Can Pou
Can Rich
Mas Seguer
Can Batlle
Mas La Salvetat
Mas Roig
Mas Solà
Mas Canals

Pàgina Anterior Principal TORNAR

Masos i cases amb història


Masos situats fora del nucli urbà
Una part dels masos que hi ha en l'actualitat a Jafre podrien tenir el seu origen en les villae romanes. Entre els que tindrien aquest orígen, i situats fora del nucli urbà, trobem el mas Seguer, els masos del veïnat de la Salvetat i algun del veïnat dels Masos. Amb arrels no tant antigues trobem mas Costal, mas Boira, mas Marull, mas Raimundo, mas Colomet i mas Santlla.

       Can Pou

       Can Rich

       Mas Seguer

       Can Batlle

       Mas de la Salvetat

       Mas Roig

       Mas Solà

       Mas Canals

Masos i cases situats dins del nucli urbà
Les cases que originaren el nucli urbà foren edificacions a quatre vents, modestos masos i bordes aixecats en les feixes de terra situades arran dels camins que anaven al castell i a l'església. Aquests masos envoltats per l'era i la quintana, obrien porta a migdia i quedaven massa allunyats l'un de l'altre per estructurar carrers.
Segons la capacitat de treball que tingueren les famílies, els masos romangueren humils o prosperaren, i quan ho feren les seves cases es van anar ampliant i s'hi afegiren coberts, estables i pallisses, donant lloc a complexes estructures arquitectòniques entorn de la humil casa inicial. La segregació de trossos de l'era i la quintana per fer-ne solars i edificar-hi cases sempre s'havia produït però a mitjans del segle XVII es va produir un important augment demogràfic que va portar a l'aparició de solars de reduïdes dimensions que quedaven totalment ocupats per l'edificació i així aparegué un nou tipus de casa: la casa entre mitgeres.


Pàgina Anterior Principal TORNAR