English version   Catalan version

The acid rain monitoring 


PlujaPresentació del Projecteíndex
 

Introducció


Som un grup d'alumnes de quart d'ESO de l'IESI La Bisbal, de La Bisbal d'Empordà, que sota la supervisió del professor de Física i Química, Ramon Monràs, hem realitzat aquest treball.

Hem analitzat el pH de l'aigua de pluja de la zona de La Bisbal d'Empordà per tal de determinar si patim el problema de la pluja àcida.

Durant sis mesos, d'octubre a març, hem anat recollint l'aigua de pluja de diferents punts de la nostra població i rodalies.

Abans d'iniciar la part experimental del treball, hem treballat a classe el tema de la pluja àcida. Hem estudiat què és, què la provoca, quins efectes pot tenir, quines són les zones d'Europa més afectades,... . També hem visualitzat aquests possibles efectes, tant sobre els éssers vius (una planta) com sobre materials com metalls i marbre, fent dues pràctiques al laboratori. Al mateix temps, hem rebut informació sobre el concepte de pH i d'àcids i bases. Al laboratori disposem d'un pHmetre, i hem fet mesures del pH de substàncies conegudes (aigua, Coca-Cola, llet, suc de taronja, etc.).

Aquest treball de recollida de dades, posada en comú, conclusions, etc., s'ha realitzat durant el curs mentre anàvem fent els crèdits comuns d'experimentals. Val a dir que ens ha suposat dedicar-nos-hi en hores fora de classe, donat que teníem els recipients de recollida a casa nostra (en terrasses, balcons, horts, jardins,...). Els dies que plovia, per tant, se'ns girava feina: mesurar el pH de l'aigua de pluja dels recipients que teníem encarregats cadascun de nosaltres.

El professor també ens va encomanar la tasca de guardar els mapes isobàrics del diari La Vanguardia dels dies en què havia plogut, per trobar alguna possible raó si obteníem valors de pH allunyats dels habituals.

Ens va semblar interessant realitzar aquesta experiència al lloc on vivim, tot i que, en no formar part (per sort) de zones molt industrialitzades, no esperàvem obtenir uns resultats fora dels valors normals de pH de l'aigua de pluja. És a dir, volíem comprovar que la zona on vivim no està afectada pel problema de la pluja àcida.

El fet d'intercanviar dades amb altres instituts (un de Figueres i uns altres d'altres països d'Europa) ens ha servit per veure que en algunes zones d'Europa estan molt preocupats i sensibilitzats amb el problema. També ens hem familiaritzat una mica amb l'ús del correu electrònic.

Per tal de treballar de la forma més científica possible, ens vam posar d'acord sobre com realitzar les mesures. Tots ho hem fet de la mateixa manera, tal com ho expliquem a l'apartat de metodologia.

Aquest treball l'hem estructurat en sis apartats més la portada i una "Guia de la Web" per a la seva versió en HTML. Esperem que us agradi.


Inici de la pàgina actual 

Què és un Programa Comenius?


Dins el programa SÒCRATES de la Unió Europea, una de les accions descentralitzades és el programa COMENIUS 1. Segons el DOGC, el programa Comenius 1 correspon a associacions multilaterals entre centres escolars basades en un projecte educatiu europeu. La Comissió Europea, a través de l'Agència Nacional Sòcrates, concedeix uns ajuts per dur a terme aquests projectes.

escoles al mapa d'EuropaA l'IESI la Bisbal participem com a centre associat en el projecte SMART, Schools Monitoring Acid Rain Transeurope. El centre coordinador és una escola d'Anglaterra, Woodbridge School, de Woodbridge, al nordest de Londres. Altres centres europeus associats són Rotterdamsch Lyceum, de Rotterdam, Països Baixos, i Saarnilaakson Koulu, d'Espoo, Finlàndia.

El tema d'aquest COMENIUS és la pluja àcida. S'analitza el pH de l'aigua de pluja i s'intercanvïen les dades amb els altres centres per extreure'n conclusions.


Inici de la pàgina actual 

Objectius d'aquest Treball


 1. Determinar el grau d'acidesa de la pluja a La Bisbal i rodalies.

 2. Conscienciar-nos envers problemes que poden afectar el Medi Ambient, com és el cas de la pluja àcida.

 3. Desenvolupar un experiment amb una metodologia el més científica possible.

 4. Aprendre a treballar en equip.

 5. Recollir les dades amb l'exactitud i constància adequades i utilitzar un programa informàtic de full de càlcul per emmagatzemar-les i tractar-les.

 6. Assumir la responsabilitat d'un treball com aquest, així com adquirir la suficient confiança i interès per tal que el mateix no ens suposi en cap moment una càrrega.

 7. Utilitzar Internet per intercanviar dades.

 8. Desenvolupar un esperit crític a l'hora de comparar dades de diferents experiments.

 9. Interpretar les situacions meteorològiques a partir dels mapes isobàrics.

 10. Informar-nos sobre la pluja àcida en altres països, i sobre els problemes que provoca.

  Podeu veure fins a quin punt hem assolit aquests objectius.


Inici de la pàgina actual 

Metodologia d'aquest Treball


Cadascú de nosaltres, recollim mostres d'aigua de la pluja.

Per a tal efecte, a cada casa, incloent-hi l'edifici de l'Institut de la Bisbal, s'hi col·loca un recipient a l'aire lliure, en terrasses, jardins o similars.

Després de ploure mesurem el pH de l'aigua recollida.

El mètode per mesurar el pH de les mostres és molt simple, consisteix en col·locar una tira de paper de pH en l'aigua de pluja. Passat un temps determinat de l'inici de la pluja (en les primeres hores) es col·loca la tira de pH en el recipient amb l'aigua. Esperem uns minuts fins que el color de la tira no variï; tot seguit s'extreu la tira del recipient i es compara amb unes taules cromàtiques, per determinar -amb una relativa exactitud- el valor del pH de l'aigua.

Totes les mesures les realitzem amb el mateix procediment.

El paper indicador de pH que utilitzem és: Spezialindikator pH 4.0 - 7.0 MERCK.

Per comprovar la veracitat de les dades obtingudes, a l'institut analitzem les mostres d'aigua amb el pHmetre, a més del paper indicador.

Els valors extrets de la pluja són classificats metòdicament en un full de càlcul, ordenats per mesos i mostres. Realitzem també unes mitjanes, tant dels valors diaris com dels valors obtinguts en cada punt de recollida.
Tota aquesta informació l'hem resumida en un full de càlcul que reflecteix els valors mínim, màxim i la mitjana diària dels valors observats, tot ordenat per dies.
Finalment, i amb l'ajud de les eines informàtiques, hem construit un gràfic que visualitza l'evolució dels tres estadístics esmentats al llarg dels dies d'observació.

Adjuntem els mapes isobàrics dels dies de pluja, extrets del diari La Vanguardia, per interpretar les situacions meteorològiques, en cas d'obtenir valors de pH allunyats dels habituals.

Les dades són intercanviades a través d'Internet amb d'altres alumnes d'arreu d'Europa. Els nostres col·laboradors internacionals són alumnes d'alguns instituts d'Anglaterra, Finlàndia i Figueres, contactats prèviament pel nostre tutor en el treball, Ramon Monràs.


Inici de la pàgina actual 

El material necessari per dur a terme l'experimentació és:Inici de la pàgina actual