contaminada presenta uns valors de pH entre 5.5 i 7.5. És a dir, és una mica àcida per naturalesa, degut als gasos que porta dissolts, entre ells el CO2. Ara bé, degut a la contaminació, augmenta l'acidesa de l'aigua de pluja. Parlem de pluja àcida quan el pH oscil·la entre 3 i 5.

Uns dels possibles efectes de la pluja àcida és l'acció sobre els sers vius. Baixa el pH de l'aigua de llacs i rius, i això pot provocar la mort de les espècies (peixos, insectes, plàncton,...) que hi habiten. A més, la pluja àcida afecta la vegetació. A les zones d'Europa més afectades per aquest problema s'hi troben boscos malmesos per l'excessiva acidesa de l'aigua de pluja.

Altres efectes de la pluja àcida són la corrosió dels metalls, que s'accelera. També es produeix la descomposició d'algunes classes de roques de la construcció, en especial la pedra calcària i el marbre.

Com es produeix la pluja àcida?

Moltes reaccions químiques en l'aire la produeixen. Una de les causes principals és la presència a l'aire dels òxids de sofre i de nitrogen. Els més importants són el SO2 (diòxid de sofre), el SO3 (triòxid de sofre), el NO (monòxid de nitrogen) i el NO2 (diòxid de nitrogen). Una part d'aquests òxids entren a l'aire de forma natural a partir de l'erupció dels volcans i de la putrefacció de les plantes. Però a Europa, el 90 % del sofre present a l'aire procedeix de les activitats humanes.

El carbó i el petroli contenen sofre. Quan aquests combustibles cremen (fan una combustió), el sofre es converteix en diòxid de sofre. Un cop el SO2 és a l'aire, unes altres reaccions el converteixen en triòxid de sofre SO3 (es combina amb l'oxigen de l'aire).

Els combustibles al cremar també produeixen òxid de nitrogen (NO i NO2). Els vehicles a motor són els principals productors d'òxids de nitrogen. Les centrals tèrmiques que cremen combustibles fòssils també el produeixen en grans quantitats. Aquests òxids es formen degut a la combinació del nitrogen i de l'oxigen de l'aire a altes temperatures, dins del motor o de les calderes. Un cop el NO és a l'aire, es converteix en NO2.

El NO2 (diòxid de nitrogen) i el SO3 (triòxid de sofre) reaccionen amb l'aigua (a l'aire) per formar àcids. Els principals àcids formats són l'àcid sulfúric H2SO4 i l'àcid nítric HNO3.

Aquests dos àcids, que estan dissolts en l'aigua de pluja que cau, són els responsables del pH baix de la pluja àcida, així com dels efectes corrosius que aquesta provoca.

Pots tenir més informació sobre metereologia a Catalunya consultant el Servei meteorològic de Catalunya.

Per saber més sobre la pluja àcida, pots consultar la Web de Marc Vinyes, Bertran Biayna i Eduard Pou on hi ha un bonic capítol sobre la contaminació de l'aire.


Inici de la pàgina actual