| Començar | Experiments | Galeria de Fotos | Jocs | Pedagogia | Problemes | Sortir |Àtom: S'anomena àtom a la part més petita en que es pot dividir un element sense perdre les seves propietats químiques característiques. És elèctricament neutre.
Compost: S'anomenen compostos a les substàncies que estan formades per la combinació de dos o més elements.
Dissolució: Una dissolució és una barreja homogènia formada per al menys dues substàncies, una de les quals actua com a dissolvent (la que està en major proporció) i les altres com a soluts (que es troben en menor proporció) 
Electró: Part constitutiva de l'àtom caracteritzada per tenir càrrega elèctrica negativa i una massa gairebé zero comparada amb la massa de la resta dels components de l'àtom (neutró i protó).
Segons el Sistema Internacional d'unitats l'electró té una càrrega elèctrica de -1,602 x 10-19 C i una massa de 9,1095 x 10-31kg
Element o 
Substància simple:
És una substància que no es pot descompondre en d'altres. Reben un nom i un símbol concrets i estan ordenats segons les seves propietats químiques a la TAULA PERIÒDICA.
Escorça atòmica: És la part externa de l'àtom, constituïda per electrons que estan situats al voltant del nucli. Els electrons tenen càrrega negativa i gairebé no tenen massa.
Estequiometria: És l'estudi de les quantitats relatives de substàncies implicades en un canvi químic
Ió: Àtom que ha guanyat o a perdut electrons. En el primer cas es diu que és un catió, en el segon que és un anió. Continua sent el mateix element.
Isòtop: S'anomena isòtops a les varietats atòmiques d'un mateix element. La diferència rau en  el nombre diferent de neutrons de què consta cada isòtop. Els isòtops tenen el mateix nombre atòmic però diferent nombre màssic.
Massa  Molar: Massa, expressada en grams, d'un mol de matèria: la massa d'un mol d'àtoms de coure, d'un mol d'àtoms de metà, d'un mol d'electrons, etc.
Mescla heterogènia: Es diu que una mescla és heterogènia quan hi ha dues o més substàncies barrejades i aquestes són distingibles a ull nu, o bé   porcions diferents de la mescla no tenen la mateixa composició, i per tant, no comparteixen les mateixes propietats.
Mescla homogènia: Es diu que una mescla és homogènia quan hi ha dues o més substàncies barrejades i aquestes no són distingibles a ull nu, de manera que qualsevol porció de la dissolució té la mateixa composició, i per tant, les mateixes propietats.
Mol: És la unitat de quantitat de matèria, i correspon a 6,023 x1023 partícules: electrons, neutrons, àtoms, molècules etc.
Molècula: Es diu que els àtoms formen molècules quan s'uneixen entre sí per formar elements (tots els àtoms iguals) o compostos (com a mínim un àtom diferent dels altres).
Neutró: Part constitutiva de l'àtom caracteritzada per tenir càrrega elèctrica nul·la i una massa gairebé igual a la del protó, aproximadament 1 uma (unitat de massa atòmica).
Segons el Sistema Internacional de mesura té una massa de:
1,675 x 10-27 kg
Nombre atòmic: És com s'anomena el nombre de protons d'un àtom. Es representa amb la lletra Z, i és com el "carnet d'identitat" de l'àtom.
Nombre màssic: És la suma de protons i neutrons d'un nucli. Es representa amb la lletra  A. Pot haver-hi àtoms d'un mateix element amb nombre diferent de neutrons (mai de protons), i per tant amb un nombre màssic diferent: Són els isòtops.
Nucli atòmic: L'àtom posseeix una zona central, el nucli, on es localitzen els protons, partícules amb càrrega positiva, i els neutrons, sense càrrega elèctrica. Totes dues partícules posseeixen gairebé la mateixa massa. El nucli ocupa un volum molt petit del volum total de l'àtom. Si l'àtom fos una esfera de 10 m de radi, el nucli només tindria les dimensions d'un perdigó d'1 mm de radi.
Protó: Part constitutiva de l'àtom caracteritzada per tenir càrrega elèctrica positiva i una massa gairebé igual a la del neutró, aproximadament 1 uma (unitat de massa atòmica).
Segons el Sistema Internacional d'unitats el protó té una càrrega elèctrica de +1,602 x 10-19 C i una massa de 1,673 x 10-27kg
Reacció química: En una reacció química es trenquen els enllaços de les substàncies inicials (reactius) i es formen altres enllaços en les noves substàncies (productes).
Substància pura: Una porció de matèria que només està constituïda per un tipus de molècula o àtom.
Taula periòdica: Sistema d'ordenació dels elements químics, on es té en compte les propietats d'aquests a l'hora de situar-los gràficament en una taula. Hi ha una d'estupenda a la següent adreça d'internet:
http://www.stanford.edu/~glassman/chem/index.htm
 
 
Darrera  actualització: