carrer Bonavista s/n
08940 Cornellà de Llobregat
Tel:933772504 Fax:933772744
E-mail: a8051240@xtec.cat


 
 


 
 
 


 
 
L'Escola Mediterrània

Breu història de l'escola

El lloc on es troba ubicat l'escola Mediterrània és un edifici que es va acabar de construir l'any 1986 i va ésser estrenat per l'Escola Pau Casals fruit de la fusió de dues Escoles: Pau Casals i Encarnació. Estava pensada per ser una escola de doble línia, malgrat que els primers cursos no es tenien tots els nivells dobles, però sí algun nivell amb tres o quatre grups i alguns només amb una aula. L'escola es va anar reorganitzant segons el nombre de matrícules i fins i tot va arribar a ser quasi d'una línia abans de la segona fusió. La segona fusió es va produir al setembre del 93 entre les escoles Pau Casals i Europa, donant lloc a l'escola Mediterrània. Durant aquest curs, l'Escola ocupava dos edificis: el del carrer Bonavista i el de l'Avinguda Línia Elèctrica; aquest darrer es va utilitzar fins al juny de l'any 1996, en què, amb el pas dels grups de 7è i 8è als instituts i per qüestió d'espai, vàrem poder encabir tots els grups d'alumnes a l'edifici actual. Actualment s'imparteixen a nivell educatiu, dues línies d'Educació Infantil i d'Educació Primària.

 

Missió

L'Escola Mediterrània és un centre públic d'Ensenyament Infantil i Primari que pretén formar i educar de manera integral el nostre alumnat, en el marc d'una escola plural, aconfessional activa i oberta a l'entorn natural, social i cultural, a fi de formar ciutadans autònoms que esdevinguin compromesos, crítics i responsables envers la societat, a partir de la creació d'un entorn de treball participatiu que integri tots els membres de la comunitat educativa.

 

Visió

Volem ser un centre que proporcioni un servei educatiu de qualitat impulsant les competències lingüístiques pròpies i estrangera (anglès), potenciant l'ús de les TAC i fomentant les habilitats socials i el treball cooperatiu. Pretenem formar el nostre alumnat per a què a partir de l'experimentaació, la manipulació i la recerca construeixin el seu pensament científic. Volem aconseguir que l'alumnat es formi de manera integral tal i com ho requereix la societat actual.

 

Valors

L'escola és respectuosa amb les diverses maneres de pensar i oberta a tothom, incideix en els valors ètics i respecta qualsevol creença religiosa. Encara que, com a institució, es defineix aconfessional.
Valora el treball en equip i la cooperació, així com el respecte pels drets individuals i col·lectius, la solidaritat i la tolerància entre tots els membres de la comunitat educativa.
Compromesos amb la llengua i la cultura pròpies, la catalana, i la integració de l'alumnat nouvingut a fi d'aconseguir una bona cohesió social.
Som una escola inclusiva que pretén la no discriminació i donar resposta a les necessitats educatives de l'alumnat.
Potenciem la cultura de l'esforç i la satisfacció del treball ben fet.
Fomentem el raonament i l'esperit científic.

 

Instal·lacions

L'escola compta amb dos edificis diferenciats, un pels dos primers cursos d'Educació Infantil i un altre per l'últim curs d'Educació Infantil i tots els cursos d'Educació Primària.

A més de totes les aules ordinàries, l'Escola disposa d'aula d'informàtica, biblioteca, aula d'anglès, sala d'audiovisuals, aula d'acollida, aula d'educació especial, USEE i aula de música. També comptem amb un gimnàs amb serveis de dutxes i vestidors i amb dues pistes esportives, a més d'una zona de pati que fa les funcions de zona d'esbarjo, disposant també d'un pati per als alumnes d'Educació Infantil amb sorral i equipament.