ENERGIA SOLAR

ENERGIA SOLAR TÈRMICA

El fonament de l'energia solar tèrmica consisteix en la transformació d'energia solar en energia calorífica. L'aprofitament tèrmic de l'energia que ens arriba provinent del Sol es pot realitzar mitjançant dos tipus de sistemes diferents: sistemes actius i passius.

Els sistemes actius poden ser de baixa, de mitjana o d'alta temperatura. Les instal.lacions d'energia solar tèrmica de baixa temperatura tenen una clara aplicació en l'arquitectura i la seva eficàcia es veu clarament incrementada quan en la projectació d'edificis s'incorporen criteris de disseny solar passiu. . Els sistemes de mitja i alta temperatura s'utilitzen en la producció de vapor i en l'obtenció indirecta de l'energia elèctrica (centrals termosolars). Els sistemes de baixa temperatura estan formats per tres subsistemes principals. Cada un d'aquests subsistemes està format per una sèrie de components característics d'instal.lacions convencionals en alguns casos i específics d'una instal.lació solar en d'altres. podríem classificar les instal.lacions en dos grans grups: les de circuit obert i les de circuit tancat.

INSTAL.LACIONS DE BAIXA TEMPERATURA

Basen el seu funcionament en la captació d'energia solar i la seva transferència a un sistema d'emmagatzematge que abasta el consum quan és necessari. El principal element del sistema és l'anomenat col.lector o captador solar, encarregat d'absorbir l'energia de la radiació solar i transferir-la a un fluid que s'escalfa. L'objectiu principals dels elements principals de les instal.lacions de baixa temperatura és cobrir part de les necessitats tèrmiques d'un edifici.

Tornar