PROJECTE PEDAGÒGIC

L'escola vol oferir als seus alumnes un mitjà ric, que afavoreixi el seu creixement harmònic i integral, fent possible l'aprenentatge i el coneixement progressiu del funcionament de la societat.
És per això que fomenta l'esperit crític, la tolerància , la responsabilitat, tant respecte a ell mateix com als altres.
Volem que l'escola estigui vinculada al medi on viuen els alumnes, per tant :

La funció educativa que proposem va lligada a un model d'ensenyament aprenentatge que potencia :

L'escola pretén estimular al nen/a de cara a fer uns aprenentatges significatius .


La nostra proposta educativa es basa en un enfoc globalitzador, a partir del seu propi bagatge cultural, tot establint interrelacions amb el què vol saber.

Organitzem diferents tipus d'agrupaments en funció de les necessitats: grups flexibles, racons, tallers i agrupaments interclasses.


En definitiva, el mestre té un paper de dinamitzador de les relacions que s'estableixen a l'aula. Organitza i canalitza els diferents estímuls perquè es donin situacions en les que els nens/es aprenguin, intercanviïn, es comuniquin, creïn, i així es potenciï el seu desenvolupament individual i col.lectiu.