Direcció General d'Educació Bàsica i Batxillerat
           Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 
           Servei d'Innovació i Recerca Educativa

 
Materials de l'àmbit de tecnologies dins del Projecte Educat1x1
DOCUMENTACIÓ D’ITINERARI- SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA – TECNOLOGIES 1 ESO. APRENEM TECNOLOGIA

Itinerari 1


 
Autoria Professores de tecnologia:

Montserrat Favà

Rosanna Fernández 

Cristina López


 
Índex

 
Presentació

Objectiu general del curs

Primer trimestre

Segon trimestre

Tercer trimestre

Criteris d'avaluació prescriptius

Organització

TAULA 1: Seqüència didàctica i temporització dels elements

TAULA 2: Distribució setmanal i trimestral (Aproximada) dels elements

TAULA 1: Recobriment curricular


 
Data creació: setembre 2010
 
 
Presentació

 
  Aquesta seqüència didàctica cobreix el primer curs d’ESO de la matèria de Tecnologies. El seu disseny parteix de la distribució anual per trimestres, a raó de dues hores setmanals, una hora a l’aula ordinària i una hora d’aula de tecnologia. Per les característiques pròpies de la tecnologia i de la etapa evolutiva de l’alumnat d’aquest curs és important posar en rellevància el procés tecnològic com a mètode de treball a la tecnologia, de forma que l’adequada combinació del treball de documentació i el treball pràctic a l’aula de tecnologia prenen la seva veritable dimensió integrada.

Atès que l’alumnat prendrà contacte per primera vegada amb la tecnologia, des del punt de vista formal, és important que en copsi la seva veritable vessant cultural i tecnocientífica amb una construcció del coneixement agradable i enriquidora en què l’experimentació, el treball per projectes, el treball en equip, la construcció d’artefactes esdevinguin una experiència especialment motivadora. Això és fonamental de cara a desvetllar l’interès de l’alumnat per la ciència i la tecnologia i que un futur pugui valorar la seva orientació acadèmica i professional cap aquest camp.

Els materials aquí presentats parteixen de diferents fonts i autors que s’han organitzat de forma coherent a fi de facilitar la transició de les aules fonamentades en l’ús del llibre de text a un ús de materials de qualitat en què s’integren elements clàssics amb continguts digitalitzats. En aquest sentit s’han incorporat elements multimèdia que afavoreixin l’aprenentatge de l’alumnat prenent part activa en els interactius. En l’organització de continguts l’ús de les eines TIC s’integra en les diferents activitats i projectes que es fan al llarg dels tres trimestres, d’acord amb la recomanació que en fa el currículum de la matèria (Decret 143/2007). També s’han tingut presentes les orientacions del document Tecnologies a l’ESO

Cada un dels elements que integren les unitats de treball contenen les seves pròpies orientacions didàctiques a fi d’organitzar l’activitat de l’alumnat i pel fet d’estar organitzades modularment és possible integrar aquests elements de forma autònoma en plataformes virtuals d’aprenentatge o en servidors de continguts (pàgina web) segons les possibilitats de cada centre i departament de tecnologia. Aquesta modularitat obre la possibilitat a substituir elements per d’altres que el professorat consideri més adients.

Els recursos materials que es proposen a l’aula de tecnologia responen a la dotació més comuna dels centres de titularitat pública, i d’altres d’us comú i de costos reduïts. Pel que fa al programari les activitats s’exemplifiquen amb programes d’ús lliure o programes de caràcter gratuït, així com aquell programari propietari que en algun o altre moment s’ha difós als centres públics.

En els materials s’ha procurat incorporar enllaços estables d’empreses i institucions, però per la seva pròpia dinàmica alguns poden estar trencats pel fet que els seus gestors hagin canviat la ubicació del recurs o bé l’hagin eliminat. 


 

Objectiu general del curs

 
 
El primer curs de l’educació secundària obligatòria està organitzat al voltant de la tecnologia i el procés tecnològic, les eines i materials de tecnologia, el disseny i construcció d'objectes i les TIC com a eina per a la integració i la comunicació de la informació.

A primer curs es busca que l’alumnat comenci a treballar de bon principi seguint el procés tecnològic i construint objectes senzills que suposin l’ús de components estructurals i elèctrics. 

Es tracta, doncs, a primer curs, d’utilitzar el procés tecnològic per reconèixer-lo, tot fent construccions senzilles amb elements mecànics, elèctrics i altres que li siguin necessaris, per després reflexionar sobre el procés realitzat i els resultats obtinguts fins arribar a sistematitzar el nous coneixements


 
Primer trimestre

 
  En el primer trimestre de Tecnologies de 1r d’ESO l’alumnat entra en contacte per primera vegada amb l’assignatura de Tecnologies. És per això que les dues primeres setmanes del curs s’han adreçat a fer que l’alumnat entengui  què és la tecnologia i aprengui de bon principi a reconèixer  el procés tecnològic i a treballar seguint-lo.

Seguidament, es prepara a l’alumnat per a l’ús del seu ordinador i les aplicacions bàsiques que li seran d’utilitat per organitzar la informació , redactar informes i memòries, organitzar carpetes i emmagatzemar informació de forma correcte i coherent. L’ús de les TIC a les Tecnologies esdevé tant una competència transversal com una competència central de la pròpia assignatura i ha de ser present en tots els trimestres de la mateixa durant tota l’etapa de l’ ESO. És per això que cal que l’alumnat de primer d’ESO n'entri  ràpidament en contacte i en faci ús continu.

Un cop l’alumnat ja ha adquirit els coneixements que el posen en contacte amb l’assignatura i amb les eines informàtiques bàsiques de treball, arriba el moment d’entrar en contacte per primera vegada amb l’aula de Tecnologia. La primera sessió a l’aula de Tecnologia ha estat destinada al coneixement de l’espai i de les seves normes de seguretat i ús. 

Seguidament, i en relació amb el procés tecnològic, l’alumnat aprendrà les tècniques d’expressió gràfica necessàries per a poder utilitzar correctament els estris de dibuix,  interpretar i realitzar esbossos, croquis i plànols, dibuixar objectes utilitzant l’escala adequada, acotar dibuixos i representar objectes utilitzant les perspectives i les projeccions. 

Atenent al reconeixement i anàlisi d’eines i màquines pròpies de l’entorn tecnològic  i seguint la línia de presa de contacte amb l’aula de tecnologia i els seus components, l’alumnat treballa les eines a l’aula de tecnologia i aprèn a identificar les normes de manteniment i seguretat dels instruments, eines i màquines eina que es troben a l’aula de tecnologia, així com a interpretar la normativa de seguretat i salut en els llocs de treball.

Un cop l’alumnat coneix les diferents eines i màquines eina del taller, aprèn a diferenciar els materials bàsics de treball, les seves propietats i aplicacions. Es realitzen activitats específiques relacionades amb la identificació de les fustes i l’estalvi de material, els plàstics i els metalls.

En finalitzar el primer trimestre l’alumnat ha de ser capaç de treballar seguint el procés tecnològic i ha d’haver adquirit els coneixements necessaris relacionats amb les eines al taller de tecnologia i amb els diferents materials a la seva disposició com per a poder analitzar i dissenyar un objecte senzill 


 
Segon trimestre

 
  En iniciar el segon trimestre,  l’alumnat aprendrà a crear presentacions ,utilitzar les eines de processament de textos per elaborar, produir i manipular documents de text  amb integració de gràfics i imatges i manejar amb soltesa les eines de disseny, creació, selecció i processament d'informació estructurada. Paral·lelament, a l’aula de tecnologia, aprendrà la importància de l’estalvi i reciclatge de materials i la seva aplicació en el disseny i construcció d’objectes a l’assignatura de tecnologies.

Seguidament,  fins el final del segon trimestre i atenent al disseny i construcció de circuits elèctrics bàsics aplicats a objectes de construcció pròpia, l’alumnat aprendrà a identificar i reconèixer les funcions dels diferents components d’un circuit elèctric, tot relacionant-los amb el seu símbol, la font d’alimentació i les seves aplicacions, les connexions en sèrie i paral·lel dels diferents elements d’un circuit elèctric, els aparells de comandament i les seves aplicacions així com els circuits elèctrics bàsics aplicats a la llar.  S'utilitzaran simuladors per a la comprovació dels circuits elèctrics.

A finals del segon trimestre es proposa l’anàlisi complert d’un objecte des dels contexts tecnològic, personal, social, mediambiental i econòmic. Paral·lelament, a l’aula de tecnologia, l’alumnat aprèn el funcionament i les normes de seguretat del trepant, una màquina eina de que hauran d’utilitzar en l’activitat que ve a continuació, disseny i construcció d’un objecte. 

El segon  trimestre finalitza amb l’inici del disseny i la construcció d’un objecte senzill.


 
Tercer trimestre

 
Durant la primera part del tercer trimestre l’alumnat posa en pràctica la majoria dels continguts assolits durant els dos trimestres anteriors. En aquest darrer trimestre es treballa el disseny i la construcció d’un objecte senzill i s’introdueixen les estructures i la utilització de simuladors d’estructures per determinar, a nivell bàsic, esforços i estabilitat.

Durant la pràctica de disseny i construcció d’un objecte senzill l’alumnat haurà d’aplicar els continguts assolits sobre eines, materials i tècniques d’expressió gràfica, tot aplicant el procés tecnològic per a realitzar el seu projecte i les eines informàtiques d’emmagatzematge i organització de la informació així com l’ús del processador de textos. 

Seguidament l’alumnat aprendrà les forces i els esforços, les estructures lleugeres, aprendrà a muntar estructures senzilles i a observar la resistència de les estructures en funció dels perfils de les seves barres i del material utilitzat muntant una estructura resistent amb paper. Finalment, i per tal de reforçar els conceptes assolits, s’utilitzarà el simulador d'estructures.


 
Criteris d'avaluació prescriptius

 
Els criteris d'avaluació per avaluar els aprenentatges de l’alumnat, que estan en relació a les competències bàsiques, a primer d’ESO són:
  • Conèixer i utilitzar les eines i màquines emprades en el taller i descriure les propietats dels diferents materials tècnics que les componen, relacionant-les amb les seves aplicacions, evolució i tècniques de treball.
  • Utilitzar de forma correcta la representació gràfica per descriure objectes i processos, aplicant correctament la normalització i la simbologia i utilitzant aplicacions informàtiques i instruments de dibuix.
  • Seguir correctament les fases del procés tecnològic en el disseny i construcció d'un objecte senzill utilitzant les eines i màquines de forma correcta i respectant les normes de seguretat i triant els materials adients fent-ne un ús sostenible.
  • Identificar els esforços a què està sotmesa una estructura i els elements que la componen observant models teòrics i exemples de l'entorn.
  • Dissenyar i construir estructures senzilles tant de forma real com mitjançant simuladors gràfics aplicades a objectes quotidians.
  • Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics que formin part d'un objecte de construcció pròpia o del grup.
  • Conèixer i utilitzar els diferents dispositius TIC per tal de realitzar transferència de dades.
  • Gestionar la informació de forma lògica i utilitzar de forma àgil programes i aplicacions informàtiques realitzant la seva instal·lació i, manteniment.
    Comunicar de forma oral i escrita els treballs quotidians i els projectes realitzats utilitzant eines informàtiques que integrin diferents mitjans de presentació.

 
Organització

 
L'organització d’aquest itinerari es fa a partir dels diferents elements catalogats, seqüenciats segons un criteri disciplinar pel que fa al conjunt de coneixements per a que aquests s’integrin de forma coherent i progressiva tenint en compte l’equilibri entre les activitats a l’aula ordinària i les específiques a l’aula de tecnologia. 

Per seguir la seqüència i temporització previstes de forma ordenada i poder establir una programació seguint el currículum es presenta l’itinerari en diferents taules que presenten la mateixa informació però agrupada amb criteris diferents per facilitar la valoració i organització d’aquesta proposta. 


 

TAULA 1: Seqüència didàctica i temporització dels elements
Element Fitxers Adjunts Temps (h)
Aula ordinària
Temps (h)
Aula Taller

1.1.0 Què és la Tecnologia 
2
1.1.1 El procés tecnològic
0
1.5.0 Normes de seguretat a l'aula de tecnologia
0
3.1.0 Dispositius TIC. Quins són i per què serveixen
0
3.2.0 Emmagatzematge d’informació. Com organitzar-la?
1
0
1.3.0 Tècniques de representació gràfica
4
1.1.2 Les eines a l’aula de tecnologia
2
1.1.3 Manteniment, seguretat i salut a l’aula de tecnologia
1
1.2.0  Els materials
1
0
1.2.1 Les propietats dels materials
1.2.2 Identificació de fustes
1
1.2.3 Els plàstics
1
1
1.2.4  Els metalls
3
1.4.1 Reutilització i reciclatge a l'aula de tecnologia
0
3.3.1 El processador de textos (Word)
3
0
3.3.1 El processador de textos (Writer)
2.4.1 Què es necessita per a muntar un circuit elèctric?
1
1
2.4.3 El circuit elèctric: sèrie i paral·lel 
1
1
2.4.2 La font d’alimentació
0
2.5.1 Simuladors de circuits elèctrics. Com funcionen?
2.4.5 Elements receptors, de comandament i de protecció
2.4.4 Connexió de generadors
0
2.4.6 Circuits elèctrics bàsics 
1
2.2.0 Observació i anàlisi d’un objecte
1.5.1  El trepant de columna 
2.1.0  Construcció d’un porta-revistes en fusta
5
2.3.0 L’efecte dels esforços de compressió, tracció i flexió sobre un objecte
2.3.1  Pot ser resistent una estructura lleugera?
2
2.3.5  El triangle a les estructures (activitat complementària)
1
2.6.0  Simulador d’estructures. Com s’aguanta un pont?
3.3.2 Creació de presentacions multimedia (Power Point)
3.3.2 Creació de presentacions multimedia (Impress)
2.3.3  Els perfils. Assaigs en paper
2.3.4 Assaigs amb les tires metàl·liques del mecano
2.3.2  El material de construcció a l’aula de tecnologia  (activitat complementària) 
2.3.6  Estructures resistents amb paper
3

 

TAULA 2: Distribució setmanal i trimestral (Aproximada) dels elements
Trimestre
Setmana 
  Aula ordinària   Aula taller


1r
1 1.1.0 Què és la tecnologia (2h)
2 1.1.1 El procés tecnològic 1.5.0  Normes de seguretat a l’aula de tecnologia
3 3.1.0 Dispositius TIC. Quins són i per a què serveixen. 3.2.0 Emmagatzematge de la informació. Com organitzar-la?
4 1.3.0 Tècniques d’expressió gràfica 1.3.0 Tècniques d’expressió gràfica
5 1.3.0 Tècniques d’expressió gràfica 1.3.0 Rècniques d’expressió gràfica
6 1.3.0 Tècniques d’expressió gràfica 1.3.0 Tècniques d’expressió gràfica
7 1.3.0 Tècniques d’expressió gràfica 1.3.0 Tècniques d’expressió gràfica
8 1.1.2 Les eines a l’aula de tecnologia  1.1.2 Les eines a l’aula de tecnologia
9 1.1.2 Les eines a l’aula de tecnologia 1.1.2 Les eines a l’aula de tecnologia 
10  1.1.3 Manteniment, seguretat i salut a l’aula de tecnologia 1.1.2 Les eines a l’aula de tecnologia
11 1.2.0 Els materials  1.1.2 Les eines a l’aula de tecnologia
12 1.2.2 Identificació de fustes  1.2.1 Les propietats dels materials
13 1.2.3 Els plàstics  1.2.1 Les propietats dels materials
14 1.2.4 Els metalls  1.2.3 Els plàstics
15 1.2.4 Els metalls (2h)


2n
16 3.3.1 El processador de textos 1.4.1 Reutilització i reciclatge a l’aula de tecnologia
17 3.3.1 El processador de textos (2h) 
18 2.4.1  Què es necessita per a muntar un circuit elèctric? 2.4.1 Què es necessita per a muntar un circuit elèctric?
19 2.4.3 El circuit elèctric: sèrie i paral·lel 2.4.2 La font d’alimentació
20 2.5.1 Simuladors de circuits elèctrics. Com funcionen? 2.4.3  El circuit elèctric: sèrie i paral·lel
21 2.4.5 Elements receptors: comandament i protecció 2.4.4 Connexió de generadors
22 2.4.6 Circuits elèctrics bàsics 2.4.5 Elements receptors, de comandament i de protecció
23 2.2.0 Observació i anàlisi d’un objecte 2.4.6 Circuits elèctrics bàsics
24 2.2.0 Observació i anàlisi d’un objecte 1.5.1 El trepant de columna
25 2.1.0 Construcció d’un porta-revistes en fusta 1.5.1  El trepant de columna


3r 
26 2.1.0 Construcció d’un porta-revistes en fusta 2.1.0 Construcció d’un porta-revistes en fusta
27 2.3.0  L’efecte dels esforços de compressió, tracció i flexió sobre un objecte 2.1.0 Construcció d’un porta-revistes en fusta
28 2.3.0  L’efecte dels esforços de compressió, tracció i flexió sobre un objecte 2.1.0 Construcció d’un porta-revistes en fusta
29 2.3.1  Pot ser resistent una estructura lleugera? 2.1.0 Construcció d’un porta-revistes en fusta
30 (I) 2.3.1  Pot ser resistent una estructura lleugera? 2.1.0 Construcció d’un porta-revistes en fusta
30 (II) 2.3.5 El triangle a les estructures (activitat complementària)
31 2.6.0 Simulador d’estructures. Com s’aguanta un pont? 2.3.0  L’efecte dels esforços de compressió, tracció i flexió sobre un objecte
32 (I) 3.3.2 Creació de presentacions multimèdia 2.3.1 Pot ser resistent una estructura lleugera?
32 (II) 2.3.5 El triangle a les estructures (activitat complementària)
33 3.3.2 Creació de presentacions multimèdia 2.3.3  Els perfils. Assaigs en paper
34 (I) 3.3.2 Creació de presentacions multimèdia 2.3.4 Assaigs amb les tires metàl·liques del mecano
34 (II) 2.3.2 El material de construcció a l’aula de tecnologia  (activitat complementària)
35 2.3.6  Estructures resistents amb paper 2.3.6  Estructures resistents amb paper 
 

TAULA 3: Recobriment curricular

 
Contingut   Subcontingut  
Elements disponibles
Descripció Documents adjunts

 
 La
tecnologia
i el
procés
tecnologic.
Eines
i
materials
de
tecnologia
Reconeixement i anàlisi d'eines i màquines pròpies de l'entorn tecnològic: utilització, manteniment i normes de seguretat. 1.1.0 Què és la Tecnologia1.1.1 El procés tecnològic1.1.2 Les eines a l’aula de tecnologia1.1.3 Manteniment, seguretat i salut a l’aula de tecnologia
Anàlisi de les propietats i usos dels diferents materials tècnics i deducció de les seves aplicacions a partir de l'observació i anàlisi de diferents objectes. 1.2.0 Els materials1.2.1 Propietats dels materials1.2.2 Identificació de fustes1.2.3 Els plàstics1.2.4 Els metalls
Utilització d'instruments de representació gràfica aplicant acotacions, escales i sistemes de representació normalitzats per representar objectes. 1.3.0 Tècniques d’expressió gràfica
Valoració de la necessitat de fer un ús responsable dels materials contemplant el seu possible estalvi, reutilització i reciclatge 1.4.0 Estalvi1.4.1 Reutilització i reciclatge a l’aula de tecnologia
Valoració de la necessitat d'utilitzar les eines i tècniques adients per treballar amb cada material seguint les normes de seguretat. 1.5.0 Normes de seguretat a l'aula de tecnologia1.5.1 Trepant de columna

Disseny
i
construcció
d'objectes
Disseny i construcció d'un objecte senzill amb els materials i les eines adients aplicant els sistemes de representació tractats 2.1.0 Construcció d’un porta-revistes 
en fusta
Observació d'objectes quotidians i de construccions simples per tal d'identificar els seus elements estructurals i els esforços a les que estan sotmeses. 2.2.0 Observació i anàlisi d'un objecte
Disseny i construcció d'estructures senzilles aplicades a un objecte per millorar la seva resistència als esforços. 2.3.0 L’efecte dels esforços de compressió, tracció i flexió sobre un objecte2.3.1 Pot ser resistent una estructura lleugera?2.3.2 El material de construcció a l’aula de tecnologia 2.3.3 Els perfils. Assaigs en paper2.3.4 Assaigs amb les tires metàl·liques del mecano2.3.5 El triangle a les estructures (activitat complementària)2.3.6 Estructures resistents amb paper
Disseny i construcció de circuits elèctrics bàsics aplicats a objectes de construcció pròpia 2.4.1 Què es necessita per muntar 
un circuit elèctric?2.4.2 La font d'alimentació2.4.3 El circuit elèctric: sèrie/paral·lel2.4.4 Connexió de generadors2.4.5 Els elements receptors, de
comandament i de protecció2.4.6 Els circuits elèctric bàsics
Utilització de simuladors per a la comprovació del funcionament de circuits elèctrics 2.5.1 Simuladors de circuits elèctrics. Com funcionen?
Utilització de simuladors d'estructures per determinar, a nivell bàsic, esforços i estabilitat 2.6.0 Simulador d’estructures. Com s’aguanta un pont?

LesTIC 
com 
eina 
per 
a la 
integració
i la 
comunicació 
de la 
informació
Utilització, funcionament i anàlisi dels diferents dispositius TIC que aporten o recullen informació mitjançant l'ordinador: càmeres, dispositius de memòria, PDAs, telèfons mòbils i interconnexió entre ordinadors. 3.1.0 Dispositius TIC. Quins són i per què serveixen.
Utilització dels sistemes operatius per a emmagatzemar, organitzar i recuperar informació de suports físics o virtuals. 3.2.0 Emmagatzematge de la informació. Com organitzar-la?
Utilització de programes per a la creació, edició, millora i presentació de la documentació i els treballs elaborats. 3.3.1 (A) Utilització del processador de
textos. WORD3.3.1 (B) Utilització del processador de
textos. WRITER. 3.3.2 (A) Creació de presentacions multimedia.
PWP3.3.2 (B) Creació de presentacions multimedia.
IMPRESS

 

Aquesta obra està subjecta a una llicència de 
Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons
 

Data: setembre 2010

tornar materials digitals