Per als mestres

                                    

Justificació Organització de l'alumnat Objectius Temporalització Material Recursos TIC

 

                            Justificació:

Aquesta és una Webquest pensada i treballada a Cicle Inicial. Les activitats proposades corresponen a nens i nenes d'aquesta edat, ja que no impliquen un grau important de coneixements previs TIC. Concretament el curs 2007-08 s'ha dut a terme a partir del segon trimestre.

Es poden seguir algunes de les nostres activitats a través del nostre blog:

Dos i un fan tres

Organització de l'alumnat:

Els alumnes s'organitzen en grups de tres. Cadasquun dels membres del grup se li otorga un rol: un és el biograf, l'altre és el conservador del museu i l'altre és el crític. Cada sessió pren protagonisme un d'ells, que és l'encarregat de que el grup funcioni i s'acabi la feina a temps.

Objectius:

1.-Iniciar-se en el coneixement del personatge

2.-Descriure els trets principals observats d'algunes de les seves obres.

            3.-Observar imatges i consultar textos que ens aproximin al

passat i explicar similituts i diferències amb el present.                  

            4.-Identificar la professió d'artista.

            5.-Relacionar i denominar els intruments caracteristics de la professió.

            6.-Identificar el lloc on es desenvolupa el treball d'un artísta.

Aquests objectius contribueixen a l’assoliment de les competències bàsiques de la manera que es detalla a continuació:

Competència comunicativa

Comunicar idees i informacions de manera oral, escrita, visual i utilitzant les TIC per informar, per convèncer, per dialogar.

Comprensió i producció de missatges orals, escrits i audiovisuals.

 

Interacció, comprensió i expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals vinculats a continguts d'altres àrees.

Competència metodològica

Utilitzar habilitats de planificació del treball

Competència personal

Desenvolupar habilitats que afavoreixin les relacions intrapersonals

 

Temporalització:

          Es pot aplicar durant tot el Cicle Inicial. Concretament el curs 2007-08, s'ha           dut a terme a partir de la meitat del segon trimestre i tot el tercer.

          Metodologia:

          Aquesta és un WQ, treballada dins d'un projecte entorn de la figura de Joan Miró. El treball per projectes es pot resumir de la següent manera:

1. Tria d’idees amb la intenció de trobar un tema, un projecte global que engresqui a la majoria dels infants del grup classe.
2. Tria democràtica d’un projecte. Es realitza entre la totalitat de propostes dels components i després d’haver escoltat les argumentacions presentades.
3. Expressió verbal, escrita o gràfica dels coneixements previs que té cadascun dels alumnes sobre el tema que es treballarà.
4. Recollida d’aquests conceptes en forma d’esquema o mapa conceptual.
5. Elaboració d’una llista que inclogui les preguntes i qüestions que ens fem sobre el tema escollit
6. Elaboració simultània d’una llista de tot el que creuen saber sobre el tema
7. Concreció dels mitjans, de les activitats, ... que consideren necessari consultar, realitzar... per tal d’obtenir respostes a les seves qüestions.
8. Realització de les activitats proposades per l’alumne o per les persones adultes (visites, excursions, visualitzacions d’audiovisuals, entrevistes...) que facilitin la resolució de les qüestions plantejades.
9. Expressió orals, escrita o gràfica del que han après sobre el tema (llibrets, murals, xerrades amb altres companys de cicle o de l’escola).
10. Recollida, en forma d’esquema o de mapa conceptual, dels conceptes nous o modificats després de la realització del treball.
11. Avaluació del procés realitzat.

Sintetitzant.
Proposta. Elecció. Planificació. Realització. Revisió.Avaluació

          .

          Material:

                -Paper de dibuix

                -Pintures tèmpera

                -Fang

                -Pinzells

                -Llapissos de dibuix, colors...

                -Revistes velles

                -Pissarra digital o canó de projecció

                -Ordinador

Recursos TIC

Per coneixer els recursos TIC que s'han utilitzat es pot enviar un correu

i passar a ser membre de l'agregador de recursos que s'han fet servir.