escola itaca

 

 

 

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

 

1.- TRETS IDEOLÒGICS FONAMENTAL DE L'ESCOLA

 

1.1.- Democràcia i participació

Es promouran en tots els nivells els valors democràtics i la participació dels diferents estaments en els organismes que dinamitzen l'activitat de l'escola.

Per aconseguir-ho es dotarà de tots els organismes (grups de treball, d'animació, comissions, etc. ) que la normativa permeti per tal d'assegurar una activa col·laboració de tots en la marxa del centre educatiu

L'escola rebutjarà de manera explícita, qualsevol manifestació d'autoritarisme i violència, i vetllarà per a què el respecte pels altres sigui la norma superior de convivència.

 

1.2.- Realitat nacional catalana

L'escola en la seva actuació diària, en els continguts i en els procediments desplegats, haurà de ser conscient de pertànyer i ser part activa de la realitat nacional catalana.

Haurà de posar tots els mitjans que li siguin possibles, per tal de difondre els trets culturals i nacionals de Catalunya.

 

1.3.- Religió

L'escola serà aconfessional i laica sense perjudici de què la seva actuació educativa en l'àmbit de la religió, estigui condicionada per les lleis de rang superior i per la Constitució Espanyola.

 

1.4.- Medi ambient

El respecte actiu i convençut pel medi ambient haurà de presidir tots els actes educatius del centre.

L'escola s'haurà de dotar de programes que assegurin una correcta transmissió als alumnes, dels compromisos que cal assolir per treballar per un planeta que conservi la seva natura i les seves condicions ambientals.

 

1.5.- La solidaritat

L'escola promourà el desenvolupament del concepte de solidaritat entre les persones i entre els col·lectius socials, tant en les activitats curriculars com en les extracurriculars.

Entenem que dins dels principis de filosofia humanista que ens inspiren, la solidaritat és un valor que ocupa un lloc fonamental en el procés educatiu i d'humanització dels infants.

Entenem la solidaritat com una obligació dels éssers humans envers els altres, en especial envers els col·lectius que pateixen injustícies i situacions extremes de pobresa i violència. No es tracta d'exercir la caritat ni la compasió, sinó d'educar en la igualtat de drets i en ajudar conscientment als grups deficitaris a obtenir-los.

 

2.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT

 

2.1.- La diversitat

D'acord amb la declaració Universal dels Drets dels Infants, l'escola buscarà respostes de caràcter metodològic i organitzatiu que tinguin present la diversitat.

Procurarà proporcionar als alumnes els ajuts pertinents per compensar les seves necessitats.

El sistema educatiu ha de proporcionar diversos objectius i currícula que els alumnes hauran de seguir en funció de les seves característiques o diferències individuals.

 

2.2.- L'Aula de Suport

El alumnes amb diferències individuals determinades, siguin d'origen o derivades de disminucions, seran atesos pels responsables de l'Aula de Suport, que tindran una funció tant preventiva com reeducativa.

La funció preventiva inclourà principalment el treball amb els alumnes d'Educació Infantil (sempre en col·laboració amb els tutors/es) i la intervenció de suport dins l'aula, com a treball més específic, a nivell individual o en petit grup, sempre que es cregui necessari

 

3.- EL PROJECTE LINGÜÍSTIC

 

Entenem la llengua com un instrument de comunicació i, per tant, una manera de fer possible la convivència.

L'educació de la llengua té dos grans objectius:

a) Adquirir les tècniques principals de la comunicació verbal

b) Aprendre a analitzar la llengua per tal d'ajudar a crear una actitud científica i facilitar, mitjançant el coneixement sistemàtic del codi lingüístic, la coordinació expressiva.

 

3.1.- Llengua Catalana

La llengua catalana serà considerada com a llengua primera, atenent a la realitat sociocultural on s'ubica el centre i a la normativa vigent. En el cas d'alumnes que puntualment no puguin seguir els aprenentatges en aquesta llengua, es posaran els medis determinats per la Llei de Normalització lingüística i es procuraran les ajudes necessàries previstes pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

 

3.2.- Llengua Castellana

La llengua castellana s'estudiarà com a segona llengua. S'introduirà de manera oral en el primer curs d'Educació Primària i es vetllarà perquè les hores destinades a ella siguin les establertes per llei, per tal d'aconseguir el nivell apropiat en acabar l'Educació Primària.

 

3.3.- Llengües estrangeres

Com a llengua estrangera s'estudiarà l'anglès que s'introduirà a partir del Cicle Inicial d'Educació primària.

 

3.4.- L'aprenentatge de la lectoescriptura

Ens plantegem l'aprenentatge de la lectoescriptura com a codi d'ús per a la comunicació. Aquest aprenentatge volem que sigui un procés funcional i significatiu.

Durant aquest procés es respectaran els ritmes individuals, que podran ser molt diversos.

A final del Cicle Inicial de Primària els alumnes han d'haver assolit la lectura i l'escriptura utilitzant l'ortografia natural.

L'eix que fomenta aquests aprenentatges és el treball en equip dels mestres d'educació Infantil i Cicle Inicial de primària, així com la revisió constant dels acords per anar-hi incorporant les experiències que els permetin avançar de manera continuada.

 

4.- LA PARTICIPACIÓ

 

4.1.- Les assemblees

L'assemblea té una importància cabdal en el nostre sistema educatiu. Cal que els alumnes aprenguin el seu funcionament. Serviran per solucionar dificultats i per possibilitar la participació dels alumnes en la vida de la classe i de l'escola en el seu conjunt.

La temàtica pròpia de l'assemblea inclou els següents aspectes: debat de propostes, crítiques, valoració de la realització dels càrrecs i qüestions relacionades amb la tasca del delegat/da de classe.

La presència del tutor/a sempre és necessària i actuarà de filtre respecte els temes de debat, vetllant sempre per les necessitats del grup. En cas necessari el tutor podrà proposar nous temes, àdhuc de caràcter extraescolar, debats de temes d'actualitat, etc.

El tutor controlarà els problemes de relació greus (crítiques fetes sempre a un mateix/a alumne/a, etc. ) i controlarà que les sancions proposades per l'assemblea, si s'escau, siguin justes.

A Educació infantil les assemblees seran esporàdiques i a partir de Primària es reservarà un espai setmanal per fer-les.

 

4.2.- Els càrrecs

Es considera necessària l'organització de la classe mitjançant uns càrrecs personals de classe, als quals accediran els alumnes successivament. Aquests pretenen desenvolupar la responsabilitat dels alumnes en tasques que permetin un millor funcionament del grup.

Cada cicle organitzarà els càrrecs segons les pròpies necessitats.

El tutor vetllarà molt directament perquè els càrrecs es portin a terme correctament.

 

4.3.- Delegats/ades de classe

El/la delegat/ada de classe és el portaveu de la classe davant l'escola. El seu treball constarà d'una tasca conjunta amb els altres delegats i un membre de l'equip directiu del centre, per tal de coordinar diferents aspectes de funcionament.

Aquest càrrec el triarà l'assemblea per un període d'un trimestre, revocable en qualsevol moment.

A les assemblees de classe s'elaboraràn els temes que el delegat o delegada hagi de portar a la reunió.